sparreholm

Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Hälsa och Kost Självhushållning Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Folkrockmusik

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 46...

N...

Dissident-poster att minnas...

SÅ BLEV MAKTELITEN

PSYKOINFANTIL

Undanträngningseffekter i EK... PK-samhällets propagandaministerium i Sörmland

mån 20 nov 2017

Vilka är de stora hoten mot överlevnad, miljö och en hållbar utveckling i dagens värld? Vi måste fråga oss i vad mån dagens politik och västvärldens astronomiska miljöpolitiska kostnader, gör utvecklingen mer eller mindre hållbar?

Den metabola pandemin är det största miljöproblemet...

Jag har i ett antal krönikor de senaste åren pekat på det jag kallar den metabola pandemin som den miljöfaktor som kostar flest förtida dödsfall och som ökar snabbast. De tre främsta förtida dödsorsakerna är hjärt-kärlsjukdomar, cancer och läkemedelsbiverkningar. Alla har direkt anknytning till det jag kallar metabol sjuklighet. En sjuklighet som är orsakad av dagens kosthållning baserad på industrimat bemängd av gifter och kemikalietillsatser och en skenande förskrivning av kemiska preparat mot sjukdomssymptomen, men utan bot...

Fattigdomen är det näst största miljöproblemet...

Den utbredda användningen av matlagning över öppen eld det näst allvarligaste globala miljöproblemet genom de luftföroreningar som det skapar. Enligt WHO lagar och värmer 3 miljarder människor runt om i världen sin mat över öppen eld och på primitiva spisar som bränner ved och kol samt torkad djurdynga och växtdelar. Över 4 miljoner människor dör årligen i förtid av sjukdomar orsakade av rökgaser från matlagningen och uppvärmningen med dessa bränslen och mångfalt fler får sin hälsa och livskvalitet skadad...

Spridningen av multiresistenta bakterier är det tredje största miljöproblemet...

Överanvändning och felaktig användning av antibiotika för såväl människor som djur har lett till en på senare år, snabbt utvecklad resistens mot nästan alla existerande antibiotika – MRB. Antibiotika finns fritt tillgängligt på många håll i världen och det överanvänds kraftigt, ofta mot virusinfektioner där det är verkningslöst. När människor använder antibiotika fritt utan läkares översyn finns ingen kontroll av att den behandlade infektionen läker ut helt. Ofta sätter man in fel preparat och inte sällan bryts behandlingen för tidigt vilket kraftigt gynnar uppkomsten av resistens...

Epilog

Jag har berört de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo eller skadas. Miljödebatten handlar sällan om detta, utan politiker väljer nästan alltid att rikta in sig på framtida befarade hot mot miljön, långt innan dessa ens orsakat att ett enda människoliv gått tillspillo. Debatten domineras av mer eller mindre välgrundade larm om förväntade miljökatastrofer och klimatförändringar. På så sätt kan man politiskt motivera en globaliseringspolitik som tjänar den styrande oligarkins intressen, men det befrämjar inte en hållbar värld mätt i människors liv och hälsa...

Hälsa och hållbar utveckling

X...

X...

X...

Vart tog pengarna vägen?

X...

X...

X...

Därför är jag inte feminist

I Sörmland har över 70 barn försvunnit... pyttsan... lögnen är landskapets främsta dygd...

Jävla osis... Larsson... han verkade sliten på TV... hela affärsidén går åt pipan... alla var ju överens om att satsa på invandring... kanske inte dom bruna men alla andra...

Särskilt om dom rymmer från den godhjärtade omsorgen... tanken var ju att vi skulle bli fler i Flen och samtidigt få betalt för det...

En perfekt storm

Psykoinfantilism innebär kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå. Det är väsentligt att försöka få grepp om hela den utveckling som har lett till att makteliten och delar av befolkningen nu tänker och handlar extremt barnsligt, trots sin vuxna gestalt och sitt vuxenspråk.

Omognaden hos de jättebebisar som har den politiska, mediala och akademiska makten är dels ett individuellt tillstånd, dels ett massfenomen. Den individuella sidan kan klassas som en narcissistisk personlighetsstörning med accentuerade kollektivistiska drag. Grupptrycket är så starkt att individerna oupphörligt avstämmer sig mot ett kollektivt medvetande, som blir tvingande likformigt och platt. Medvetandets politiska idéinnehåll är en infantil nysocialism, som även i sin barnsligaste skepnad rymmer socialismens totalitarism, verklighetsförnekelse och destruktivitet.

Vi kan alltså urskilja en växelverkande triad, vars delar nu är hårt sammanväxta och nivåsänkta: infantil personlighet + infantilt masspsyke (kollektivt medvetande) + infantil ideologi (PK-nysocialism). Vad har drivit utvecklingen? Går den att förstå ur ett psykologiskt perspektiv?

Jag bortser från utomstående krafter och inriktar mig på denna treenighet, som leder till samhällskollaps, om nivån inte höjs. Samhällets materiella bas – produktionsapparat, infrastruktur, teknik, naturvetenskap, kunskapshierarkier, normsystem – har länge fortsatt att fungera ”vuxet”. Makteliten har i stort sett bara bidragit med pladder, ändå skördat äran och vinsterna. Men stegvis har ideologiseringstrycket sänkt till exempel utbildningen, försvaret och rättsväsendet och nu börjar även vetenskapssamhället erodera.

SÅ BLEV MAKTELITEN

PSYKOINFANTIL

sön 19 nov 2017

Kraftsamla till Västerås... dom rädda poliserna i gurk-stan behöver sällskap från Sala...

Salberga är en kriminalvårdsanstalt i Sala med plats för 248 intagna, vilket gör den till en av Sveriges största. Anstalten är sluten och har säkerhetsklass 1. Totalt har den cirka 300 anställda, de flesta kriminalvårdare. På platsen fanns tidigare ett mentalsjukhus från 1930, senare specialsjukhus fram till 1997...

Salberga kriminalvårdsanstalt har totalt 343 platser, varav 107 är häktesplatser. Anstalten är sluten och av säkerhetsklass C (säkerhetsklasserna varierar från A – F, där F är en öppen anstalt). Området som har en yta motsvarande 28 fotbollsplaner omgärdas av tre olika staket och en sex meter hög mur. Säkerheten är hög och syftet är att förhindra in- och utbrytningar samt att vapen och droger kastas över muren till de intagna...

ROCKADER

Fängelset i Sala, f.d. sinnessjuk-huset från förr... konstruktionerna ritades 2006 i Helgesta... uj, uj va många nya hål i befintliga bärande tegel-väggar som behövde förstärkas...

Sh kan nog visa en ritning som visar anstalten... eftersom den även kan beskådas på Google-maps...

Bengtsson kommenterar det lönsamma inflödet...

Om jag vore migrant skulle jag tveklöst välja Sverige, såvida det inte finns ännu mer gynnsamma länder, vilket knappast är troligt...

Migrationen är ju också väldigt bra för Sverige och leder till att landet föryngras, speciellt om man litar på migranternas åldersuppgifter. På så vis undgår Sverige att bli ett ålderdomshem som förre statsministern Göran Persson i en nylig intervju i Kvartal ansåg att resten av Europa höll på att bli...

Ett annat sätt att minska ”ålderdomshemmets” storlek är att höja pensionsåldern vilket vidare har den fördelen att det förbättrar stats-ekonomin och bidrar till migrations-kostnaderna. Sverige är därför ett välsignat land och detta tack vare sina kloka och framsynta politiker! Att de kommer att bli omvalda i det förestående valet anser jag vara en självklarhet...

Två olika förhållningssätt till migranter

Björklund medger att hans parti har varit för flata, ett understatement att påstå att det inte gjort tillräckligt för att motverka utvecklingen. Liberalerna har tvärtom med lust och glädje bejakat den. Eldat på den...

Under Erik Ullenhags tid som integrationsminister drevs en hårdför linje för fortsatt hög asylinvandring och för att fula ut och misstänkliggöra varenda en som ifrågasatte denna heliga doktrin. Inget argument var egentligen för dumt... minns det berömda halloumiargumentet som exempel på hur Sverige berikades av invandring...

Integrationsminister Erik Ullenhag åkte land och rike runt och berättade hur Sverige tjänat på invandring i och med att vi äter pizza och halloumi – regeringen satte rent av upp en sajt för att bemöta ”myter om invandring”...

Månne är det bara ännu ett tecken i skyn i vår kappvändande samtid när de snorkiga folkpartisterna byter fot och plötsligt omfamnar sådant de brunmålade andra för att tycka så sent som 2014. Men särskilt trovärdigt är det knappast...

Flata liberaler

Tokliberalerna på Godhets-Kuriren kommer säkert att granska tokliberalerna i Flen... medborgarna i Flen vill förstås veta om dom tycker likadant som dom på landsmötet i det polisförstärkta Västerås...

Det kan tyckas motsägelse-fullt att klimatfrågan kommit så långt ifrån vardags-rapporteringen ju mer överhängande hoten blir, men vid närmare eftertanke är det inte så märkligt...

Det finns trots allt en gräns för hur upprörda människor orkar bli över sakernas tillstånd – så länge det inte finns någon förändring i sikte...

Nyckeln till att möta klimathotet ligger ju i kopplingen mellan grön och social politik. Hur vi talar om problemen styr hur vi kan komma fram till deras lösningar. När vi exempelvis talar om hotet från överbefolkning kan vi inte utan vidare ställa detta i relation till begränsningarna i odlingsbar landyta utan framförallt i hur odlingsmarken används idag...

Om grödor bränns och slängs för att bevara marknadsvärdet samtidigt som det rådet svält borde vi ju knappast tala om matbrist, utan om bristande resursfördelning. Men marknadsmekanismernas välde över världens matproduktion är emellertid inte möjlig att diskutera brett idag, så vad vi har att spela med i det offentliga samtalet är alarmism, moralism och floskler. En bra jordmån för apati och cynism, men inte för handling...

Detta är ingen slump. Stora intressen vill måla in oss i en föreställningsvärld där utrymmet att handla är minimalt. Man kan nog utan att sticka ut hakan kalla det för dagens politiska konsensus, delat av alla politiska partier från Socialdemokraterna och högerut och understött på alla vis av ett kapital som vill maximera sitt rörelseutrymme; all politisk förändring och alla politiska lösningar måste ske på marknadens och tillväxtens (läs storkapitalets) villkor...

Märkligt tyst kring klimatfrågan

Märkligt tyst kring befolk-ningsfrågan är det också... när en stor barnkull skall dela på den ärvda jordbruksmarken blir arealen per individ mindre för var generation. När ett land överbefolkas söker man till sist livsutrymme i andra länder. På hemmaplan utbryter konflikter som i sig får folk att lämna landet...

Den första lösningen går ut på att vi gör upp med ståndpunkten att araber, asiater och afrikaner är oförmögna till eget ansvarstagande och istället börjar kräva att de faktiskt tar sitt ansvar. Om detta skulle visa sig vara en omöjlighet hindras åtminstone överbefolkningen från att sprida sig ut över Europa och resten av världen... genom att sätta stopp för asylströmmen kan en eventuell katastrof begränsas till just dessa områden och en global katastrof som drabbar hela planeten kanske undvikas...

Den andra lösningen är neo-ny-kolonialistisk... Europa och Amerika måste gå in, ta över kommandot och stävja befolkningsökningen med tvångssteriliseringar av de befolkningar som växer ohämmat. Det handlar inte om att hindra någon från att fortplanta sig, utan att hindra individer från växande befolkningar från att fortplanta sig ohämmat. Tvångssteriliseringar tillämpades i Indien under Indira Ghandi, som förutom att ha varit landets premiärminister också var demokrat, multikulturförespråkare och ledare för det indiska Kongresspartiet...

Den tredje lösningen förespråkas av Hasse och Tage... pumpa upp kondomer till ballonger och låt dom flyga ut över världen...

https://i.ytimg.com/vi/qLhwh1Mt0CA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBAWmHuXiEaOQxCFYxqLVINVuwStwHasseåtage - Pumpa, pumpa

Att fortsätta med den rådande migrations-politiken kommer att resultera i att hela världen överbefolkas; till sist kommer som sagt även grödor och insekter att ta slut och vi kommer då att stå inför ett globalt inferno där människovärdet kommer att devalveras kraftigt. Eller, som det heter på nysvenska, att stå inför nya utmaningar...

Flyktingkris eller demografisk katastrof?

lör 18 nov 2017

Vi ska bli bättre... våra frågor gör ditt val lättare... vi har varit dåligt 

pålästa men det ska bli ändring på det i fort-sättningen... det ska bli mycket mer av samma... jävlar vad vi ska jaga trollen...

Till valrörelsen 2018 planerar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning därför att reportrarna ska bli ännu mer påslästa på de politiska partierna och deras budskap. Vi ska veta vilka frågor som står på dagordningen. Och, vi ska ta reda på hur de politiska partierna tänker finansiera sin politik.

Vår ledarsida tog upp ett lokalt exempel på röstfiske härom veckan. Det var Sverige-demokraterna som i ett debattinlägg i tidningen utlovade fler tjänster i vården i Sörmland. Det skulle vara ”betydande medel” för att förstärka sjukvården, rätt till heltid, fler anställda och ”resurstillskott för en starkare löneutveckling”. Vad Sverigedemokraterna däremot inte talade om i samma debattinlägg var att de vill finansiera sagda satsning med att plocka 95 miljarder innan 2020 från kommuner och landsting. Alltså från dem som bedriver sagda sjukvård...

Att det är frågan om röstfiske vet de som är pålästa...

Våra frågor ska göra dig bättre rustad inför valet 2018

 

Västvärldens undergång...

det är väl ändå att ta i, han Bern... en västvärld i total moralisk upplösning är väl mer lagomt uttryck...

Först leddes världen av det brittiska imperiet som sedan avlöstes av det amerikanska imperiet, båda byggda på en väpnad hegemoni över världshaven. Båda alltid beredda att med hänsynslös vapenmakt försvara sina intressen...

Makten i västvärlden har under denna period gått från de europeiska kungahusen till demokratiskt folkstyre, för att efter Andra Världskriget allt mer glida över till en hyperrik angloamerikansk oligarki. Demokratin har förvandlats till en potemkinkulis ägd av oligarkin...

Under det kalla kriget utmanades den västliga hegemonin främst militärt av det kommunistiska Sovjetunionen. Den kampen förlorade kommunisterna och västs oligarker hade några år känslan av att vara ensamma på täppan i en unipolär värld. Man trodde sig enkelt kunna inlemma de tidigare sovjetstaterna inklusive Ryssland i sin västliga sfär...

Det vi nu bevittnar är en ny och långt allvarligare utmanare. Under Sovjets sammanbrott insåg de kinesiska kommunisternas ledare Deng Xiaoping att man måste överge kommunistisk planekonomi för att kunna matcha den västliga hegemonin. Han och Kinas övriga styrande elit med sitt på pappret kommunistiska parti, släppte därför fram fri marknadsekonomi. Vi vet alla resultatet. Kina kommer de närmaste åren att på område efter område att gå förbi USA som världens största och mäktigaste ekonomi. Kina är även på väg att ta ledningen inom viktiga teknologier. Kinas snabbt ökande inflytande över världsekonomin har ganska abrupt satt stopp för den västliga unipolära världsordningen och ersatt den med en bipolär...

Bevittnar vi västvärldens undergång?

Den i socialliberala kretsar utbredda föreställningen att asocialt beteende är någonting man skall kunna ägna sig åt på skatte-betalarnas bekostnad saknar inte bara stöd i liberalismen, den utgör själva antitesen till en liberal grundsyn...

Rent praktiskt innebär detta att Sverige inte har någon rätt att påtvinga utländska medborgare någon assimilation, men däremot att vi är i vår fulla rätt att neka den som förkastar svenska värderingar uppehållstillstånd. Det innebär att Sverige å ena sidan inte har rätt att påtvinga någon som fått uppehållstillstånd svenska värderingar, men däremot att vi är i vår fulla rätt att neka denne skattefinansierad specialkost, religionsutövning och kulturellt eller religiöst anpassad utbildning...

Kort sagt, det står den enskilde fritt att förkasta det omgivande samhällets normer och kultur, så länge vederbörande själv bekostar konsekvenserna av detta. Det står den enskilde fritt att vägra ta kvinnor i hand, leva i polygyniska förhållanden, klä sig i burqa, isolera sig i enklaver, sätta sina barn i religiösa skolor och bada i könsseparerade bassänger, så länge detta finansieras med egna pengar. Det omgivande samhället har dock ingen som helst skyldighet att bekosta detta...

Att leva i kulturell isolering eller på annat sätt ägna sig åt asocialt beteende är en lyx, varken mer eller mindre. Lyx är en mänsklig rättighet så till vida att ingen äger rätten att hindra den som har råd med lyx från att hänge sig åt sådan. Att få sina luxuösa vanor betalda av andra är emellertid så långt från en liberal rättighet man kan komma...

Om integration och assimilation

Ett gästinlägg från siaren, den svenske Nostradamus... inte den gamle, han från 1500-talet och dom  pricksäkra profetiorna...

En Nostradamus som betraktar dagens Sverige ur ett perspektiv 30 år tillbaka i tiden. Året är 1987, och det är ett helt annat Sverige än idag...

Jag tänker mig tillbaka 30 år i tiden.
Till 1987. Året då ”Reagan löste tvisterna och Europe låg på listorna”.
Tänk. Om jag detta år hade hållit föredrag om Sverige 2017. Och jag då skulle ha påstått följande....

Om jag hade hållit det här talet 1987, hur många hade trott mig? Och hur länge hade jag fått sitta på mentalsjukhus?...

Gästinlägg: Vad har hänt med Sverige på 30 år?

Visst börjar det klarna i mellanöstern... lagupp-ställningarna är i stort sett bestämda... det självklara börjar bli självklart...

Det handlar om relationerna mellan det USA-dominerade sunni-blocket och det Rysslandsstöttade shia-blocket. Konfliktens huvudaktörer är för sunni nu högaktuella Saudiarabien och för shia Iran...

Kriget i Syrien är nu historia, Assad sitter kvar efter att ha vunnit kriget mot den USA-stödda sunnikoalitionen genom militärt bistånd från Ryssland, Irans shiamilis och kurderna.

USA har blamerat sig och får stå med skammen efter att ha avslöjats som sponsorer av ISIS och rebellgrupper som använt sig av gasbomber i syfte att kasta skulden på Assad. Ryssland/ Iran har förutom en militär seger vunnit en moralisk tribut som skakar Saudiarabien i grunden...

Saudiarabiens situation blir allt svårare. Oljetillgångarna är inte obegränsade och man måste planera för ett liv efter oljan...

Till skillnad från konkurrenten Iran med sin fyra gånger större befolkning och nogsamt upparbetade handelsrelationer med både Ryssland och Kina, framtidens ekonomiska huvudpoler, har Saudiarabien bara ett sviktande USA och ett opålitligt Israel att ty sig till. Iran kommer att få en nyckelposition i det framtida Eurasia, beläget strategiskt vid den nya Sidenväg som kommer att förbinda handelsvägarna mellan Asien och Europa...

Iranierna är inga araber, utan ser sig som perser – ett av världens äldsta kulturfolk, med smak för handel och personlig utveckling. I skarp kontrast står araberna i Saudiarabien, som istället ser sig som en ekonomisk överklass som bara kan klara sin överlevnad med hjälp av rättslösa gästarbetare och ett förtryckande samhällssystem. I sanning ett svårt utgångsläge inför framtiden...

Spänningarna ökar i Mellanöstern – kommer kampen mellan shia och sunni att gå mot en konfrontation?

fre 17 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... som hovnarrar är det förstås surt som ättika

att bli portade från makten...

Det är sunt och och välkommet om 

dom siamesiska tvillingarna blir skilda åt... Sh har emellertid inga såna förhoppningar... det ligger inte i gammedias natur att vara kritiska slavdrivare...

Kanske ska dom nöja sig med att jaga busringande troll...

 

Att låtsas, det är fint det...

Ytterst så handlar allting om makt. Det började redan i Edens lustgård när Eva tog en bit av kunskapsäpplet och blev den som förändrade världen men samtidigt bespottades...

Kvinnor har alltid fått skulden, kyrkan gick i täten - blev de våldtagna fick de skulden, blev de med barn sattes de vid skampålen och bespottades. De fördrevs som en skamfläck från samhället. Det levde kvar långt in på 1950-talet då unga tjejer som blev med barn relegerades från skolan för att de var dåliga exempel...

Vad händer nu? Kommer kvinnorna som vittnar om övergrepp att ”rädda sina branscher” när de äntligen stiger fram? De har talat och övergreppen kan läggas till handlingarna. Eller kommer de rådande manliga maktstrukturerna att rubbas? Jag är inte så säker på det. Kvinnor har inte alltid samma sammanhållning som män, inte samma makt. De slåss om de tunga jobben och måste ofta ta besvärliga vägar för att nå fram. De har vi många vittnesmål på. Alla de män som inte trakasserar kvinnor är också rädda om sina uppdrag och sin framtid... 

#maktenskorridorer är ett steg i rätt riktning. Precis som alla andra kvinnors vittnesmål. Men ska vi få någon förändring måste strukturerna förändras och makten delas...

Dubbelmoralen är slående och närmast äcklande ...

Det var bättre förr...

Det blir sämre för varje minut... det är klart att man undrar hur det blir till slut...
kan det någonsin bli lika bra
som det en gång var...
det blir sämre för varje sekund... ja det blir sju resor värre om en liten stund...

Att skapa en klimatren värld kommer ta tid, men det går. Det är faktiskt bara politiken och finansmarknaden som står i vägen för den här omställningen. De stöder fortfarande förstörelsen...

https://i.ytimg.com/vi/wFCBoeUFPTM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCfVBz4hvdXcDVmHTb57xpW-ZcidADet Var Bättre Förr - Michael B Tretow -

Men tar inte jorden slut? Nej, självklart inte. All energi vi behöver är ”evig” och kommer från solen (som också skapar vind och vågor och kyla/värme). Den tar aldrig slut (okej, om några miljarder år kanske).

Allt annat handlar om cirkulär ekonomi, om att återanvända mineraler och näring...

Men den ekonomin kommer aldrig skapas om vi fortsätter hålla på och debattera minskad BNP eller sämre levnadsstandard som en lösning på hotet...

Den lösningen skapar nämligen ingen utveckling. Bara ökad fattigdom och ökade motsättningar...

Måste vi bli fattigare för att rädda världen?

I vår tid kan alla tänkande människor misstänkliggöras om man tillvitar dem konspirationsteorier. Men finns det då inga konspirationer? Är det endast hjärnspöken hos några få viljesvaga individer?...

När en grupp som Romklubben öppet säger att de vill styra världen i en viss riktning, genom att otillbörligt påverka vilka beslut demokratiska församlingar fattar, då är väl det också en konspiration? Så har det varit i snart femtio år. Genom konferenser där vinklade ”forskningsresultat” presenterats har världen bringats uppfattningen att en räcka katastrofer står för dörren. Katastrofer som endast avskaffande av demokratin och införande ”expertstyre” kan avvärja...

Så har vi fått varslen om världssvälten, överbefolkningen, klimathoten (först en ny istid, sedan en katastrofal överhettning), den biologiska utarmningen, med mera. De ledande företrädarna för dessa scenarion, som numera ofta sitter som ledare för olika avdelningar inom FN, säger uttryckligen att målet med de åtgärder de vill genomföra inte i sig är motiverade av de hot som målats upp. Åtgärderna är främst motiverade för att avskaffa kapitalismen, införa ett totalitärt globalt styre och andra liknande övergrepp på fria nationer och folk...

När blir konspirationen bakom FN så tydlig att vi offentligt kan tala om den och hantera den som en konspiration?...

Vad är en konspiration?

Man kan mellan tummen och pekfingret säga att elmotorn är 3 gånger så effektiv som bensinmotorn och dubbelt så effektiv som diesel-motorn...

Nej faen... nån evighetsmaskin är ju inte bensinmotorn precis, som Tretows Den Makalösa Manicken... fast sanningen å säga är det ju Bernt Staf som är professorn...

https://i.ytimg.com/vi/Vtua8rqCNC0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBSwCSQt_J6tF5o6BPFGot_7iPZwAMichael B Tretow, Den Makalösa Manicken

Varje kolv rör sig fram och tillbaka i en cylinder när motoraxeln vrids runt. Det fungerar så att när kolven dras ut ur cylindern så öppnar kamaxeln en ventil via vilken en blandning av bensin och luft sugs in i cylindern (alt sprutas bränslet in i cylindern separat). När veven sedan vänder stängs ventilen och kolven rör sig åter in i cylindern och komprimerar därvid luft/bensinblandningen till ett högt tryck. När kolven åter vänder så antänder ett tändstift bränsleblandningen som exploderar och med stor kraft trycker ut cylindern igen tills veven vänder kolven som åter trycks upp i cylindern, samtidigt som en annan ventil öppnas och släpper ut avgaserna från explosionen...

Ett accelererande teknikskifte från fossilbilar till el

 

tors 16 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... inget talar för att dom är slavdrivare...

granskningen spårade ur och herrarna kan återgå till sina kåserier... men nån enstaka vet vad det är frågan om...

Vi ser att myndigheter har en tydlig agenda att uppfostra och påverka medborgare. Det är bekymmersamt och kan inte vara kommunikations-enheternas uppgift, säger nån...

Det kan inte heller vara en myndighets uppgift, det är både slöseri med skattemedel och riskerar att påverka demokratin genom att ge en motbild eller att anställda fungerar som något slags torpeder, säger nån...

Gjupdykningar av detta slaget slutar alltid med ett öronbedövande pladder... Maria Karlsson berättar att kommunikationsstabens uppdrag är att styra, leda, följa upp och stödja verksamheten. I arbetet ingår att sköta webbsidan, fotografera, uppdatera sociala medier och filma. En film gjordes om vikten att tvätta händerna för att undvika vinterkräk-sjukan, som sågs av 24 000, uppger hon...

Sveriges kommunikatörer slår tillbaka

Landstingets kommunikationsenhet medger fel

Krav om översyn av kommunikationsverksamheten

Chatta om granskningen – ställ dina frågor till våra reportrar ...

HAX, den blivande riksdags-mannen är putt för att han sitter i fängelse...

Man ser det hela tiden. Makt gör dåliga saker med människor. Även med annars rätt normala, hyggliga, rimliga och anständiga människor...

Politiken är i sammanhanget något extra farligt. Den drar till sig människor som vill bestämma över andra. Och den premierar dem med framgång som är beredda att trampa på andra och att armbåga sig fram. Det vill säga de mest olämpliga...

Politik är dessutom en verksamhet som ger människor makt att tvinga andra till det ena eller det andra. Även när det gäller sådant som folk rimligen bör kunna bestämma över bättre på egen hand, efter eget huvud, på eget ansvar...

Ofta utövar människor makt över andra utan synbar funktion eller allmän nytta. Helt enkelt för att de kan, för att vi låter dem göra det och för att de kommer undan med det.  Makt

tenderar att koncentreras, flyttas uppåt och centraliseras. Från vanligt folk till politiker och byråkrater. Från det lokala till det nationella och från det nationella till EU. Från det offentliga till slutna rum...

Störta den härskande politiska klassen! 

Brottsförebryggande rådet har släppt en ny delrapport av den årliga Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Det är ingen rolig läsning, och om landets regering och ansvariga ministrar inte saknat förmågan att skämmas hade de gjort det...

Det vi kan konstatera är att sexualbrotten har ökat med 138 procent på två år. Noteras ska att undersökningen gjordes innan #metoo-kampanjen drog över Sverige och västvärlden och att statistiken rymmer allt från enklare ofredanden till grova våldtäkter...

Är det nån mer som vill spy, kräkas, kasta upp, vomera, lägga en pizza, vräka ur sig, utkasta, spruta ut maginnehållet över statistikfolket...

Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att kartlägga orsaken till sexualbrotts-utvecklingen, men givet hur det tassas kring frågor som rör kultur, tradition och ursprung ska vi nog inte hoppas på att svaren kommer vara av särskilt stort värde. Kunskap är som tidigare konstaterat farligt...

I den feministiska staten ökar sexbrotten

Det fria skolvalet skulle ge högre kvalitet genom konkurrens. Men elevernas resultat har sjunkit, samtidigt som bra betyg används som ett lockbete av skolorna...

Skolans misslyckande har lett till att hela idén med vinstdriven verksamhet i välfärden kan ifrågasättas...

Men felet är snarare att elevernas prestationer inte utvärderas korrekt. En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet, något som förhindrar både utlärning och kunskapsmätning...

Är det nån mer som vill spy, kräkas, kasta upp, vomera, lägga en pizza, vräka ur sig, utkasta, spruta ut maginnehållet över skolfolket...

Det finns dock goda exempel på fungerande skolor även i Sverige. Gymnasieutbildningen International Baccalaureate Diploma Programme visar hur tydliga mål och externa examinatorer ger resultat i världsklass. Staten måste styra skolan ditåt om utvecklingen ska kunna vändas...

Därför har skolvalet blivit ett misslyckande

En formidabel optimist... med all rätt kanske... ty elbilens miljöpå-verkan flyttas från tätbebyggda megastäder till stora kraftverk, där de tekniska möjligheterna för en långtgående rening av avgaser är långt bättre än i avgasröret på en fossilbil...

Enligt den danske energiekonomen Björn Lomborg fördelas råvarorna för världens energiproduktion så att 32% är olja, 28% är kol, 22% är naturgas, 10% är träd- och andra biobränslen, 5% är kärnkraft, 2,5% är vattenkraft, 0,53% är vindel, 0,5% är geotermiskt, 0,3% solvärmt vatten och 0,13% solel. Världsekonomin är med andra ord fortfarande till 82% fossilberoende och oljan är den startegiskt mest betydelsefulla råvaran. Den rollen har oljan i princip haft sedan förrförra sekelskiftet...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn har börjat och utvecklingen kommer att gå betydligt fortare än många anar. För bilindustrin är detta en ödesstund som helt ändrar förutsättningarna för deras affärsmodeller. Flera bilföretag kommer inte att klara den omställningen och tyngdpunkten i världens bilindustri kommer att flytta från EU och USA till Asien...

För oss i Sverige kommer elektrifieringen av fordonsflottan att kraftigt minska vår sårbarhet för oroligheter i oljeländer och vår självförsörjningsgrad inom energiområdet blir högre. Samtidigt kommer våra politiker att kunna resa runt i världen och vara Bror Duktig när våra låga utsläpp av harmlös koldioxid blir ännu lägre och luften i våra städer renare. Så, inte bara Kina blir en vinnare utan även vårt lilla arktiska land...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 4

ons 15 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare...

ett grävförsök som ingenstans ledde... det blev ett sorgesamt bla ha, bla ha... synd på så rara ärtor... men än är nog inte sista ordet sagt...

Om ni läser Engellau här nedan kan ni kanske ana varför...

Varför alla problem ökar politikernas makt

Fast Sh tror sig se en helt annan dimension på skönandarnas inbördes relationer och cencurens ökande betydelse för ofantliga sektens kommunikatörer och MSMs repetitörer...

I knappt ett år har jag jobbat som kommunikatör i en kommun. Under den tiden har jag utan tvekan känt att jag gjort långt mer nytta för demokratin än jag gjorde under mina tidigare nitton år som journalist i tidnings- och tv-branschen.

Nä, lysande var jag kanske inte. Men i nitton år var jag i alla fall journalist. Redigerade tidningssidor, skrev om politik, arbetsledde, jagade kändisar på Stureplan, gjorde tv-inslag...

Men kommunikatör kunde hon vara... ni förstår va...

Kommunikatörer gör större nytta än reportrar”

Jag tror inte medborgarna efterlyser detta, kommunen är inte ett PR ...

Vad menade han med en stark stat iförrgår månne...

de flesta av oss har redan övergivit tron på att den nationella politiken kan bli stark igen...

Vi söker egentligen samma sak, ett återerövrande av känslan av kollektiv makt. Att det går att fatta politiska beslut, som inte överprövas av ekonomi, teknik, migrantrörelser, miljö eller andra stora, anonyma och ofta självgenererande krafter...

Det här är en av de stora – kanske den verkligt stora – politiska nöten att knäcka. Hur ska vi åter kunna känna att vi är våra egna herrar? Inte bara som individer, om vi har tur, utan även som kollektiv. Som folk...

Så märkvärdigt är det ju inte, egentligen...

men inget fungerar som det var tänkt, så staten har blivit allt annat än stark...

En demokrati där folkvalda representerar medborgarna...

Ett försvar som säkrar statens yttre gränser...

En polis som skyddar oss innanför statens

yttre gränser...

Domstolar som skipar rättvisa mellan människor...

Alla drömmer om en stark stat

Tänk att Sparreholmarn har blivit med ny granne, inte Borgarn utan Sh... najs...

Ny affär på gång...

Det är ju förstås mycket bättre än en affär jämte avloppsverket...

 

Habib Aissaiou, som driver Fabriken i Sparreholm, planerar nu att också starta livsmedelsbutik med fullsortiment.

Han räknar med att vara igång i början av april 2018.

 

Läs mer

Nåja, Sh tyckte att Habib Aissaiou blev lite väl positivt särbehandlad i korporativistisk kommunanda när det begav sig... något utanför Mammons out-letsfilosofi kunde näktergalningarna inte tänka sig... huruvida Aissaiou betalade hela köpeshillingen kommer att förbli obekant... 

Sparreholmarn hade ju tänkt sig ett kontorshotell i fabriken fullt med ingenjörer och arkitekter å såna men man kan ju inte få allt... det viktiga var att få bort den skitiga fabriken...

Politikerna... eller snarare

kommunikatörerna... lägger locket på. Mainstream-medierna är inte intresserade. När den tredje statsmakten beaktar eventuella politiska konsekvenser av sin rapportering, och därmed avstår, har den i praktiken lierat sig med den politiska makten. Politikern och journalisten vill samma sak...

Det finns saker som vi inte borde veta. Fakta som makthavarna anser är så besvärande att de skulle kunna orsaka besvikelse, ilska eller rent av främlingsfientlighet om de blev kända för den breda allmänheten. Därför är det bättre att vi inget vet, verkar de resonera...

Någon bättre förklaring är svår att finna till att regeringen säger nej till att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att undersöka närmare vilka grupper som är överrepresenterade i viss brottslighet...

Fram till 2005 förde Brå statistik över gärningsmäns ursprung. Sedan blev den antirasistiska rörelsens diskurs så stark i Sverige att ursprung inte ansågs intressant längre. ”Vi vet redan”, har exempelvis kriminologen Jerzy Sarnecki hävdat som skäl för att inte följa upp Brås arbete...

Nu föreslår Moderaterna plötsligt som en punkt i sitt nya rättspolitiska program att Brå ånyo ska ges i uppdrag att föra statistik över gärningsmäns ursprung. Tesen är att ju mer vi vet om vilka som begår exempelvis grova sexualbrott, desto större chans att förhindra dem. Det är en högst rimlig utgångspunkt...

Jag hävdar alltid att mycket kunskap är bättre än ingen kunskap, och det är just vad det är frågan om här. Kunskap. Statistik. Vad vi gör med den är upp till oss...

När kunskap blir något farligt

PR-konsulten från Ä-tuna... nä faen... det är inte fel-stavat... dom bryr sig inte om personalen längre utan mera strategiskt alltså,

bestämmer när locket ska

läggas på ungefär...

Det verkar vara härliga människor jag kommer att få äran att arbeta tillsammans med här i Flens kommun!...

Det ska bli otroligt spännande. Jag har pratat med politikerna om vilka utmaningar man står inför i Flen, en utmaning är till exempel att attrahera rätt kompetenser och få dem att stanna kvar i Flens kommun. Det är ett uppdrag som kommer att bli fantastiskt spännande att jobba med, säger hon...

Chefskarusell på Flens stadshus

Jag har haft en fantastisk tid i Flens kommun och det har varit roligt på jobbet varje dag! Jag vill särskilt lyfta fram mina medarbetare på HR-avdelningen som ska vara stolta över alla bra saker vi har åstadkommit tillsammans och som skapar bra förutsättningar för chefer och medarbetare i Flens kommun. Jag vill också tacka alla chefer och medarbetare i kommunen som varje dag året runt gör bra verksamhet för invånarna i Flen. Tack!

Ny HR-chef i Flens kommun

tis 14 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... mera av samma välkända skön-målning som beskrivits av alternativmedia sedan minst tio år tillbaka...

Under bilan tvingas dom ljuga... 

MSM alltså... vem som håller i bilan är oklart... den fria pressen som alternativmedia numera mera riktigare kallas och enskilda medborgare stötte på patrull redan på den tiden 

sekreterarna hade kommunika-törernas roll... samverkan mellan ofantliga sekten och MSM har vuxit sig stark på ett tio-tal år... sammanväxta som siamesiska tvillingar... två krisande branscher som desperat slåss för sina jobb... när samhället bryts sönder gäller det att ta för sig...

Hovnarrarna saknar förmåga att tänka utanför boxen... samma jävla frågande riktade till "experter" som antas ge dom riktiga svaren... frågorna förefaller dock vara viktigare än svaren...

Så angriper landsting och kommuner den fria pressen

Ni känner igen MSMs postmodernistiska

tokspråk...

Vad menade han med en stark stat igår månne... njaa, inte Nordkorea väl... man delar ju upp stater i antingen demokratier eller diktaturer och han menar nog det förstnämnda...

Sen är det ju förstås det här med stat, länder och nationaliteter... en stat kan ju bestå av flera länder... Danmark, Grönland och Färöarna... staten Kina består av 56 st nationaliteter...

Sedan senare delen av 1800-talet har praktiskt taget all beboelig landyta på jorden delats upp i nationalstater. Tidigare fanns det relativt stora områden som ingen gjorde anspråk på, som antingen var obebodda eller befolkade av nomadiserande folk som inte var organiserade i stater...

För närvarande finns mer än 200 politiska sammanslutningar som antingen är erkända som stater eller gör anspråk på att vara det. 193 stater är fullvärdiga medlemmar av Förenta nationerna, och antalet stater i världen brukar ofta anges till 194. Utöver de 193 medlemsstaterna räknar FN även Heliga stolen (Vatikanstaten) som en stat.​Vatikanstaten har valt att stå utanför FN, där man enbart har observatörstatus utan rösträtt.​Vatikanstatens självständighet är dock sedan 1929 internationellt erkänd...

Man brukar säga att det finns 246 länder i världen. Då räknar man även de stater som har begränsad självständighet och därför inte är internationella erkända. De två små östaterna Niue och Cook Island med associering till Nya Zeeland är två exempel på stater med begränsad självständighet. Till denna grupp räknas också de länder som blivit internationellt erkända av andra stater, men som inte kontrollerar sitt eget territorium, exempelvis Palestina...

Alla drömmer om en stark stat

Undanträngningseffekt av Brås undlåtenhet att göra jobbet... eller bara ett SD-troll som vilseleder... sånt händer förstås om fakta mörkas av SDs mot-ståndare... vi vanliga opolitiska medborgare vill ju bara veta hur det ligger till...

Privatpersonen Joakim P Jonasson har gjort jobbet som Brå och regeringen vägrar göra. I sin nya studie har han kartlagt våldtäkterna utifrån ursprung på både förövare och offer utifrån domar, vilket Samtiden tidigare skrivit om. Ett av de sammanfattande resultaten är att ju grövre sexuellt våld, ju större överrepresentation av utländska män...

Läs hela undersökningen här.

• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier. Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier. Somalier utgör den grupp som dömts för överlägset flest överfallsvåldtäkter.

• Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

Men också offrens bakgrund sticker ut:

• Offren är oftast svenska kvinnor.

#MeToo flyttar fokus från de importerade grova våldtäkterna

Svenska staten och ett antal kommersiella aktörer har gått samman för att utreda vilka möjligheter de har att fullständigt inskränka människors rörelsefrihet...

I första hand tänker man sig att i stadsmiljö införa ”geostaket”, en elektronisk avgränsning som ska kunna stoppa fordon eller styra dem vid behov...

Dagens bilar är perfekta redskap för regeringar och terrorister att ta över och fjärrstyra för att låta misshagliga personer ”köra ihjäl sig själva”.

För övrigt kan nämnas att Ny Teknik har haft en artikelserie om datorisering i vid mening. Fysikern Max Tegmark förutspår att vi inom 30 år har artificiell intelligens som gör människan överflödig. Nej, han säger inte exakt så, det är en tolkning...

Geostaket

Fossilmotorerna är ett gigantiskt miljöproblem... Mätt i människoliv och sjuklighet är luftföroreningar det utan jämförelse största och mest akuta miljö-problemet i världen...

Miljöföroreningar (inte klimatför-ändringar) orsakade nio miljoner dödsfall år 2015. Det är 16% av alla dödsfall i världen och femton gånger fler dödsfall än våld och krig enligt en rapport publicerad i The Lancet. I de värst drabbade länderna står dödsfall orsakade av föroreningar för mer än vart fjärde dödsfall. Mer än nio av tio dödsfall sker i låg- och medel-inkomstländer...

Miljöföroreningar bedöms orsaka 43 procent av alla dödsfall i lungcancer, 23 procent av alla dödsfall i stroke och 21 procent av alla dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar...

Av de nio miljoner miljörelaterade dödsfallen är 6,5 miljoner en direkt följd av luftföroreningar, 1,8 miljoner sker på grund av vattenföroreningar, 1 miljon på grund av kemikalier, tungmetaller och föroreningar i jord samt 0,8 miljoner av dödsfallen till följd av arbetslivsrelaterade föroreningar. Dödsfall från luftföroreningar fördelar sig ungefär 50/50 mellan utom- och inomhusluft. Förbränning av fossila bränslen och biomassa, bränder i naturen samt matlagning över öppen eld inomhus är de främsta orsakerna...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 3

mån 13 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... kom igen pojkar... sätt slutklämmen nu, för helsefyr... prickar ni inte rätt så är ni hovnarrar... mer hjälp än så här får ni inte av experterna...

Det mesta äger väl sin riktighet men pudelns kärna finns där också...

Vad är det för grundläggande fel på det välfärdsindustriella komplexet... svaret antyds av experten...

Kommunikatörer ägnar sig åt propaganda ...

MSM uppvisar en illa dold desperation över konkurrensen i gebitet ”nyhetsförmedling”. Allt mer frekvent används uttryck som ”fake news”, oseriös och odemokratisk med syftet att förringa värdet av det ”fria ordet”, som i detta sammanhang möjliggörs av förekomsten av bloggar som denna...

MSM lyckas dåligt med strategin att i kraft av sin storlek ”enkelrikta” diskussionen i ”åsiktskorridoren”...

Överallt, som ”ogräs”, poppar de upp, de med möjlighet och lust därtill att synliggöra det som medvetet uteblir i medias rapportering. Detta förhållande skapar oro på redaktioner världen över, om inte av annan orsak, så i vilket fall som helst, risken att förlora sin egen inkomst från arbetet på denna redaktion...

Man anar en förändrad strategi hos MSM, där väl beprövad grävande journalistik skall föra redaktionen i ett bättre läge för sitt inflytande på samhället. Och därmed sälja större upplagor som skall fylla på i kistan hos MSM...

Morsorna Margot och Magdalena uttrycker sin avsky för det de just upptäckt via MSM nyhetsförmedling, att människor tafsar och försöker slippa skatt. För det måste väl vara ett nytt beteende, så har ju MSM skildrat det hela.

Fort, fort iväg med en remiss till lagrådet, så de kan visa att de är inte bara arga…..de kan handla också.

Alltså... journalisten gräver för sin existens, medans politikern menar att hans grävande, undergräver all tilltro...

Samtidigt förbereds en begravning, dock vet jag inte vem eller vad som skall begravas...

Är det MSM, eller en arg morsa, eller är det så illa att tilltron skall begravas?...

Gräva, undergräva, eller begravd

Det dröjde lite drygt 1600-1700 år innan man började gräva fram Pompeji, men när man gjorde det upptäckte man att männen som strök med då i Lindströms värld hade varit perversa, kladdande och tafsande...

Kvinnorna i staden var tydligen dubbla offer. Det var så mycket synd och snusk att man enligt krönikör Lindströms sätt att se på konst och kultur med kladd och tafs förmodligen skulle ha låtit Pompeji vila under lavan och askan...

Det var – och är – bilder på män som tog kvinnor framifrån, bakifrån, upp-och-ner, på brösten, i skrevet. Bilderna från Pompeji visade bilden av sexualiteten för ungefär 2000 år sedan. Vi kan konstatera att det kunde ha hänt mer på 2000 år...

Sanningen ligger i betraktarens ögon, och Lindströms ögon vilar nu på det kungliga slottets statyer. Statyerna är våldtäktsstatyer. Män av sten eller brons som håller hårt i en kvinna – också av sten eller brons. En man av sten som använder sin manliga urkraft till att tafsa, kladda och kränka en kvinna –  också av sten. Våldtäkt i sten, med ett ursprung ur mytologin. Det är statyer från en svunnen tid. Om några hundra år kommer statyerna av tafsande män sannolikt finnas utanför Aftonbladets redaktion, om tidningen finns kvar då. Om några hundra år kommer statyerna av vår tids mansbild föreställa män som dammsuger, diskar och sorterar strumpor medan kvinnan sitter nöjd i soffan och tittar på...

STATYERNA OCH SNUSKET

Nystartsjobb, instegsjobb, plusjobb – både röda och blågröna regeringar har haft många olika namn på i praktiken samma sorts åtgärd. Simsalabim. Nu kommer det en till...

Fack och arbetsgivare har nämligen enats om en ramöverenskommelse för en ny anställningsform. Den kallas etableringsanställning och omfattar nyanlända samt personer under 25 som varit arbetslösa i sex månader eller mer samt personer över 25 som varit det i minst ett år...

Anställningen ska vara tidsbegränsad till två år för den enskilde varefter den ska övergå i en vanlig fast anställning. Anställningsformen som sådan ska finnas på prov under fem år...

Enligt överenskommelsen ska den anställde få en lön som motsvarar lägstalönen inom kollektivavtalen, och kostnaden delas mellan arbetsgivaren och skattebetalarna. Sveriges Radio hävdar att lönen är på 8 000 kr, men det är bara arbetsgivarens del. Med statligt stöd handlar det om en månadslön på runt 18 000 kr...

Etableringsminister Ylva Johansson har redan uttryckt sig i positiva ordalag om parternas nya anställningsform, så det verkar bara återstå formaliteter...

Därmed kommer vi till det mest anmärkningsvärda: lönen blir skattefri...

Nyanlända och skattebefriade

Donald Trump har blivit en vattendelare i sanning... Vissa gläder sig åt att hysterin mattats lite. Andra varnar för att vi börjat vänja oss vid det oacceptabla och att den enda rimliga hållningen är att fortsätta vara hysterisk...

Ett skäl som kanske borde få mer uppmärksamhet är att Donald Trump ingav hopp om en stark stat. Det kan låta motsägelsefullt i ett land där misstron mot staten och varje beslut som fattas i Washington – »träsket« – är stor. Men den misstron bygger till stor del på att politiken upplevs som maktlös över sådant som faktiskt rör väljarna, från invandring till jobbexport...

Medborgare i västerlandet har övergivit tron på att den nationella politiken kan bli stark igen. Och de söker egentligen samma sak, ett återerövrande av känslan av kollektiv makt. Att det går att fatta politiska beslut, som inte överprövas av ekonomi, teknik, migrantrörelser, miljö eller andra stora, anonyma och ofta självgenererande krafter...

Det här är en av de stora – kanske den verkligt stora – politiska nöten att knäcka. Hur ska vi åter kunna känna att vi är våra egna herrar? Inte bara som individer, om vi har tur, utan även som kollektiv. Som folk...

Veckans avslöjande om skatteplanering på Malta och andra ställen är ännu en aspekt av samma problem. För problem med den svaga och resignerade staten råder det ingen brist på. Det är lösningarna som fortfarande saknas...

Alla drömmer om en stark stat

sön 12 nov 2017

Inget nytt under solen... men visst är det en poäng med att just han berättar vad som hänt...

Sverigedemokraternas påståenden om flyktinginvandringens kostnader avvisades antingen som osanna eller betydelselösa, eftersom Sverige var ett rikt land...

Jag vill tro att man i ledningarna för alla riksdagspartier är medveten om att situationen i de så kallade utsatta områdena är en tickande politisk bomb, oberoende av vilka som lever där...

Ett fattigare och farligare land

Kulturvärlden och de stora mediernas redaktioner befolkas av högfärdiga feminister och världsförbättrare, både kvinnor och män, som anser sig ha den moraliska plattformen att reda ut rätt och fel med oss vanliga dödliga. De har pekat finger, skränat och mobbat och kallat meningsmotståndare för rasister och sexister...

Medie- och kulturvärlden befolkas av högfärdiga feminister och världsförbättrare, både kvinnor och män, som anser sig ha den moraliska plattformen att reda ut rätt och fel med oss vanliga dödliga. De har pekat finger, skränat och mobbat och kallat meningsmotståndare för rasister och sexister...

Man hade väl på känn att lite dubbelmoral spökade i bakgrunden, jag har aldrig trott att varken journalister eller kulturfolk varit några moraliska föredömen, men jag är faktiskt förvånad över hur genomruttet det hela var. Nu är jag helt övertygad om att problem med trakasserier och allmänt dåligt uppförande finns i hela samhället, men omfattningen stämmer till eftertanke...

Nu är ju skådespeleri till sin natur ofta utmanande för den personliga integriteten, vilket inte kan sägas om arbetet på en tidningsredaktion. Därför funderar jag över mekanismen som eventuellt gör kulturvänstern värre än andra miljöer. Dras cyniska män just dit? Har kvinnorna där sämre självförtroende?...

Hyckleriets bumerang träffar medie- och kulturvärlden

Sverige är ett märkligt land, pinat under konsensuskultur och hög moralisk svans-föring men med plötsliga tvärvändningar och lappkast som går på kollisionskurs med de lidelsefulla bedyrandena dagen före. Det som var oacceptabelt i går kan vara nödvändigt i dag. Det som var fascism förra veckan kan vara ansvarstagande i nästa...

När migrationspolitiken lades om i november 2015 skedde det officiellt mot bakgrund av att det, plötsligt och lustigt, hade kommit över 100 000 asylsökande bara sedan sommaren. Kapacitetstaket, som fram tills dess inte funnits, var nått. Asylsökande bussades runt i landet i väntan på att det skulle dyka upp ett boende längs vägen. De sov i Migrationsverkets reception.

Det torde vara få politikområden som hanterats så bipolärt som migrationspolitiken. Sett över tid har givetvis synen på exempelvis sexköp och pornografi förändrats radikalt. Men det har ändå varit fråga om stegvisa processer, och inte en tvärvändning på en presskonferens...

Månne kan det tyckas uttjatat att fortsätta älta migrationspolitiken nu när alltfler anser att vi borde prata integration, enkla jobb, lönenivåer, assimilering. Men allt påverkas av hur inflödet ser ut fortsättningsvis...

Hur avgrundsdjup bostadsproblematiken blir avgörs av hur många som fortsätter att komma till Sverige för att söka asyl. Hur kriminaliteten i de så kallade utanförskapsområdena eskalerar påverkas delvis av om dessa områden fortsätter att fyllas på med fler lågutbildade människor som befinner sig långt från majoritetssamhället...

Den bipolära migrationspolitiken

Det är utmärkt att fokus har satts på kvinnor som utsatts för kränkande behandling av män. Svineri och övergrepp ska givetvis beivras. Bilden är emellertid ofullständig. En viktig bit saknas...

Jag tänker på de kvinnor som utrustade med vad jag kallar ”klättermus” bjuder ut sig till män som de tror ska kunna hjälpa dem i karriären på ett eller annat sätt. Det här är särskilt vanligt i artist- och teatervärlden. Som man är det inte så lätt att avgöra om kvinnan verkligen är attraherad eller om hon är ute efter något annat...

En groupie är en person, ofta ung kvinna, som är beundrare av en artist och som ingår i en grupp beundrare som ofta är eller försöker bli artistens älskarinna... dom är fler än någonsin...

Det är inte lätt att vara man… heller.

Om klättermöss

Mycket kan sägas om över-gången till eldrift... men det behövs ju egentligen inte...

När det gäller stationära motordrifter i industrin väljer man nästan alltid elmotorer, med ett undantag och det är om man saknar el eller vill ha backup för elavbrott. M.a.o. förekommer nästan bara stationära förbränningsmotorer för drift av elverk inom industri, sjukhus och liknande...

Nog för att eldistributionen är finmaskig... men det hjälper ju inte när det blåser på landsbygden eller när sabotörerna härjar... elproduktionen må vara lokal... måhända kan 

"varje bonde" åläggas att ansvara för reservel... 

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 2

lör 11 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... förbannade

PK-SKL-kolportörer...

ni är och förblir hovnarrar i all tid och evighet...

Man blir inte en gravedigger om man låter prästen förätta begravningen... "här ligger en hund begraven" betyder ju inte att den är gömd under en lövhög... om nåt verkar misstänkt måste spaden fram och att riskera bryta ryggen av ansträngningen...

Kanske tänker dom börja gräva på riktigt... men det är inte sannolikt...

Att låta prästerskapet bedyra att inget misstänkt är begravet är inte särskilt tillförlitligt... som historien upprepade gånger visat...

Det går inte att ge någon glättad och ensidig bild

Kommunikatörer 2

En fars eller en tragedi? Nomineringar och utnämningar av journalister som görs genom belöningssystem som "Stora Journalistpriset",

"Guldspaden", "Teskeds-orden"och "Advokatsam-fundets journalistpris"

kvalar in i båda kategorierna...

Eftersom merparten av den journalistik som bedrivs i Sverige bedrivs ur ett vänsterperspektiv är det inte konstigt att det påfallande ofta är en medial vänsterelit som belönas. Priserna regnar över politiskt korrekt, vänsterideologiskt styrd och ibland rent ohederlig, lögnaktig och samhällsskadlig journalistik. Ju mer allmänheten genomskådar, kritiserar och tar avstånd från förljugen och politiskt korrekt journalistik, desto mer sluter sig journalisterna samman i sina isolerade bubblor där de bara umgås med människor som tycker lika som de själva...

Belöningarna delas ut i ett syrefattigt och incestuöst klimat av samförstånd i journalisternas Ryggdunkarklubb för inbördes beundran. Den som belönas ena året sitter i juryn nästa år, och ibland byter de plats med varandra. Men det är hela tiden samma lilla klick som dunkar varandra i ryggen och slickar lite längre ner...

Den journalistik som anses värd att belöna bör ha en inneboende vänsterliberal agenda: FÖR mångkultur, massinvandring, EU, FN, genusteorier, könskvotering, HBTQ och radikalfeminism och MOT invandringskritik, svenskhet, nationalism, feminismkritik, sunt ifrågasättande och vanliga svenskars verklighet och värderingar...

Bland årets nominerade till Stora Journalistpriset  finns några duktiga journalister som Magda Gad, Dan Josefsson, Joel Dahlberg och Mikael Holmström. Men politiskt korrekt agendajournalistik som slickar makten medhårs och kraftigt kan ifrågasättas på både journalistiska och etiska grunder belönas lite för ofta för att det ska vara en slump, och årets nominerade utgör inget undantag...

Prisregn över ohederlig PK-journalistik

 

 Det har talats så mycket om behovet av vuxna på sistone, att till och med Godmorgon Världen i P1 gjorde ett inslag om det förra helgen. Lösningen på våra problem, om jag förstått saken rätt, är att vi äntligen ska bli vuxna...

Men det är någonting med det där begreppet. Eller snarare med det där begreppet när det landar hos oss...

Ett exempel: det pågår en rättsprocess om jakträtten på renskötselområdet som hör till Girjas sameby. Är den samebyns eller statens? Tvisten nådde i måndags hovrätten...

Allt vi fick höra från första dagens överläggningar var att statens advokat använder begreppet "lapp". Det gör samerna förbannade. Advokaten hänvisar till att "lapp" inte är synonymt med "same", utan att "lappar" länge var det formella samlingsnamnet på den nomadiserande befolkningen. Fallet bygger på historia, så de historiska termerna är svåra att undvika...

Samernas företrädare hävdar att advokaten uttrycker sig "rasistiskt"... 

Domaren försökte kompromissa och sade åt advokaten att han varje gång han använde begreppet "lapp", också måste förklara det. Det gjorde han inte.

Vuxna, var det...

Utan att välja sida, är det inte så här: antingen retas advokaten med samerna. Det är i så fall inte särskilt vuxet. Eller så fjantar sig samerna över en term som måste användas för att lösa fallet. Det är i så fall inte vuxet. Domaren försöker under alla omständigheter låta bli att tala om vad som gäller. Det är verkligen inte vuxet...

Jag vet inte vad jag ska tro. Det vuxna är vår nya heliga gåva från Gud. Men den påminner om en Coca-Colaflaska mitt i Kalahariöknen. Eller tyska billighetstryck i etiopiska kloster. Vi vet att vuxenhet måste vara något fint, vi vördar vuxenheten, men vi vet inte riktigt vad den är för något, eller hur den används. 

Gud hjälpe oss...

Det viktiga blir vilket ord som används

Vi får nu fundera över vad Trump respektive Putin sagt till kung Salman under deras möten de senaste månaderna, världens tre största oljeproducenter med gemensamt ansvar för allas vår framtid. Svaret lär vi inte behöva vänta så länge på. Det är säsong för krig i Mellanöstern...

Kanske förvånar det någon att nu se Saudiarabien och Israel gå hand i hand.

I själva verket anser sig huset Saud ha gamla judiska rötter, eller som kung Faisal Al-Saud konstaterade i en intervju med Washington Post 1969: We, the Saudi family, are cousins of the Jews – we entirely disagree with any Arab or Muslem Authority which show any antagonism to the Jews, but we must live together with them in peace. Our country is the Fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants spread out all over the world.”  Detta är viktigt att förstå vid analyser av Mellanöstern.

Brage Norin tror ju inte på krig...

Men ack så farligt kronprinsen lever. Han måste ta hjälp av Erdogan – för han har lärt sig mycket om hur CIA:s femtekolonn ska stoppas. Universiteten måste rensas. Hela statsapparaten måste rensas. Militären och säkerhetstjänsterna måste rensas grundligt. Först när detta är klart kan MbS slappna av. Det är bara att hålla tummarna. Vad som än händer blir landet aldrig mera sig likt. CIA har förlorat sin viktigaste vasallstat i Mellanöstern – därom råder ingen tvekan. Det finns ingen väg tillbaka.

Ett viktigt genidrag vore att den åldrande kungen nu överlämnar tronen till sin älskade son. Detta skulle få CIA att tänka sig för noga. Ett lönnmord är tänkbart idag – men knappast efter ett tronskifte. Hoppas att MbS inser detta. Det är dags – överlämna tronen till din son!

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Slaget om Mellanöstern – eller ouvertyren till ett nytt världskrig… 

För egen del har jag förstått att jag försvurit mig åt djävulen genom att skriva i den som högerextrem skällda lilla pappers-tidningen Nya Tider, där för övrigt också Jan Myrdal skrivit. Han följde sin egen anvisning om att ”gå till läggen” och konstaterade att Dagens Nyheter är mer propagandistisk...

Den i min värld avgörande frågan är vad texter innehåller. Var de offentliggörs är av underordnat intresse. För min del spelar det inte så stor roll om det jag skriver hamnar på bloggen, i en bok, i Nya Tider eller någon annanstans. Jag hade gärna skrivit i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller någon annan stor drake. Jag vet att jag kan skriva och att jag har både kunskaper och åsikter som står pall för en kvalitetsgranskning. Men ett sådant skriftställeri kan jag – liksom många andra PK-kritiska – titta i månen efter...

Jag tar inte ansvar för Nya Tider. Däremot gör jag givetvis det för mina texter. Jag hade därför gärna mött lite intellektuellt motstånd, precis som jag opponerar mot PK-ideologin. Men det är det ingen som gör. Även om det aldrig uttalas, vet alla som rör sig i offentligheten att skriva i Nya Tider är detsamma som att straffa ut sig. Där får man absolut inte skriva! Det är inte ens tillåtet att läsa vad som står där. Synd, för där står mycket som de PK-frälsta skulle behöva läsa...

Är Nya Tider det som erbjuds, skriver jag i Nya Tider. Är Swebbtv alternativet till SVT, blir det Swebbtv. Är en eller annan podd alternativet till Sveriges Radio, OK, då vet jag villkoren och anpassar mig. Det är inte detsamma som att gilla läget. ”This is bad, this is not good!”, som en av mina youtubefavoriter, Jordan Peterson, med emfas skulle ha konstaterat...

I ett totalitärt samhälle är det inte bara farligt utan också en skam att opponera sig. Så har det blivit i Sverige men vilkas skam är det egentligen? Ni som anser att vi kättare bör skämmas, ge mig argumenten tack. Men kom inte dragandes med era dogmer och ideologiska positioneringar utan visa att ni har förstått det jag, som en av alltfler ”dissidenter”, vill ha sagt. Ideologi är i min värld att ignorera kontexten och ge ett standardsvar, det vill säga intellektuellt fusk. Det blir som att kalla sig för pianist, trots att skalor är det enda man kan spela. Skickligt och fingerfärdigt kanske, men onjutbart...

Vännerna?

fre 10 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... ett grävförsök som ingenstans leder... om ni läser Engellau här nedan kan ni kanske ana varför...

Journalisterna ska inte vara någon sorts hovreportrar hos politikerväldet utan tvärtom deras slavdrivare som tvingar dem att skaffa sig mer makt vare sig de vill det eller inte... om kommunikatörerna inte gör skäl för dom 62 skattemiljonerna så måste

man ju satsa mer av samma... anställa lika många till... och på så sätt förstärka makten över medborgarna...

Fast Sparreholmarn vet ett mycket trivialare, 

torftigare, ömkligare, futtigare, simplare, småsintare, lumpnare svar på varför skatte-kronorna rullar... ett självklart svar som alla

känner till men som Larsson och Kägo aldrig sätter på pränt och följdaktligen avslöjar sig som hovnarrar... Sparreholmarn avvaktar vidare grävning...

62 skattemiljoner satsas på kommunikation

Kommunikatörer 1

Jag hade redan för länge sen fattat

att det finns ett slags pakt mellan politiker och journalister. Vad jag inte fick ihop var hur en sådan pakt var förenlig med kritik från journalister mot politiker, ett kommunalråd i detta fall...

Politiker utsätts ju faktiskt titt som tätt av tadel från mediapersoner. Hur är det möjligt om de har en sorts gemensamt fördrag?

Det tog mig ett bra tag att inse logiken. Till slut förstod jag vad journalisterna har för skyldigheter gentemot politikerna enligt deras ömsesidiga sociala fördrag. Det handlar inte om att journalister ska försvara och skydda enskilda politiker utan om att säkra hela politiker-skråets framtid.

Journalisterna ska inte vara någon sorts hovreportrar hos politikerväldet utan tvärtom deras slavdrivare som tvingar dem att skaffa sig mer makt vare sig de vill det eller inte.

Det kan hända att kommunalrådet blir surt när det kritiseras för att Asta, 87, svälter. Det kan väl inte jag rå för, kanske han harmset säger sig. Ska jag behöva resa runt i bygden för att kontrollera att varenda ensamboende har mat för dagen?

Men om kommunalrådet resonerar på det viset har han inte förstått att han i själva verket ingår i ett maktsystem som strävar efter att flytta fram positionerna. Uppenbarligen finns här behov av nya insatser från kommunens socialförvaltning. Asta far illa och hon är säkert inte den enda. Den kommunala hemtjänsten måste byggas ut. Kommunens budget måste stärkas och skatterna höjas. Snart måste socialförvaltningen ha nya lokaler...

Allt bygger på en enda, sällan uttalad men alltid närvarande grundföreställning, nämligen att politiker inte bara har kompetens utan också skyldighet att gripa in mot alla samhälleliga och privata tillkortakommanden. Journalisternas uppgift är att med blåslampa jaga lata, försumliga och oföretagsamma politiker som inte ständigt tänker på att flytta fram politikerväldets och välfärdsapparaternas bastioner...

Varför alla problem ökar politikernas makt

Kommer ni ihåg när 68-vänstern skanderade "känner ni stanken från Enskilda Banken". Den stora boven var Wallenbergs och de övriga på den tiden få miljardärerna i Sverige. De skulle till varje pris bekämpas och makten skulle gå tillbaka till folket om nödvändigt med revolutionära medel...

Vad har hänt sedan dess?

De rikaste av de rika, det jag brukar benämna den angloamerikanska oligarkin har sjösatt sin globala nya världsordning – med entusiastiskstöd av vänstern, sossarna och naiva liberaler. Är inte detta märkligt? Hela vänsterrörelsen har blivit de gamla monopolkapitalisternas främsta banerförare...

Den nya globala världsordningen handlar om att skapa bästa möjliga villkor och största möjliga inflytande för oligarkins megaföretag och banker. Det har man åstadkommit med att driva införandet av globala regelverk som klimatavtal och FN:s Agenda 21 och senare Agenda 2030 samt att skapa EU och driva fram handelsavtal som för över makt från demokratiska parlament till bolagens och bankernas styrelserum...

De starka krafterna bakom dessa överstatliga överenskommelser är just den anglo-amerikanska oligarkin. Målet är att eliminera nationella regelverk och lagar som försvårar för deras megaföretag att uppnå världsom-spännande marknadsdominans med möjligheter att skapa globala monopol och oligopol...

Den nya världsordningen handlar även om att rasera gränser och införa fri rörlighet för såväl varor och arbetskraft som kapital. Dessa friheter har försvarats med att de befrämjar ekonomisk tillväxt. Senast igår stod Sveriges socialdemokratiska finansminister i SVT och försvarade friheterna med det argumentet...

Monopolkapitalismen vann över 68-vänstern på knock out!

Monopolkapitalismen = globalistkapitalismen

Om något är bra, är mer av det samma bättre. Detta sätt att resonera kallas grisens princip. Politiker brukar falla för denna typ av populism. En bra grundskola för alla är utan tvivel en nödvändig förutsättning för ekonomisk utveckling. Högklassig forskning behövs för ett innovativt näringsliv. Men av detta följer inte, att ännu mer utbildning ger ännu mer tillväxt...

Inkomstklyftorna mellan hög och lågutbildade har ökat. Men av detta följer inte, att alla som når ett visst utbildningsmål är berättigade till höga inkomster, inte heller att högre utbildning automatiskt skulle öka arbetets värde...

Inom industrin har flertalet sysslor blivit mer krävande som en följd av ökad automatisering. Men antalet industrijobb minskar ständigt. Inom tjänstesektorn, speciellt vård och omsorg, är rätt personlighet ofta viktigare än formell kompetens. Värdet av ett blöjbyte blir inte högre av att utföraren är magister i vårdvetenskap...

Utbildning är lönsam för individen, men inte för landet. Arbetsgivarna är alltid efter de mest kompetenta, uthålliga och entusiastiska. En slutförd högre utbildning signalerar dessa egenskaper. Men om antalet högskole-utbildade är cirka tio procent av årskullen, är det uppenbart att begåvade individer går att hitta också bland dem utan formell utbildning. När antalet högutbildade stiger över en viss punkt, blir resonemanget omvänt. Att inte ha en utbildning blir en signal för inkompetens. När detta blir allmän kännedom, trängs alla som bara någonsin kan till olika postgymnasiala utbildningar. Utbildningens innehåll spelar allt mindre roll jämfört med des uppgift att sortera och ge signaler...

Grisens princip

En av orsakerna till denna axel, säger Ye’or, går tillbaka till tiden efter andra världskriget. USA och Sovjetunionen var de ”nya” supermakterna, medan England och Frankrike var de ”gamla” stormakterna. De två sistnämnda försökte förgäves hävda sin stormaktsstatus under 1950-talet, något som resulterade i förnedrande nederlag i Vietnam och i Egypten...

Suezkrisen slutade med att USA, tillsammans med Sovjetunionen, tvingade de ”gamla” stormakterna till en neslig reträtt. Sedan kom Frankrikes förlust av Algeriet under 1960-talet.

En som inte kunde acceptera att bli degraderad som stormakt var Frankrikes general och senare president, Charles de Gaulle. Förtvivlad över förlusterna av kolonier i Afrika och Frankrikes minskande inflytande i arabvärlden, försökte han under 1960-talet skapa en strategisk allians med den arabiska muslimska världen för att tävla mot supermakternas, framförallt USA:s, dominans.

Eurabiaprojektet blev ett anti-amerikanskt gaullistiskt-arabiskt projekt riktat mot USA. Framförallt utkristalliserades detta under sexdagarskriget 1967 mellan arabstaterna och Israel, där USA stöttade Israel och Frankrike stöttade arabländerna (fram tills dess hade Frankrike stöttat Israel) som de ansåg sig ha en speciell relation till på grund av den koloniala historien. Här fanns också ett egoistiskt intresse: att få tillgång till arabstaternas olja och dess marknader för franska produkter. Medelhavet skulle bli ett europeiskt-arabiskt innanhav, ett Euroabiahav. Som motprestation skulle Europa, främst Frankrike, främja ett multikulturellt samhälle med en stark muslimsk invandring. 1967 proklamerade de Gaulle officiellt att franskt samarbete med Arabvärlden nu var en fundamental bas i dess utrikespolitik.

De Gaulles tanke att utvidga Frankrikes, och därmed Europas, inflytande i världen genom att liera sig med arabvärlden behövde inte vara fel med den tidens sätt att se på stormaktsspelet. Att sträva efter ett mångkulturellt samhälle och en stor muslimsk invandring var inte heller alltför betungande. Frankrike hade redan en muslimsk befolkning som kommit från de dåvarande franska kolonierna i Afrika. Problemet idag, som De Gaulle knappast hade förväntat sig, är att Frankrike nu är mer eller mindre gisslan till de krafter De Gaulle satte i rörelse.

De franska upploppen år 2005 och senare visade att Euroabiakonceptet inte längre fungerade, utan i stället hade förvandlats till ett inrikesproblem av allt större proportioner. Ökningen av den muslimska befolkningen är nu explosiv med talrika getton (banlieues) som delvis styrs av sharialagar istället för fransk lag. Vissa förutspår att Frankrike långsamt kommer att bli ett muslimskt land, medan andra fruktar ett inbördeskrig. Även Tyskland, och för all del England, Holland och Sverige, har stora problem med våldet i utanförskapsområdena.

Sammanfattningsvis kan man nog hävda att en av anledningarna till de europeiska eliternas positiva syn på den muslimska invandringen kan hänföras till De Gaulles storfranska syn på Frankrike och dess plats i världen. Han kan ha lagt grunden till Europas invandrarproblem med getton, kriminalitet och islamistisk terror...

Eurabia – hot eller konspirationsteori?

​tors 9 nov 2017

Den kända norska kommunisten Pål Steigan anför ett annat perspektiv

än Brage Norin... Pål tror att MBS vill ha krig i mellanöstern... Brage tror ju att MBS bara vill frigöra sig från Mordors rike och CIA...

större bild

Back to basics... endast Irak och Iran är shia-stater... dom svarta... dock finns starka shia-grupper i Jemen, Houthi, och i Libanon, Hizbollah...

Shiamuslimer håller förstås ihop och stödjer varandra... tok vare väl annars...

Om SunniSaudierna närmar sig JudeIsrael för att föra krig mot Iran... det tror ju Pål på... det tror ju inte Lage på... fast inget kan man ju vara riktigt säker på som alkoholforskaren

och vänsteraktivisten Anders Romelsjö skriver...

Saudi MBS 171107Saudiarabien och Israel närmar sig varandra – för krig mot Iran?

Jag hade en förskräcklig mardröm. Högste Maktan-svarige hade utsett mig till arbetsmarknadsminister... Jag vill inte, protesterade jag. Jag kan inte... Jag vet, sa Högste Maktansvarige. Ingen kan. Därför har jag utsett dig...

Men det är ju larvigt, kved jag. Hur många forskningsrapporter som helst visar ju att staten inte kan skapa jobb. Jobb inom Arbetsförmedlingen, kanske, men inga riktiga jobb. Vi slänger bort 80 miljarder av skattebetalarnas pengar helt i onödan. Det blir 1 500 kronor i månaden per skattebetalare. Till ingen nytta...

Jag vet, sa Högste Maktansvarige. Det är för att du insett det som jag utsett dig till arbetsmarknadsminister. Vad ska jag göra, frågade jag. Jag vet inte, sa Högste Maktansvarige. Det är ditt jobb. Du börjar på måndag.

Vilken fasa! Om jag lägger ned Arbetsförmedlingen, vilket vore den rimligaste och effektivaste politiken, och ger de 80 miljarderna tillbaka till skattebetalarna kommer jag att mötas av ett skri av smärta, inte bara från myndighetens 14 000 anställda som skulle bli arbetslösa, utan också från alla dem som gjort det till en födkrok och karriär att bli försörjd genom olika åtgärder. Och så skulle en massa arbetsmarknadsforskare bli arga som bålgetingar.

Svensk politik består av en massa gordiska knutar som måste attackeras på nya sätt. Problemet är att vi saknar ett Alexanderparti. De smartaste politikerna resonerar som EU-mannen Jean-Claude Juncker: Vi vet precis hur vi kan lösa problemen, men vi vet inte hur vi ska bli återvalda efteråt. Det egna jobbet är trots allt det viktigaste.

I natt jag drömde

Lennartssons avgångser-sättning, som partiet aktiverat självt och utan att Lennartsson själv tycks ha bett om det, kan mycket väl vara ett sätt att köpa tystnad.

Hade Lennartsson uppburit avgångslön från staten hade hon och regeringen sannolikt haft svårt att neka att låta henne vittna inför Konstitutionsutskottet. Men nu blir det svårt då Lennartsson inte har någon statlig ersättning...

Socialdemokraterna går även ifrån arbetslinjen. I näringslivet är det inte ovanligt att en avgångslön på denna nivå innebär någon form av motprestation. Som en utredning till exempel. Socialdemokraterna hade haft en möjlighet att placera Lennartsson på LO eller kanske till och med TCO...

Lennartsson är en skicklig, och mycket begåvad, utredare och nationalekonom. Med tjänstebefriad inkomst, finansierad av partimedlemmarna, har Stefan Löfven möjliggjort för Lennartsson att hålla sig under radarn tills valrörelsen är över. Samtidigt skapar Löfven ett prejudikat för framtida uppsägningar av partitjänstemän. Att tjänstefel innebär uppsägning samt ett års tjänstebefriad lön...

1,3 MSEK är dock mycket pengar. Och är det något som Socialdemokraterna har brist av är det likvida medel inför valrörelsen 2018. Det belopp som Lennartsson får tilldelat motsvarar lönekostnaden för minst fyra heltidsanställda valombudsmän under valrörelsen. Något som det måste kompenseras för...

Antingen med nya frivilliga medlems-donationer eller att LO går in och täcker upp för kostnaderna. Socialdemokraterna är dock inte längre i majoritet i LO-kollektivet varför en varje sådan kompensation, eller donation, riskerar Karl Petter Thorwaldssons position som ordförande...

Socialdemokraterna överger arbetslinjen. Och köper tystnadLibertarianer är satans föraktade, dom där som vill ha större frihet... Ni  har förmodligen redan hört talas om vad som hände med senator Rand Paul, son till Ron Paul, för några dagar sedan...

En granne, som är narkosläkare, kom över på Pauls tomt och attackerade honom.  Rand Paul fick fem brutna revben tillsammans med andra skador. Grannen, Rene Boucher är en Trump-motståndare, men hans advokat säger att politik inte hade något att göra med överfallet...

Nyhetsrapporter försöker få oss att tro att Boucher motiverades av så triviala saker som att gräs blåste in på  hans gård samt  en “gränskonflikt” som involverar att Pauls söner kanske lekte på Bouchers tomt...

Oavsett vad som var sanning eller inte publicerade GQ en artikel som de kallade "Rand Paul verkar vara den värsta person man kan ha som granne.”.

Artikeln fortsatte att kritisera Rands libertarianska åsikter och hans stöd för privat egendom, utan att visa på någon husägar-föreningsregel som han brutit emot...

“Dålig granne”

Jag kommer att presentera en serie på tre artiklar med argument mot att alls ha någon klimatpolitik över huvud taget. Den första handlar om invändningar mot hur fysiken beskrivits i klimathotet. Den andra hur biologin missrepresenterats och den tredje om ekonomiska aspekter på klimatpolitik...

Klimathotet, när det presenterades som AGW, antropogent orsakad uppvärmning via vårt eldande med ”fossila bränslen” och därmed följande utsläpp av koldioxid, sågs länge som absolut sanning av politiker och MSM, eftersom hypotesen presenterades av FN och dessutom med eftertryck. Men det är bara en hypotes och därtill en som aldrig kunnat valideras, konfirmeras via vetenskapliga experiment eller analys av tillgängliga mätdata insamlade i verklighetens laboratorium...

Trots stora försök att tysta all opposition mot AGW har denna opposition alltid funnits där. Nu har den dessutom samlat kunskap och funnit ny, som pekar på helt andra förutsättningar för klimatvariationerna. Till dessa insikter hör att själva grundstenen för AGW-hypotesen, Svante Arrhenius teori om CO2 som en växthusgas i atmosfären, med en värmeutväxlingsförmåga (”forcing”, återkoppling) som ökar värmen i atmosfären, aldrig kunnat valideras via experiment...

Argument mot klimatpolitik, fysik

ons 8 nov 2017

Ingen annan tyckte som Ståhle...

En toka utan rim och reson... en som saknar proportioner...

En som inte kan skilja på utnämning och nominering...

Mathias Ståhle nominerad till Stora Journalistpriset: "Hur stort som helst"

Är ungarna obildbara får man börja från början, lära dom äta...

En bra ordning som Flen borde ta efter...

Furénskan lade grunden till

den nya ordningen i Vingåker... en skolchef som absolut kan konsten att äta...

Här får eleverna gratis frukost

Byggindustrin som finansieras av skatte-pengar är en skyddad

verkstad...

Grundregeln är den att invigningen alltid blir minst dubbelt så dyr som den klubbade budgeten i fullmäktige...

I det stora och det lilla... grundregeln tillämpas fullt ut i Flen, liksom i alla kommuner...

Skärpta straff i omfattande svartjobbshärva kring Nya Karolinska

Idag förekommer allt fler röster att migrationen åter skall släppas loss och Sverige åter bli världens främsta humanitära stormakt. Det är som de flesta känner till ingen brist på människor som vill komma hit och bli omhändertagna...

Inte heller förefaller det vara brist på människor och myndigheter som inget hellre vill än att ta hand om dessa hjälplösa stackare. Att landet inte mäktar med detta spelar föga roll då de med öppna famnar är lika uppfyllda av kärlek som kristenhetens alla helgon och litet till. I ett sådant fall kommer landet sannolikt att helt förlora sin egenart och de facto gå under som nation i den form som rått de senaste 500 åren. Ingen väg tillbaka är knappast längre möjlig...

En annan möjlighet är i stället, i analogi med kompisen Marchuks tillvägagångssätt, åter kraftigt aktivera migrationen som många vill och ta sig an alla de migranter som de övriga europeiska länderna inte vill eller kan ta emot. På detta sätt kan man ytterligare höja ribban för den humanitära stormakten. Risken är förvisso en snabb total katastrof alternativt ett slutgiltigt och definitivt uppvaknande ur en orealistisk dröm. Kanske är en sådan Döbelnsmedicin nödvändig för Sverige? Skulle det misslyckas så är det ju ändå en hjälp för de övriga europeiska nationerna som inte behöver upprepa experimentet...

En farlig men kanske nödvändig medicin

En Brage som kan konsten att brodera... Mordors imperium har tystnat. Aftonhatet vet inte vad de ska skriva. En liten artikel om att Trump skämde ut sig när han matade karpar i Japan...

Inte ett ord om CIA:s misslyckade kupp i Saudiarabien finns att läsa i gårdagens eller dagens nätbilaga. De utrikespolitiska journalisterna får vänta ett tag till Reuters skickar ut nya mallar som de får brodera med egna ord. CIA:s megafon Reuters måste få betänketid...

Trump twittrade glatt till den framgångsrika saudiska kampen mot korruptionen: ”Jag har stort förtroende för Kung Salman och Saudiarabiens kronprins Muhammed bin Salman. De vet exakt vad de gör”. I ett andra tweet skrev han: ”Några av de som fängslats har mjölkat sitt land under många år”. Trump sörjer djupt över att han själv inte lyckades ”drain the swamp”...

Genom att upprepa ett påstående dag ut och dag in året runt, så slutar hjärnan att ifrågasätta. Vi faller offer för hjärntvätten. Upprepas en lögn gång på gång så sjunker lögnen till slut in i hjärnan. Detta fenomen är känt sedan urminnes tider. Den nakna sanningen är att USA alltid har lagt sig i andra länders val. CIA har mutat tiotusentals journalister i hela den förljugna världen i årtionden. CIA har organiserat massor av politiska attentat i många länder. CIA har organiserat massor av militärkupper i världen. CIA har byggt legoarméer i hela Mellanöstern – krigarmiliser som krigar åt det onda imperiet...

CIA:s enorma kontaktnät runt hela jorden arbetar dygnet runt med att skapa krig och konflikter överallt i världen. Inget land i Homo Sapiens historia har lagt sig i andra länders inre angelägenheter så mycket som USA...

Misslyckad CIA-kupp i Saudi! Mordors rike är golvat

Mordors rike = USA

tis 7 nov 2017

Sionismens kolonisations-projekt har pågått över två sekelskiften. Det är en myt att det överhuvudtaget skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i Palestina utan ett folkmord på palestinierna...

Folkmordet är inbyggt i sionismen, det är dess innersta kärna. En judisk stat förutsätter en kraftig judisk majoritet och den kan inte åstadkommas utan fördrivning av de som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt apartheidsystem som skiljer på judar och icke-judar i själva Israel, i Muren, i palestinska flyktingläger i närområdet och som ”facts on the ground” som de fyra kartorna illustrerar och nu senast i Gaza...

En så kallad tvåstatslösning innebär att folkmordet legitimeras i efterhand, då en sådan lösning förnekar de fördrivna palestinska flyktingarna deras oförytterliga rätt att återvända i enlighet med FN:s resolutioner...

Det finns bara en lösning. En demokratisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden. Inom ramen för en sådan grundprincip kan de närmast berörda diskutera olika former av övergångslösningar och en tidplan för genomförandet av dessa...

En del menar att detta är orealistiskt på grund av det hat som skapats mellan palestinier och judar. Men då får de som genomfört kolonisationen, landstölden och folkmordet flytta någon annan stans, om de inte vill leva i fred och som jämlikar med sina offer i deras hemland. I Algeriet åkte de franska kolonisatörerna hem. I Sydafrika valde de flesta att stanna kvar...

Befria Al Quds och Palestina!

Al Quds = Jerusalem

 

Trots en massa uppmärk-samhet i pressen misslyckades Antifa-planen "Refuse Fascism" med att få Trump avsatt...

I de flesta städer var det mindre än hundra personer som protesterade och på många ställen var det fler Trump-supportrar där.  Den Soros-finansierade gruppen hade hävdat att miljoner människor skulle samlas och tvinga den "fascistiska Trump / Pence-regimen" att avgå...

I Boston lade en Trump-supporter fram bilden ovan av vad som verkar vara ett par dussin människor som planerar Trumps undergång...

Gruppen hade spenderat en okänd summa pengar för att uppmuntra protesterna,  till och med gått så långt som att ta ut en heltidesannons i New York Times. Utöver det fick de också stor gratis reklam i de vanliga medierna under förra veckan, men inget av det spelade roll när det var dags för de kommunist-inspirerade bråkstakarna att ställa upp. Deltagarantalet var uselt och en basketboll match på högstadiet skulle ha lockat fler intresserade. Rapporter om våld var också överraskande låga...

Antifas flopp

Antifa = anti-fascist

Skebokvarns-onanisten från förr har en vision... i visionen kan nämligen allt bli bra och det omöjliga möjligt....

Så alla har en vision. Lika fantastiska som otroliga. Alltid tunga av tuffa tekniklösningar. Med miljöprofessorn Johan Rockströms ord blir världen ”attraktivare, coolare och mer hälsosam, mer demokratisk… vi kommer att tjäna pengar på övergången till en noll-kolekonomi… revolutionen är digital och högteknologisk, med nanoteknologi, molekylärbiologi, och en värld på en digital 3D-motorväg…”. Och jag har zonat ut...

​Vad är syftet med att upprepa hur ball världen kommer att bli om vi bara omfamnar den nya tekniken? Att inspirera? Få folk att kavla upp ärmarna och förverkliga visionen? Jag tror inte att det fungerar så. Jag tror att visionen om det hållbara high-tech-samhället mest fungerar som en form av onani. Vi tillfredställer oss själva genom att måla upp en solig framtidsbild där världens orättvisor upphävts och de ekologiska kriserna lösts – utan att våra privilegier hotats eller att vi behövt kompromissa med en högkonsumerande livsstil. Det är jätteskönt – både för den som har visionen och de som tror på den...

Visionen som onani

Det är kanske inte är nåt större fel på skattetrycket...

Det skulle räcka gott om man nöjde sig med kommunernas lagstadgade uppgifter...

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:

socialtjänsten

vård och omsorg av äldre och funktionshindrade, se bl.a. "Dagmarreformen"

barnomsorg och förskoleverksamhet

det offentliga skolväsendet för barn och ungdom

plan- och byggfrågor

miljö- och hälsoskydd

renhållning och avfallshantering

räddningstjänst

vattenförsörjning och avlopp

ordning och säkerhet

Vad fan får du?

Tidsoptimister måste väl få finnas dom också...

Men Pessimistkonsulten förefaller mera sansad på nåt sätt...

Det är lika bra att sluta drömma

det går åt helvete i alla fall

för om man drömmer om Paris

hamnar man på något vis

lik förbannat i Hudiksvall

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 1

mån 6 nov 2017

Livstidssossen...

Det har nåt med storhetsvansinne att göra...

​Storhetsvansinne (megalomani), grandiositet, hybris, förhöjd självkänsla, i psykiatrin ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning, och ofta helt falsk självbild. Storhetsvansinne kan vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning...

Sosseriets Göran Persson undanhåller 42 MSEK från skatt

Ungdomssossen...

Det har nåt med storhetsvansinne att göra...​

Storhetsvansinne (megalomani), grandiositet, hybris, förhöjd självkänsla, i psykiatrin ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning, och ofta helt falsk självbild. Storhetsvansinne kan vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning...

Näringslivstopp följde lagen

De gömda rikedomarna har vuxit med minst 25 procent de senaste åren och motsvarar åtta procent av världens hushålls finansiella förmögenheter... inte ett ord om globalismens djävuls-skap...

Det handlar om totalt 54 000 miljarder kronor. Är det kattskit eller inte. Det går inte att lösa detta genom att vädja till kapitalisternas och miljardärernas moral, utan genom konkreta politiska förslag...

Det som behövs är konkreta sanktioner i proportion till de förluster banksekretessen orsakar. Det behövs ett globalt finansiellt register och en global skatt på finans-kapitalet...

Det är den typen av frågor politikerna bör diskutera nu. Och det är den typen av frågor journalisterna bör ställa till dem. Vad de känner när de rikaste, enligt SVT, undanhållit 30 procent av den skatt de skulle ha betalat är mindre intressant...

Vad de vill göra åt det är en mycket mer relevant fråga...

”Moralisera inte över Östlings skatteflykt”

Det är sant att volymerna har gått ned ganska rejält. Nu taktar vi ungefär som i början av årtusendet. Detta måste naturligtvis förklaras...

Jag tror det beror på två saker, men här är jag ute på djupare vatten. För det första har länderna söderut i Europa med kraft slutit sina gränser. Frankrike skyddar sig från Italien, Österrike skyddar sig från Italien, den tidigare så populära Balkanrutten har stängts av Ungern och andra länder. EU verkar, eventuellt i samarbete med den italienska regeringen, i skymundan betala för att Libyen ska förhindra migranter att ge sig iväg över Medelhavet. Nu är det alltmer rutten från Tunisien som aktiverats...

För det andra har Turkiet, mutat av EU, bommat igen gränsen mot Grekland...

Om det nu ligger till ungefär som jag tror, varför upprätthålls då myten om 180-gradaren? Antagligen är det som med myten om den svenska alliansfriheten under kalla kriget. Alla som lumpade visste att Sovjetunionen var fienden och alla som kände en högre militär visste att han hade varit på kurs i USA. Myten var för internt bruk. Ryssarna och amerikanerna kunde man inte lura, men man kunde lura svenskarna. Plus att man gynnade den svenska försvarsindustrin för vilken alliansfriheten var själva livsluften. Inte hade Sverige köpt svensktillverkad krigsmateriel om vi kastat masken och gått med i Nato på riktigt...

Det är samma med berättelsen om migrationspolitikens omvälvning. Den finns inte i verkligheten, men det är en historia man vill berätta för svenska folket. Medborgare som oroar sig för migrationens följdverkningar ska lugnas. Väljare ska övertygas om politikernas handlingskraft...

I själva verket ligger Sverige lika vidöppet som någonsin tidigare. Den senaste tiden har det kommit nästan 3 000 asylsökande i månaden. Eritrea, utan krig, toppar listan...

”Vi kan inte vara det land som har den mest generösa flyktingpolitiken i Europa”, sa Morgan Johansson i filmen. Jo, det kan vi. Och det är vi...

Tvärvändning?

Vi vanliga medborgare behöver ju inte betvivla  själva förintelsen trots dom postmoderna verklighets-förnekarna... Sparreholmarn är naturligtvis prosemitisk och antisionistisk som han förklarat förr...

Hur många som mördades kan vi vanliga medborgare naturligtvis inte veta... inte heller vilka metoder som användes i detalj...

”Många fler dog”

Den nya genomgången tyder också på att långt fler kan ha dött i den nazistiska regimens läger...

Så många som 15 till 20 miljoner tros ha blivit hållna, mördats eller dött i dem. Tidigare har man vid HMM uppskattat att 5-6 miljoner judar och 6 miljoner andra dödades under förintelsen, av nazisterna...

Siffrorna är så mycket högre än vad vi trodde först. Vi vet redan hur fruktansvärt livet var i lägrena och ghettona, men det här är otroligt, säger Hartmut Berghoff, chef vid det Tyska historieinstitutet i USA...

Förutom judar dödades polacker, romer, sovjetiska krigsfångar, homosexuella, meningsmotståndare till nazismen, funktionshindrade, frimurare, övriga slaver och personer från Jehovas vittnen...

I sin nya bok "Ett porträtt med många historier" skriver Lasse Wilhelmson att den officiella bilden av holocaust (förintelsen) måste få diskuteras, ifrågasättas och revideras, i likhet med andra historiska händelser. I flera länder är det straffbart att ens diskutera förintelsen. I Sverige är det än så länge ”bara” tabu.

Lasse Wilhelmsson, 76 år, var jude i största delen av sitt liv eftersom han hade en judisk mor. Han har judisk släktbakgrund i Israel, Sverige och USA och bodde några år i Israel i början på 60-talet. Han var vänster. Ett barn av 68-rörelsen. Det var först på 2000-talet som han började engagera sig i Palestinafrågan. Ett arbete som efterhand ledde fram till en personlig uppgörelse med sin judiska identitet och ideologier överhuvudtaget. Idag ser han sig som en oberoende humanist och sanningssökare...

Förintelsen kan ha varit värre än anat

I Sverige är det än så länge bara tabu att diskutera förintelsen!

sön 5 nov 2017

Hotas av nedläggning...

 

Efter sex år som tempohandlare i Sparreholm planerar Björn Johansson att sluta.

- Det finns en person som är intresserad av att ta över, men ingenting är klart än, säger han.

Utförsäljning av varorna i butiken har påbörjats, men något datum för stängning finns inte än.

Inte ens pappa moderatpolitikern eller Bygderådet kan hjälpa längre... men skattebetalarna kanske kan hjälpa...

 

Läs mer

 

Sparreholm

I limbo...

Handlare i Malmköping kan rädda Sparreholms livsmedelsbutik 2011...

Sparreholm hotas av nedläggning...

Det intellektuella slagskeppet har åtminstone sjunkit...

Boka inspirerande föreläsare & artister via Mace Speakers

Nordens Ledande Talarförmedling - Mace Speakers

Margit Christina Mace Skolgatan 5, Sparreholm

Sparreholm

I limbo...

Utbildningsminister Gustav Fridolin har hävdat att det fria skolvalet är orättvist eftersom föräldrar till barn som vuxit upp i Sverige har kunnat ställa sina barn i kö tidigt medan invandrade föräldrar inte har kunnat det. Därmed kan de förstnämnda få tillgång till de bästa skolorna...

Vad orättvisan skulle bestå i här är svårt att se. Det är lite som att argumentera för att nyanlända ska få gå före i bostadskön eftersom de inte har haft möjlighet att köa i tio år för en lägenhet (händelsevis råkar det vara ungefär så det går till numera, men det är en delvis annan diskussion) eller för att personer med låg inkomst skulle få rabatt när de handlar för att kompensera för att den med högre inkomst kan köpa mer...

Jag fastnar vid resonemanget om flyktvägen. När tron på de offentliga strukturerna krymper skaffar sig människor privata alternativ. När vi inte litar på polisen skaffar vi vakter och bättre lås. När vi inte vågar tro att landstinget kommer leverera köper vi privata sjukvårdsförsäkringar. När vi kort sagt tappat tilltron till den offentliga servicen söker vi alternativ...

Denna slutsats är inte ett resultat av en särskilt avancerad hjärngympa. Men det tråkiga är att även den som söker privata flyktvägar får vara med och betala för den misslyckade offentliga servicen. I slutändan kommer personen anse att det är värt det dubbla priset för att få en bra skola och en pålitlig vård, men missnöjet kommer naturligtvis att växa...

Detta är inga roliga tankar. Men jag tror att det är nödvändigt att var och en börjar se sig om efter alternativ. En flyktväg...

Flyktvägen

Dessa bondfångare försöker snacka bort mig och andra skattebetalare. Om de stått på min sida hade de talat klarspråk med mig...

Jag och andra medborgare ska enligt den demokratiska teorin vara deras uppdragsgivare. Men de slingrar sig och sänder ut villospår och blå dunster. Antingen är de bara dumma i huvudet eller också har de än annan agenda än att försöka gå mig till mötes. Jag tror det senare. Deras verklige uppdragsgivare är någon annan än jag. En del tror att den verklige uppdragsgivaren är Bilderberggruppen och George Soros. Det tror inte jag. Jag tror att den verklige uppdragsgivaren är de själva med vidhängande välfärdsindustriellt komplex enligt ovan.

När jag jobbade på SIDA insåg jag att fattigdom och elände i u-länder är livsviktigt för hjälporganisationen själv. Utan dessa besvär hade SIDA varit dömt till nedläggning och undergång. Jag tror sedan dess att alla välfärdsapparater drivs av samma logik. De gillar de problem de är satta att avhjälpa, för utan dessa problem hade välfärdsapparaterna inte behövts. Att ”avsätta två miljarder” eller ordna en ”sammanhållen bostadspolitik” (vare sig man sitter med alla heliga kor eller inte) ger mer byråkrati – något som byråkratin själv gillar – och mer resurser till apparaterna utan att lösa problemen, vilket är precis den kombination politikerna önskar sig. De verkar dumma i huvudet, men om man förstår deras bevekelsegrunder inser man att de är mycket förslagna.

Ny exercis med kär käpphäst

När Donald Trump vann USA-valet för ett år sedan beskrevs det av många som fascismens återkomst. Jens Liljestrand undrar varför vi underskattade demokratins förmåga att stå emot tyranniet...

Trump är inkompetent och labil... Något tredje världskrig har inte utbrutit. Tortyr och hemliga fängelser är åtminstone inte värre än under George W. Bush. De teatrala försöken att marginalisera grupper och spela på högerextrema fördomar – ett inreseförbud för muslimer, ett förbud mot transpersoner i militären – har bromsats eller blockeras. Rent sakpolitiskt är Trumps effekt på samhället låg, eftersom han är så inkompetent och labil att han inte lyckats få igenom en enda betydande lag, trots republikanska majoriteter...

Den särskilde åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning tornar upp sig och Trump själv uppges vara trött, förbittrad och allt mer isolerad i takt med att de värsta knäppgökarna omkring honom har tvingats bort. Trots en urstark ekonomi, där arbetslösheten är den lägsta på 17 år, är han extremt impopulär. Amerikanska medier har inte tystats, tvärtom hånas han glatt och hämningslöst; på tv-kanalen CBS beskrev komikern Stephen Colbert presidentens mun som "Putins kuk-hölster" utan att det skadade hans karriär det minsta... skulle en programledare i SVT våga säga något liknande om Jimmie Åkesson...

Man kan förstås invända att Trump gärna skulle vilja inskränka demokratiska fri- och rättigheter i USA. Men landets parlamentariska och juridiska system har visat sig enormt trögförändrat. Den blixtsnabba utvecklingen i auktoritär riktning som vi ser i Polen eller Ungern är omöjlig att kopiera på andra sidan Atlanten...

Världen är full av härdsmältor. De flesta var ett faktum redan innan Trump kom till makten, och de flesta kommer plåga oss långt efter att han försvunnit. Min poäng är att vi – kanske särskilt inom kulturjournalistiken – har en tendens att fixera oss vid de bländande kometernas uppgång och fall och bortse från de historiska kontinentalplattornas snigellångsamma rörelser under ytan...

Trump är en avskyvärd populist som inte gör världen ett dugg bättre. Men han är inte Satan, lika lite som Barack Obama var Messias. Hysterin och ångestvrålen natten till den 9 november var överdrivna. Jag bidrog till en orimlig alarmism och ber härmed om ursäkt...

Min Trump-skräck var onödig alarmism

lör 4 nov 2017

Väldigt mycket mera av samma... vi får väl utgå ifrån att fackpampen menar flera speciallärare i förhållande till vanliga lärare...

Det vill säga att tokpampen tycker att ofantliga sekten ska växa mot sin undergång...

Satsa särskilt på fler speciallärare, men även fler specialpedagoger. Det är tydligt att skolorna brister i uppdraget att ge särskilt stöd till de elever som behöver det. De utsatta skolorna behöver fler speciallärare, något som det i dag råder stor brist på.

Särskilt i de utsatta skolorna behövs kompletterande personal för att undervisningen ska kunna fungera. Det handlar till exempel om fler lärar- och elevassistenter. Lärarnas arbetsbelastning är hög och de måste i så stor utsträckning som möjligt användas till undervisning, samt för- och efterarbete till lektioner.

Klasstorlekarna måste omedelbart minskas. Flera vanliga lärare alltså. Då får man mer ordning i klassrummen så att undervisning kan bedrivas. Att klasstorlek inte skulle ha någon betydelse för elevers resultat hävdas bara av de som aldrig undervisat en klass med stora behov av lärar­stöd.

Genomför skolkommissionens förslag om ökat statligt ansvar för skolans finansiering. Ett kompensatoriskt statsbidrag ska fördela resurser dit behoven är som störst. Flera byråkrater alltså...

Det krävs en nationell överblick och ett nationellt ansvar för den svenska skolan. De skolansvariga ute i landet drunknar i dagens utmaningar. Flera administratörer alltså...

Åsa Fahlén: Lärare slår larm om kaos i förortsskolorna

En livs levande byråkratihäxa...

Samverkan till döds... sjukvården, hemtjänsten och försäkringskassan/ assistansreformen...

Assistansreformen har brutit samman. Den uppfyller inte längre några av de förväntningar och krav man kan ställa på den...

Den är till att börja med inte träff-säker. Medan barnet som inte kan andas själv nekas assistanser-sättning kan den som har kvalat in i systemet få närmast obegränsad assistans, exempelvis i samband med fritidsaktiviteter och semestrar...

Eftersom assistansbranschen numera domineras av vinstdrivande bolag ökar antalet beviljade timmar snabbt, vilket gör att kostnaderna har fördubblats det senaste decenniet. Assistansersättningen kostar numera runt 26 miljarder, vilket motsvarar vad polisen och domstolarna kostar tillsammans.

Om assistansreformen - Försäkringskassan

I stället för att ge assistans efter behov har vi fått ett system som stänger alltfler hjälpbehövande ute medan de som redan är inne kan räkna med ett mycket omfattande stöd. Så blir det när man har skapat en rättighetslagstiftning som ska uttolkas av domstolarna och drivs på av kommersiella intressen... 

Det är dags för politiken att återta kontrollen över assistansersättningen. Dagens system göder kriminaliteten, sviker funktions-hindrade, saknar kostnadskontroll och riskerar dessutom att skapa inlåsningseffekter. Det finns barn som hindras från att delta i habilitering och att frigöra sig för att de måste värna familjens försörjning...

Åsa Regnér (S) kan inte längre huka bakom Försäkringskassan och pågående översyner. Regeringen måste ut på banan... 

Assistansen har brutit samman, Åsa Regnér ...

Jag har i några sammanhang försökt att förklara globalismens agenda genom att likna den vid Deep State som pekar med hela handen.

Handen har fem fingrar, som var för sig symboliserar de fem övergripande och samverkande globala mono-polen... vapenindustrin, livsmedels-industrin, läkemedelsindustrin, oljekartellen och finanskartellen. Att dessa fingrar koordineras från samma hjärna är lika självklart som för den mänskliga handen. Greppet om vårt jordklot släpper inte förrän någon lyckas kapa nervtrådarna till Deep State...

Globalismen har två huvuduppgifter – att upprätta ett världsherravälde som utgår från Deep State i USA och att med hjälp av detta bestämma hur många som skall ha rätten att leva på vårt jordklot. Eftersom de fysiska personer och den krets de tillhör som utgör Deep State är starkt begränsade till antalet, inser man att en växande befolkning är ett hot mot proportionaliteten... 

Det krävs en rimlig balans mellan antalet fysiska individer i ledande ställning och motsvarande i lydande ställning för att systemet skall kunna upprätthållas. I äldre kulturer kunde man nöja sig med en fördelning 5%-95%, det räckte att man kunde styra vapen- och finanssektorerna eftersom folkmängden som helhet var hanterlig...

Handen som styr våra liv.

Föraktet för svaghet och rädslan för styrka är två uråldriga driv-krafter som har funnits hos människan ända sedan människosläktet började utvecklas som art. De är varandras motpoler, men båda handlar om överlevnad...

Evolutionen belönar styrka i meningen individens och gruppens anpassning till miljö och sammanhang, ”survival of the fittest”, medan svaghet har varit och fortfarande ses som en icke önskvärd egenskap som hotar artens överlevnad...

Principen om det naturliga urvalet, formulerad ungefär samtidigt av Charles Darwin och Alfred Russel Wallace,  innebär att de mest livsdugliga individerna i en art fortplantar sig och lever vidare, medan de svagaste, icke livsdugliga går under och inte producerar någon avkomma. Egenskaper hos arterna förändras och anpassas över tid till yttre villkor, till exempel geografi, klimat och tillgång till mat, utifrån vad som gynnar artens överlevnad...

​Anpassningen består både av fysisk, social och psykologisk anpassning som ibland på sikt leder till förändring av genpoolen. Snabbhet, fysisk styrka och intelligens är några av de egenskaper som evolutionen har belönat. Det innebär inte att det alltid är de snabbaste, starkaste och smartaste som överlever, utan snarare de som bäst anpassar sig till givna yttre villkor...

Eftersom människan ständigt strävar efter makt och därmed överlevnad för egen del representerar andras styrka ett hot som innebär avund och konkurrens och i värsta fall att man själv blir utmanövrerad, besegrad eller dödad. Vi förhåller oss utifrån vår egen situation till styrka både som ett hot hos andra och en möjlighet för oss själva...

Föraktet för svaghet och rädslan för styrka

”Vilken normalbegåvad person som helst borde ha insett det hösten 2015.”
Det vill säga, ha greppat konsekvenserna av den sanslösa invasionen.
Det var bara det, Ann, att den som råkade leda landet denna sorgliga höst var allt annat, än i besittning av det intellekt och den fattningsförmåga som krävdes.

Sveriges statsminister var ett rö för vinden, han visste varken ut eller in och hans reaktion blev paralysi.
Han försvann från banan och medan horderna vällde in över landets gränser var den högste ledaren frånvarande. Han syntes inte till

förrän någon slutligen och sent i november föste fram honom till en mikrofon...

Kanske hade dessa uppenbara brister kunnat kompenseras om vederbörande varit erfaren, rutinerad och skicklig i sitt värv. Tyvärr var han inte det heller. Han var inte gammal i gården, han var inte garvad och han var inte förtrogen med någonting...

Han var kort sagt inte mogen det ämbete, som han av någon outgrundlig och fullkomligt mysteriös anledning hade blivit tilldelad. Han ställdes inför en händelseutveckling, som han inte var redo för och som han var hopplöst illa rustad att möta...

Träskallen, hade sprungit rakt in i väggen och halvt medvetslös kläckte han nu ur sig: "Sverige har varit naiva". När den oundvikliga verkligheten väl visade sig, ansåg han att det var tillfyllest att urskulda sig med denna sällsynt fäaktiga fras. Skulden för det fatala misstaget skyfflades skamlöst över på rikets folk...

De ansvariga har långt om länge insett att nationens bekymmer inte försvinner, bara man låter bli att tala om dem. Nu vill de att folket solidariskt ställer upp för att reducera följderna av de irreparabla missgreppen.
Samma gravt inkompetenta gäng, som orsakade kollapsen vill nu få förtroendet att reda upp allt igen...

Invandringen och den banala godheten

fre 3 nov 2017

Det pågår en nedtystad, ifrågasatt, maktkamp eller är det en frihetskamp mellan regioner och centralmakt i Europa...

Katalonien och Baskien i Spanien, Skottland i Storbritannien, Flandern i Belgien, Bayern i Tyskland. Vidare kan man se obstinata nationalstater som Grekland, Polen, Tjeckien och Ungern ifrågasätta EU och Bryssel...

Vad beror detta på? Ett givet svar är att EU inte har hållit löftet om subsidiaritets-principen. Det om att alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt. Vilket också måste innebära av medborgarna själva så ofta som möjligt. EU har inte gjort något för att det ska fungera och medlemsstaterna har inte gjort något för att det ska fungera på hemmaplan...

Alla makthavare har istället månat om att centralisera makt och därmed öppet eller förtäckt låtit förstå att de inte litar på att folk lokalt kan fatta beslut som rör deras egen vardag. Det betyder också att makthavarna älskar makten för dess egen skull, mer än vad gott och rätt man kan göra med den...

Regionerna mot centralmakten

De första femtio åren av mitt liv präglades den geo-politiska scenen av en global kamp mellan två samhällssystem – de västliga demokratierna och världskommunismen...

Vi i väst kände oss trygga i vår övertygelse att våra fria, öppna och demokratiska samhällen hade ett stort moraliskt övertag över de kommunistiska länderna med sin ofrihet och sina medborgare bakom taggtråd och murar. Vi fick även ett kvitto på våra fria samhällens överlägsenhet genom vår långt starkare ekonomiska utveckling – vår fria marknadsekonomi visade sig överlägsen kommunisternas ofria planekonomi.

Sovjetunionens planekonomi gjorde bankrutt medan Kommunistkina under Deng Xiaoping övergav planekonomin i tid. Man släppte människor fria och lät marknadskrafterna styra ekonomin med resultatet att den ekonomiska utvecklingen snabbt vände. Vändningen blev så genomgripande att Kina idag är på väg att snabbt gå om västvärldens ledande ekonomi USA. Kinas fantastiska utveckling har gjort landet till den självklara ledaren för resten av världen utanför väst. De auktoritära politiska systemen behöll man dock, vilket inte förefaller hämma ekonomins utveckling...

Den geopolitiska globala kampen om världsherraväldet som en gång stod mellan västlig demokrati och kommunism har förbytts i en kamp mellan den angloamerikanska oligarkin och nationalstater som likt Kina, Ryssland m.fl. vägrar att underkasta sig oligarkins globala ekonomiska intressen...

Russofobin paralyserar västvärlden

Ett viktigt val närmar sig. Därför vill jag rikta mig direkt till er, ett av Europas äldsta folk – med stolta anor tillbaka till fornstora dar...

Av tradition älskar ni att äta både fläskkött och fläskkorv. Ni älskar öl och nubbe, sill och potäter. Och ni gillar att fira midsommarsolen med att dansa hela natten, och lite annat till. Ni har alltid älskat djur som hästar, hundar och katter av alla de slag – kanske med undantag av perser-katter, som är platta och fula i nosen...

Numera har ni även lärt er att tycka att jämställhet är det enda rätta, att ha sexualundervisning i skolorna och att inte komma med några invändningar, inte ens när prepubertala skolflickor följer det senaste lättklädda modet. Ni förstår att ungdomarna behöver tatuera och vaxa sig samt att det är nödvändigt att ha sex innan bröllopet. Det senaste är att ni tågar i pride-parader. Många av er är normkritiska och tar med rätta avstånd från den föråldrade kärnfamiljen, med sitt patriarkala förtryck...

Människor i andra delar av världen förundras över svenskarnas sätt att leva. En del kallar till och med den svenska kulturen haram. Trots detta älskar människor från avlägsna länder att vandra till vårt land. Varför det? Det är jag stolt över att kunna tala om för er...

Det är regeringens generösa politik som har gjort Sverige till världens mest eftertraktade land för utvecklingsländer. trots de stora avstånden till oss, här uppe i den fjällhöga nord. Det är därför självklart att vi ska fortsätta med den framgångsrikt förda politiken, så att fler människor får möjlighet att uppskatta vårt samhälle. Vi ger generösa bidrag till alla som upplever sig som flyktingar, så att de inte behöver anstränga sig att söka jobb de första åren. De kan ju behöva vila upp sig rejält efter att ha promenerat genom hela Europa. Får de jobb är det ju risk att deras levnadsstandard sänks, för alla vill ju utnyttja flyktingar...

Stefan Löfvens valfläsk

Från svält på 1800-talet till 

sötebrödsdagar...

Överheten såg inte med socialsekre-terarens medlid-samma ögon på andras kval, utan med den stränge sjökaptenens, som tvingar hela besättningen att hugga i när stormen viner. Den som inte arbetar ska inte heller äta, sa aposteln Paulus i Andra Thessa-lonikerbrevet...

Den mentaliteten var sannolikt en viktig förklaring till att det över huvud taget blev någon industriell revolution. Men samtidigt måste man förstå det nya systemets hänsynslöshet. Den frihet som det nya marknadssystemet introducerade undergrävde den gamla trygghet som låg exempelvis i skråväsendet och bygemenskapen. Frihet var inte bara rätten att starta företag, utan också rätten att svälta ihjäl utan att någon nödvändigtvis brydde sig.

https://detgodasamhalletdotcom.files.wordpress.com/2017/11/tillvc3a4xt.png?w=185&h=300Detta grymma system var, som sagt, enastående framgångsrikt på lite sikt. I tabellen kan du se den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten i fasta priser under respektive årtionde (beräknat från uppgifter härifrån)

1800-talets andra hälft var en startsträcka. När svenska folket så småningom lärde sig hur en slipsten ska dras fick vi så småningom rekorddecennierna från tjugotalet till ungefär 1970. Jag tror att framgångarna till stor del berodde på att den mentalitet som det idag är modernt att förfasa sig över – liksom i citatet ovan – fortfarande förhärskade...

Jag tror också att den ekonomiska stagnation med åtföljande växande försörjningsproblem och snurriga politik som Sverige utvecklat sedan 1970-talet beror på att den dästa rikedomens dumsnälla och övermodiga – humanitär stormakt, jo jag tackar! – värderingspaket tagit över med värdegrund och allt...

Det underliga är att vi i Sverige inte har någon ordentlig debatt om sådana ödesfrågor...

Att lära av historien

Åtgärder mot "felaktiga utbetalningar från välfärds-systemen" vidtagna av ofantliga sekten har lyst med sin frånvaro... det är ni utbetalare som är dom kriminella, inte mottagarna...

Snart skulle det bli slut med det här trodde jag då. FUT-utredningen – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – skulle snart publicera sitt utlåtande.

Så, äntligen hade FUT-utredarna presskonferens mm i juli 2008...

Med jämna mellanrum kunde folk läsa helsidestexter med feta rubriker om hur urbefolkningen skattefuskade och förde ut pengar till skatteparadis. I kampanjjournalistiken är alltid urbefolkningen bovarna. Därmed förblir allvarliga företeelser som ödelägger vår välfärd utan åtgärd...

Det media inte skriver om vågar politikerna inte göra något åt. FUT var ju en gammaldags kunskapande SOU-utredning. Det var med sådana som välfärden byggdes i detta land. De biter inte längre. Idag styr kampanjjournalistiken politiken via spinndoktorer i partikanslierna och knapptryckarkompanier i riksdagen. Problem som inte är politiskt korrekta enligt kulturmarxistisk medial syn uppmärksammas inte och får förbli olösta. Sverige är ju också ett rikt land! Lite spill tål vi väl!...

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter, kallade betänkanden, från den svenska regeringen som startade 1922. De är en del av den svenska lagstiftningsprocessen och används för att utreda komplicerade frågor för att ta fram lagförslag. Utredningarna görs antingen av kommittéer eller av en särskild utredare. Utredningarna tillsätts och får sina utredningsdirektiv av regeringen...

Initiativet till att samla alla statliga kommittébetänkanden i en enhetlig skriftserie kom från professor Eli F. Heckscher. Dittills hade dessa inte ordnats och översiktlighet saknades. Heckscher menade att "många af vårt lands mest framstående både vetenskapsmän och förmågor inom olika områden ha nedlagt mycket af sitt bästa på deras utförande" och han förordade att man skulle samla dem liksom det brittiska systemet med Blue books...

Om kvalificerat bidragsbrott

https://i.ytimg.com/vi/xkrvNxpaT20/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAM1YCwIF41reVflooa6it1kQLjSgGäst: Hans Jensevik - Kommunernas kommande utmaningar

tors 2 nov 2017

Demoskop, Expressen...

det tar ett tag innan svenska folket anpassar sig till Shs hypoteser...

Inizio, Aftonbladet

United Minds, Aftonbladet

Novus, Omni, SVT

Sifo, SvD/GP

Yougov, Metro

Ipsos, DN

Sentio, Dagens Samhälle, SD-högst

Skop

SCB

Man må ha det väldigt trångt innanför hjärnbarken om man inte fattar att opinions-undersökarna är överdrivet lojala mot sina uppdragsgivare...


Demoskop

V 7,5 (-0,4)
S 28,2 (-3,9)
MP 4,4 (±0,0)
SD 18,1 (+2,8)
C 9,1 (-3,5)
L 4,9 (+0,4)
KD 2,8 (-0,9)
M 21,9 (+4,7)

Mer makt åt kvinnor var ett självklart recept för en fredligare värld. Men de senaste årens nyhetsflöde har fått mig att tvivla något på den kopplingen...

Aldrig tidigare i historien har vi haft så många kvinnliga makthavare som nu. Och aldrig i modern tid har Sverige varit så otryggt, inte minst för kvinnor. Beror det på olyckliga omständigheter? Beror det på att patriarkatet hämnas, genom att sätta käppar i hjulet? Eller är kvinnor helt enkelt inte speciellt bra på att skapa fred? I varje fall inte bättre än män...

Slagorden från 70-talet har förädlats till genusvetenskap, och fått akademisk status. Att hegemoniska maskuliniteter i den patriarkala samhällsordningen ligger bakom våld, krig och konflikter är numera belagt av ”forskningen”...

Vad man inte tar hänsyn till är att män utgör 50 procent av befolkningen överallt, inte bara i krigshärdar. Några av de fredligaste platserna på jorden leds av män. I de mest vålds-drabbade förorterna i västvärlden är det vanligt att barn uppfostras uteslutande av kvinnor. Varför är inte dessa förorter oaser av fred?...

Kvinnor som får för lite kärlek…

Svenska folket är på väg att lära sig ett nytt ord: undanträngningseffekter. Vi lär få höra det fler gånger under den tid som återstår till nästa riksdagsval. Nu plötsligt har nämligen borgerliga politiker börjat inse att den migrations-politik de förde får konse-kvenser på kärnan i den moderna välfärdsstaten...

Bostadsfrågan är för närvarande den mest uppenbara. Många kommunal-råd vittnar om att det för deras del inte är ekonomin som är den största huvudvärken utan allt det praktiska. Hur kommunen rent praktiskt ska kunna trolla fram lägenheter till de personer de anvisats sitter många kommunpolitiker och sliter sitt hår över just nu...

Bostadsproblematiken blir greppbar för folkflertalet eftersom den är så konkret. En lägenhet till nyanlända är en lägenhet färre till någon annan. Att ordna fram evakuerings-lokaler och gymnastiksalar samt beställa sängar och täcken i det akuta skedet är en sak. Att ordna ett riktigt hem åt nyanlända på lite längre sikt något helt annat...

Ty det vi bevittnar är ett slags Operation Undanträngning. En grupp prioriteras, i lag, vilket innebär att andra får flytta på sig, vänta längre på sin tur. Den som tror att det går att ge allt åt alla utan begränsningar kommer förr eller senare bli varse att resultatet snarare blir lite till vissa, betalt av andra...

Tänk att så många som inte sitter på maktpositioner kunde räkna ut detta för länge sedan. Och tänk vad som sker när ännu fler gör det...

Operation Undanträngning

I stort sett alla staters regeringar och myndigheter vill digitalisera samhället. De ser stora vinster med det, på många sätt. Och visst har de rätt, det finns många vinster...

Arkiv kan skötas effektivare och information plockas fram igen och igen, i stort sett utan fördröjning. Med moderna system och program försvinner inte pengar, varken statens eller medborgarnas, vilket är bra för beskattningen. Kommunikationer går snabbt. Stora mängder information kan överföras snabbt och utan förluster...

Så på många sätt är tekniken bra och det hela är fantastiskt. Men det finns människor som inte hänger med på digitaliseringen. Ofta ser man det som en generationsklyfta och antar att det främst är gamlingar som inte har hängt med sin tid. Om vi bara väntar några år så har de dött av och hela samhället är digitaliserat...

Jag tror inte det. Visst finns det många äldre som inte hängt med, men det finns också många sådana som hängde med men sedan gått in i dimman av demens eller alzheimers. Det finns ingen ljusning i sikte på den fronten...

Tänk om Tage Danielsson fått leva och varit chef för SVT, då hade svenska folket varit ett mer upplyst folk. Nu är vi grundlurade och bortkollrade av dagens makthavares drängar på SVT.

DATORN ur ”Tankar från roten” 4 april 1975
Av Tage Danielsson

Datorerna tänker ju så fort, rätt och bra
Och ger våra hjärnor all hjälp de vill ha.

Men plötsligt, på något underligt vis,
blir datorn i stället en jättepolis.

Dess hjärna har blivit identisk med statens,
Dess tankar blir fientliga som byråkratens.

Den hatar tillbaka som Du hatar den.
Den tyr sig till husse som matar den.

Datorerna är byråkraternas hundar,
Som snokar, bevakar och aldrig blundar.

Så trots att datorerna tänker så rätt,
Så tänker de fel, på nåt underligt sätt.

De matas som hundar av hundarnas herrar,
Med herrarnas fel, som de blixtsnabbt förvärrar.

De tänker som herrar, kristallklart och kallt.
Sån herre sån hund. Och der värsta av allt:

Hur storvulna planer de än mäktar välva,
Ifrågasätter de aldrig sig själva.

Mer än en digital generationsklyfta
Antifa och andra radikala vänstergrupper hotar att ge sig ut på gator och torg över hela USA denna helg för att kräva att Trump avsätts och de kommer inte att ge sig förrän ”Trump/ Pence-regimen" är "avlägsnad från makten"... 

Många amerikaner befarar att det kommer att bli våldsamt och som vi kan se från web.sidan refusefscism.org  går Antifa offentligt ut och uppmanar till våld.  Department of Homeland Security  säger att Antifa har engagerat sig i inhemsk terrorism.  Samtidigt hävdar Media att om det blir våld kommer skulden att läggas på “Högergrupper”...

Från refusefscism.org:

Vi kommer att samla på gator och torg i städer över hela landet. Många tusen kommer att förklara att hela regimen är olaglig och att vi inte kommer att sluta förrän vårt enda krav är uppfylld: Denna mardröm måste sluta: Trump / Pence Regim måste avgå!

Vår protest måste växa dag efter dag och natt efter natt - tusentals kommer att bli till hundra tusen och sedan miljoner -  fast beslutna att avlägsna den allvarliga fara som Trump / Pence Regim ställer världen inför... 

Det blir nog stökigt till helgen

ons 1 nov 2017


Var det första bygglovs-uppdraget tidigt åttiotal... Sh tror det... ombyggnad av Gnesund i Årdala...

Sparreholmarn har aldrig träffat Lighthouse tvärs över sjön men han kan se ljuset från det upplysta Gnesund... det borde förresten vara ömsesidigt...

Lighthouse Electro AB

LRF i Flen är starkt kritiska till den föreslagna nedläggningen av de ...

Flens kommun består av egna starka orter, när jag flyttade hit såg jag det som att jag flyttade till Sparreholm, inte att jag flyttade till Flen. Det är viktigt att varje ort får lyfta... menar Åkerberg

Som företagare är det viktigt att ha ett nätverk och att kunna hjälpa sina egna kunder att komma i kontakt med andra företag, om man inte själv erbjuder just den tjänsten som efterfrågas... menar Helena Andersson Åkerberg...

Man kan ana att Åkerberg är en dam med skinn på näsan men hamnar man i kommunens PK-nät så måste man nog snömosa till det för att passa in i det korporativa gänget...

Ljus på landsbygdens näringsliv

Korporativist-Forum i Flen... några företagare ville starta ett nätverk för företagare anno 2005 tror Sh det var ungefär...

Under förutsättning att nätverket stod fritt från kommuninflytande... det var ju bra tyckte Medborgarn, även om han inte hade behov av nåt dyligt... kommunen som hade svårt med fantasin snodde nätverkstanken och så blev det ett Korporativist-Forum

Emma Dahlin förstärker korporativismen i Flen i egenskap av ordförande för Forum i Flen och nytt oppositionsråd... den korporativistiska politbyrån fjärmar sig steg för steg från den fria företagssamheten...

 

Flen har fått ett nytt oppositionsråd

Avloppsvatten i källaren där barnen bor... Är det mögel-skadat... Nej inte mögel men det är klart det blev ett mögel-påslag... säger konsulten... gamla kåkar är inget att bry sig om...

Fuktskada på förskola – barnen flyttas tillbaka till källaren där dom hör hemma... 71-åringen från Nacka Strand har koll på läget... säger Godhets-kuriren... då behöver man inte fråga efter personalens syn på saken...

FulFlen fick inga röster i arkitektupproret om Sveriges vackraste stad... av förklariga skäl...

 

Fuktskada på förskola – barnen flyttas

Resande-

folket utbildade i fulFlen... från ful-Flen till finTrosa... från fulFlen till fulKholm...

Det ska vara nära till rent vatten eller hav, säger Freylander som exempel på kvalitéer som en vacker stad ska besitta...

Gårdsjön luktar fortfarande skit... men Snorbromsarn jobbar på att ansluta hela Salsta till avloppssystemet...

KFV... eller samverkan till döds... Katrineholm, Flen och Vingåker men också Oxelösund, fick färre än tio röster och blev därmed oplacerade och diskvalificerade för sin häpnadsväckande fulhet...

Trosa är Sörmlands vackraste stad

Hösten 2016 bildades den ideella Föreningen Arkitekturupproret... Arkitekturupproret arbetar för vackrare och triv-sammare städer och boendemiljöer...

Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet motsvara efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% på detta sätt...

Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska  förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med små torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala...

Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller nymodernistiska infills i historiska miljöer... 

Vi arbetar för vackrare och trivsammare städer bl a genom att...

skapa debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet som kört fast i dysfunktionell nymodernism;

erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och engagera sig;

visa exempel från andra länder på inspirerande nyproduktion;

dela ut ett årligt kalkonpris för framröstade fulaste svenska nybyggnad;

dela ut ett årligt finpris för vackraste nybyggnad – om värdiga kandidater finnes;

initiera eller stödja aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer;

samarbeta och nätverka med den växande skara arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare och organisationer som delar vår vision;

hålla föredrag, ge intervjuer, delta i konferenser och paneldebatter;

skriva och översätta artiklar, recensera böcker mm.

 

Sveriges vackraste stad är nu framröstad – Arkitekturupproret

tis 31 okt 2017


Videon ska nog betraktas som utfallet av ännu ett av alla dessa försök att, som det brukar heta, ”sätta en ort på kartan”. Att skapa buzz kring en kommun för att locka dit folk...

Det intressanta är de som befolkar videon, alla dessa dansande och mimande vuxna människor som, mellan de inklippta bilderna på Wahlgren och barnkörer, förmåtts att representera den härliga stämningen i kommunen: en friluftstyp som spelar golf, en glad expedit i en fiskbutik, en diggande torggubbe...

Jag har sett deras motsvarigheter förr, i andra kampanjer av det här slaget, och ju mer jag tittar på videon, desto mer kickar det igång en sorts paranoida mardrömmar hos mig. Fantasier om de yttersta konsekvenserna av eroderande gränser mellan det privata och offentliga, om kommunala pr-projekt med outtalad närvaroplikt, om horder av reklamare på stan som plötsligt kör upp en kamera i ansiktet på förbipasserande och kräver att man ska dansa till Pernilla Wahlgren.

Eller är du inte STOLT över att bo på Lidingö???

För det är ju allt mer så det börjar bli nu, i denna hurtiga och pr-sjuka samtid där ”bjussa på dig själv”-mentaliteten upphöjts till dogm tillsammans med en patologisk fixering vid varumärkesbyggande och selfiekultur.

Akta dig noga för hurtiga pr-projekt – de kan bli ett livslångt trauma.

https://i.ytimg.com/vi/h0T5yN3kRDg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCSnKH6KvtYsFUK3xrlU7ZqvqqLhADet är här det händer feat. Pernilla Wahlgren

Många hurtiga pr-projekt har vi fått uppleva i Flen... när barn hårdexploateras för att sätta Flen på kartan och skapa buzz kring kommunen för att locka hit folk, då är det osmakligt...

SvT fortsätter att rentvå krigsförbrytare, denna gång med – frivillig – hjälp av FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson...

SvT lät tidigare i år Fredrik Reinfeldt genomföra intervjuer med före detta ”framstående” politiker. Programmet hette ”Toppmötet”, men borde hellre hetat ”Bottennappet”. Bland dessa var Condoleeza Rice och Tony Blair som gjorde avgörande insatser i det brutala folkrättsvidriga kriget mot Irak mm. Det kom protester från flera håll, t.ex. från SvT-profilen Anna Hedemo. Flera anmälningar skedde till Granskningsnämnden. Anmälan av ”Toppmötet” till SvT:s Granskningsnämnd

Nu får Sveriges tidigare biträdande generalsekreterare och den tidigare toppdiplomaten Jan Eliasson genomföra liknande intervjuer. Han ska bland annat intervjua USA:s förra utrikesministrar Henry Kissinger och Madeleine Albright som rimligen skulle dömas som krigsförbrytare, och möjligen som delaktiga i folkmord, om de kunde ställas inför rätta.

Jan Eliasson och SvT skämmer ut FN och Sverige

Den svenska demokratin med fri och lika rösträtt har knappt hundra år på nacken. Tanken med rösträtts-reformen som trädde i kraft 1921, var att landet skulle styras av en riksdag som valts av hela folket där alla vuxna hade en röst...

Denna styrform har föregåtts av en flerhundraårig ståndsriksdag där de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder vid kungens sida styrde landet. Systemet innebar att vanligt folk och kvinnor inte hade ngt inflytande och att den på den tiden stora bondeklassen var kraftigt underrepresenterad...

Ståndsriksdagen ersattes 1866 av en tvåkammarriksdag, som man fortfarande ser spåren från i den gamla delen av Riksdagshuset. Där var rösträtten till en början kraftigt begränsad av vilken inkomst och förmögenhet man hade.

Meningen med den moderna formen för nationell demokrati som är gemensam för flertalet s.k. västländer och några till, är att rätten att stifta lagar skall ligga i medborgarnas händer och att den inte skall kunna styras av ekonomiska och andra intressen...

När den svenska demokratin stod på sin topp, bars den fram av ett antal folkrörelser med ideellt arbetande medlemmar med gemensamma värderingar, om hur de ville styra samhället. Verksamheten organiserades i ett antal politiska partier och finansierades med medlemsavgifter, gåvor, lotterier och ideellt arbete. Partierna nominerade kandidater ur de egna leden till de allmänna valen och hade på detta sätt en nära folklig förankring...

Förtroendekrisen för demokratin började i Sverige med att de ledande politikerna tyckte systemet med ideellt arbetande folkrörelser var för jobbigt. Man beslutade sig helt enkelt för att uttaxera de pengar man ville ha från skattbetalarna, för att finansiera sina partiers verksamhet...

Man gjorde sig därmed oberoende av folkrörelsernas medlemmar. Partierna förvandlades inom loppet av några decennier till rena yrkesorganisationer för de personer som livnärde sig på politiska uppdrag. Antalet partimedlemmar minskade drastiskt när de ideellt anslutna tappade sitt inflytande och inte såg någon mening med engagemanget. Vi har sett en liknande utveckling i flertalet västerländska demokratier...

Blir demokratin bara en kort parentes i historien?

Nog måste ni tycka att Brage Norin är underhållande... Syrien och Irak håller på att slakta de sista resterna av CIA/Mossads legoarmé ISIS... Kim Jong Un är tyst... plötsligt alldeles borta... puts väck...

Medborgarn skrev för länge sedan...

På andra sidan Atlanten finns ett exempel på en mycket framgångsrik federation som bestått i 240 år, bildad av 13 ursprungliga stater och som nu inkluderar 50 medlemmar som talar samma språk och har en gemensam valuta, finanspolitik, utrikespolitik, samt vissa gemensamma federala funktioner och lagar. USA leder utvecklingen på i stort sett alla områden och dominerar världen sedan 1945. USA är ”best practice” som det kallas inom näringslivet...

Men nu skriver Brage Norin...

Nu utökas det rysk-kinesiska samarbetet även inom kärnkrafts-området, satellitkommunikation och rymdforskning. Alliansen mellan Ryssland och Kina är ”strategisk”. Den bygger på ett ömsesidigt beroende på nästan alla plan...

Historien har bäddat för att den ryska björnen och den kinesiska draken ska gå samman. Detta århundrade blir deras tidevarv. Dessa stater går i spetsen i den politiska process som leder till ett nytt historiskt samarbete mellan länderna i Europa och Asien. Det ”eurasiatiska århundradet” är här. Världsfreden är snart ett faktum...

ÄVEN CIA:s BASTION NORDKOREA HAR FALLIT...
Kim Jong Un visades på nordkoreanska TV den 28:e oktober när han besökte en välkänd parfymindustri i Pyongyang. Han berömde industrins produkter som skulle göra landets kvinnor ännu vackrare. Fotona som visades i TV var inte daterade. Ingen vet när de togs. Detta var ett synnerligen lustigt inslag i TV...

Borta var hoten om kärnvapenbomber. Borta var all krigsretorik – endast beröm av kvinnlig skönhet. Vad är det som hänt? De nästan dagliga kärnvapenhoten under flera års tid har plötsligt kommit av sig. Det har varit lugnt i flera veckor. Inte ens några hot under de sydkoreanska-amerikanska militära flottövningarna utanför Nordkoreas kust. Det är tyst!...

CIA:s agentskaror är i upplösning! EU skakar i sina grundvalar!

Dricker ni råsaft från rödbetor... det gör Sh...

tidigare lite oregelbundet... numera dagligen... om aortan är föryngrad vill ju inte pillerläkarna kolla...

I takt med att vi åldras stelnar våra blodkärl. Det är en osynlig åkomma som utan förvarning anses kunna bidra till stroke och hjärtinfarkt. Tillståndet drivs på av bland annat kronisk inflammation som finns dels i plack och dels i den fettvävnad som omger kärlen...

Men kärlstelhet går att mäta tidigt genom att skicka ner pulsvågor i stora kroppspulsådern – aorta. Och det går också att behandla genom att lägga om kosten...

"Den stora förändringen var att sluta med socker och mjöl och istället äta mer grönt kompletterat med kött från framför allt vilt."

Vad tycker ni... Sparreholmarn tycker inte att man ska sluta att äta nånting som man brukar... inte ens socker och mjöl kanske men mängderna måste korrigeras förstås... 6-8 st limpmackor om dan dödar, lika säkert som amen i kyrkan... om man äter nåt "onyttigt" som snabba kolhydrater borde man kunna kompensera onyttigheterna med något riktigt nyttigt... matmedicin alltså... rödbetssaft, gurkmeja, ingefära... ni förstår va...

Aortan 50 år föryngrad – bytte sött mot rödbetsjuice

mån 30 okt 2017


Fundamenta på hemsidan... stolpar att hänga upp saker

på...

Fundamenta på hemsidan

Sparreholmarns utgångs-punkter vid länkning och citat...

Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det...

Detta citat brukar ofta felaktigt tillskrivas Voltaire. I själva verket skrevs detta av Evelyn Beatrice Hall

Instämmer med Halls formulering...

Att själv få bestämma var man vill leva och bo är en självklar del av frihetens väsen...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill.

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad.

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

Instämmer med HAX formulering...

En antiglobalist, dissident och klimatalarmist-förnekare...

Sparreholmarn är nog mera en klimatalarmisttvivlare...

https://i.ytimg.com/vi/HmTGjIBrWqc/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Ht2h3qzFkWHVakDqIvZSu6v3dRI

 

Tekn dr Lars Bern om det överdrivna klimathotet

Ni som är Globalister och bekänner er till PK-ismen...

Hur får ni allt att gå ihop...

Globalismen har samlat merparten av jordens tillgångar i händerna på ett hundratal NWO-delegater...

Varför tycker ni det är en bra utveckling... eller har ni bara hål i era huven... globalismprincipen... leva av smulorna från de rikas bord... är det så det så ni vill att det ska vara...

sön 29 okt 2017


Ni har hört det förr hos Sparreholmarn...

Blir dom bara ett högerparti igen, klättrar Moderathögern vidare mot toppen...

Sh hade nog trott att SD2 skulle sno flera från SD1... när emellertid nysvenskarna blir av med sina förmåner lär SD1 droppa som en sten till dybottnen...

V 7,7 (+0,2)
S 25,2 (-1,1)
MP 3,2 (+0,1)
SD 21,9 (-3,4)
C 9 (-0,4)
L 5,4 (-0,1)
KD 3 (-0,1)
M 19,9 (+3,9)

Främlings-fientliga. Höger-populistiska. Höger-extremistiska. Bruna rötter. Mörkblå. Rasistiska. Fiska i grumliga vatten. Svartblå värderingar...

De här starkt negativt värdeladdade orden används som vapen. De är avsedda att skada, utestänga och döda. Allt som makten ser som hot ska utplånas. Självständigt tänkande, maktkritik och opposition är hotfullt...

Det märkliga är inte att de här orden finns. De är verbala uttryck för djupgående vanmakt och raseri och fyller en viktig funktion för människor som saknar sakargument. När de spottar ur sig ogrundade invektiv avslöjar de framför allt sin egen oförmåga till tänkande och argumentation...

Det intressanta i sammanhanget är dels hur frekvent vårt gemensamma luftrum förorenas med ord som fungerar som vapen, dels vilka vapenbärarna är i dagens Sverige. Majoriteten av dem som använder ord som vapen är journalister. Den yrkeskategori som har till uppgift att sakligt, korrekt och opartiskt förmedla information till allmänheten ägnar sig istället åt ideologiskt styrd desinformation och demonisering och förföljelse av oliktänkande...

Orden som dödar sitter i väggarna


Rapport från en politisk fånge... Här sitter man, i något slags mini-DDR i Kolmården-skogarna...

Fängelse måste på något sätt vara det socialistiska paradiset. Alla får mat, men har inget att säga till om vad. Alla har tak över huvudet. Byråkratin är sinnesförlamande. Alla har ”sysselsättning”, även om den i många fall är meningslös och befriad från eget ansvar. Alla är övervakade. Information och kommunikationer är hårt kontrollerade. Och det hela är inrymt i ett fuskrenoverat rivningsobjekt.

Speciellt är det intressant att studera hur byråkratin fungerar. Det finns massor av regler – men som synes tillämpas de godtyckligt. Överhetens främsta verktyg är att hålla människor i säkerhet. Och en del intagna behandlas så väl orättvist som på ett sätt som knappast kan gynna vare sig deras återan-passning i samhället eller allmänintresset. Det är deprimerande att se...

Det är också intressant att vara helt utelämnad till den information som man kan få av gammelmedia. Det lämnar stora informations-luckor, kan jag berätta. Och man kan fundera över syftet med att hålla människor borta från internet och dess samlade kunskap, nyheter och samhällsdebatt...


Brev från fängelset

Det enda man med säkerhet kan veta är att man inget kan veta...

I den romerska mytologin öppnar Aurora varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Men österns portar har nu gått i baklås och solens vagn motas av stridsvagnar när den vill passera gränsen mot väst. Aurora måste vara mycket bekymrad...

Aurora är i romersk mytologi morgonrodnadens gudinna. Hon färdas i en två- eller fyrspänd vagn framför solen på dess himmelsbana. I grekisk mytologi har hon namnet Eos och i indisk mytologi heter hon Ushas...

Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Hon har en ansenlig barnaskara av bland annat vindar och stjärnor och är inblandad i ett antal kärlekshistorier med olika motparter...

Kommer Europa att bli globalismens slagfält för tredje gången?

Vill vi ännu en gång upplåta europeisk mark som slagfält för att USA skall kunna fullborda sin globalistiska agenda med världskontroll genom att använda de europeiska NATO-medlemmar som hamnat under den amerikanska stövelklacken som offerlamm? Har vi inte lärt oss läxan bättre?

Den långsamma maktkamp som Golstein tror på går ut på att USA vill skrämma Ryssland till militär upprustning för att, i likhet med scenariot under det kalla kriget, knäcka Rysslands ekonomi genom skenande militärutgifter, samtidigt som man kan pumpa fram nya feta anslag ur kongressen till den egna vapenindustrin...

Två flugor i en smäll. Att Putin är klok nog att vidhålla att Ryssland istället skall nedrusta för att få kapital till den civila uppbyggnaden av Ryssland, tycks gå Pentagons öron förbi. Att Putin därutöver vinner världens sympatier som en fredsälskande nation ger ett förtroendekapital som säkert är värt lika mycket...

USA:s flaggviftande i ett Östeuropa, som genom sin starka nationskänsla är allergiskt mot intrång av främmande makter, ger samma dåliga vibbar som de tidigare röda fanorna. Den genom de nationella valen i Österrike, Ungern, Tjeckien och Polen framväxande oppositionen mot globalismen kommer definitivt att sätta käppar i hjulen för de framryckande amerikanarna i lika hög grad som tidigare för de sovjetiska trupperna...

Soros har gjort Deep State en björntjänst när han försöker riva hindren för fri invandring från MENA-länderna, historiska urfiender till dessa randstater. Svaren kommer nu på bordet i snabb takt, de nationella valen i nämnda länder visar entydigt att man fått nog av både oönskad invandring och amerikansk globalism. Nationellt inriktade partier tar över och sossar och kommunister åker ut med badvattnet...

Ett ockuperat Europa?

lör 28 okt 2017En stor dag för Borgarn...

Borgarns hälsa fick sig en knäck men det var det värt, säger han...

Iakttagaren Sparreholmarn meddelar inte mer än så...

 

fre 27 okt 2017I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av Lars Åberg som är journalist och författare till ett tjugotal böcker...

Utgångspunkten för samtalet är Lars' bok "Framtidsstaden. Om Sverige i morgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?". Vad består Malmös bekymmer i? Varför har samma politik, med magert resultat, förts om och om igen? Hur kan dessa problem egentligen lösas?

På Moderna Museets filial i Malmö är skyltarna skrivna på tre språk, svenska, engelska och arabiska. I denna detalj syns något större: dels ett erkännande av att de arabisktalande har blivit många, dels av att de inte förväntas lära sig svenska, och dessutom – här framträder det multikulturalistiskt illusoriska, ett kulturpolitiskt önsketänkande – en inlärt välvillig förhoppning om att nå en publik som ändå aldrig kommer till museet. Man låtsas att verkligheten är sådan som den borde vara. Förr var den impulsen betydligt svagare; något motsvarande fanns inte när serbo-kroatiskan var det stora invandrarspråket i staden...

https://i.ytimg.com/vi/FXfyWB4GTfo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBUQ1KRHtGOhBRBZnxQm62q8e4p9QGäst: Lars Åberg - Framtidsstaden Malmö

En djupt aktad författare innan han skrev Framtids-staden...

PK-ismen består av ett antal föreställningar och idéer. Spontant brukar vi känna igen dem och stämpla dem rätt. Men om man ska försöka identifiera dessa idéers minsta gemensamma nämnare blir det knepigare...

Är följande påståenden eller företeelser PK-istiska eller inte?

Det fuskas med sjukskrivningarna. Nej, det är inget PK-istiskt påstående ty får kan inte simulera sjukdom.

Det fuskas med assistansersättningen. Nej, inte det heller, för får kan inte fylla i blanketter.

Polisen erkänner att den inte klarar av sitt jobb. Ja, det är PK-istiskt ty konsekvensen är att herdarna måste ta mer pengar från vargarna så att de kan anställa fler polisherdar.

Sverige bör importera svarta får. Absolut PK. Herdarna älskar alla får. Vargarna får betala...

Skolans problem är inte brist på pengar, utan brist på disciplin. Kunde inte vara mindre PK-istiskt. Vargsnack. Vargar är ogina och snåla.

Skolan behöver fler lärarmiljarder. Klockrent PK. Det finns inga problem som inte kan lösas med mer av vargarnas pengar. Lärarherdarna har för dåligt betalt.

Längre väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Helt PK. Verkligen en skandal att det ska vara på det viset. Fler psykiatrikerherdar behövs.

It-attack bakom sena tåg. Neutralt. Behövs mer forskning. Mer forskning brukar vara PK, i varje fall social forskning eftersom social forskning brukar visa att det behövs fler sociala myndigheter och institutioner varigenom herdarna får mer makt.

Nordpolen smälter. Super-PK. Bevisar att herdarna inte har tillräckligt med makt över vargarna. Vargarna släpper ut koldioxid som smälter Nordpolen och därför måste herdarna kunna stoppa vargarna.

Fetman exploderar i världen – var fjärde pojke överviktig i Sverige. Mycket PK. Förklaringen är att pojkarna äter superladdade Quarterpound cheese-hamburgare med pommes frites på McDonalds och sedan spelar dataspel eller ser på internetporr. Vargarna ligger bakom såväl McDonalds som porrsajterna.

Statens detaljstyrning av kommunerna leder till mindre effektiv välfärd. Oklart. Verkar som en strid mellan centralherdar och lokalherdar...

Vad är PK-ism?

Vad som utgör sexuellt trakasseri börjar likna Hasse Alfredssons Lindemanfigur midsommarfiraren. Han hade under midsommar-aftonen bjudit upp en dam till dans och fått svaret, nej ni luktar ju sprit och jag tycker inte om sprit. Till vilket Hasse/Lindeman replikerade, nej vem fan tycker inte om sprit! Det känns som goddag-yxskaft hela vägen...

Sex är en så essentiell del av människans existens att den som inte kommit i kontakt med ämnet på ett eller annat sätt inte rimligen tillhör de levande. När aktivister, media eller andra med en agenda hävdar vissa siffror om sexuella trakasserier och dessutom i redovisningen likställer det med våldtäkt och andra verkliga övergrepp, då är det något lurt med det hela. Patrik Engellau kallar det helt riktigt en asymmetrisk konflikt. Dessutom med mycket speciella vänsterextrema förtecken, vill jag tillägga...

I SVT-programmet Veckans Brott, med Leif GW Persson, påstod hovrättspresident Fredrik Wersäll att även en ovälkommen sexuell invit kan vara sexuellt ofredande och därmed straffbart. Det låter intressant i ljuset av att regeringen lovat lämna ett förslag till samtyckeslag innan Jul. Hur ska man skaffa detta samtycke utan att ställa en inviterande fråga? Kanske får man gå lika varsamt fram som Martin och Brita. Är det meningen att svensk sexuallagstiftning ska anta parodiska proportioner?

Timbros Andreas Ericson ställer frågor om pressetiken rörande #metoo utifrån ett helt annat perspektiv, nämligen pressens (bristande) lönsamhet och konkurrensen från internet...

Pressade etiska regler

Min nästa bok handlar om rekordhög skuldsättning, undermålig tillväxt och skönmålning av Sverigebilden...

Sverige har under det senaste decenniet byggt upp ett skuldberg. Den privata sektorn (d v s hushållen och företagen) har kraftigt ökat sina skulder så att Sveriges privata skuldsättning nu är bland de högsta i världen. Tidigare i år passerade den privata sektorns skulder 10.000 miljarder kr – en fördubbling på drygt tio år, utan att milstolpen fick någon uppmärksamhet...

http://tino.us/wp-content/uploads/2017/10/Tio-tusen-miljarder-1024x576.png

​Detta har skett parallellt med en expanderande bostadsbubbla underblåst av nytryckta pengar. Andra orosmoln inkluderar finansieringsgap i kommunsektorn, resursbrist i välfärden, överbelastning i vården, urgröpt pensionssystem samt inte minst det växande utanförskapet bland dem med utländsk bakgrund...

I stället sprids myten om en urstark ekonomi. Magdalena Andersson använde en liknelse från motorvärlden i att ”Svensk ekonomi är urstark, går lika bra och snabbt som en nyproducerad Tesla”, medan Anders Borg förde fram en zoologisk metafor – ”Sverige är nu Europas tigerekonomi”.

Denna överdrivna bild har ofta okritiskt upprepats av pressen. Aftonbladet uppmanar sina läsare ”Lägg champagnen på is” och skriver ”Sluta oroa dig – det går hur bra som helst för Sverige”, medan Expressen tidigare har kallat Sverige ”bäst av världens ekonomier”.

Det går dock inte särskilt bra för Sverige. Tillväxt av BNP per capita har legat och förväntas även närmaste åren ligga under sitt historiska genomsnitt. Syftet är att pedagogiskt förklara detta och möjliggöra för medborgarna att informera sig. Boken släpps i april 2018 och kommer att vara på drygt två hundra sidor...

Länk till crowdfunding-kampanjen på Kickstarter återfinns

Nytt bokprojekt: Tio tusen miljarder – lånekalas i folkhemmet

Det är stabiliteten i lokalsamhällena som håller ihop en stat. Det är inte en stark politisk ledare. Och det börjar ute i lokalsamhällena med en allt sämre allmänt välfärds-åtagande och ett allt sämre våldsmonopol... 

Av den anledningen är kommunernas ”hälsotillstånd” i praktiken viktigare än statens. Staten vilar på att Sveriges idag 290 kommuner behåller sin stabilitet och så länge de är stabila nog håller staten ihop. Idag predestinerar Sveriges Kommuner och Landsting en skattehöjning på mellan två och sex kronor... Malmö 6:41 SEK... för att kommunerna skall kunna bibehålla dagens välfärds-åtagande samtidigt som vi i praktiken har en nettoförlust av poliser i yttre tjänst, trots löften om motsatsen...

Alarmistisk? Kanske. Jag hoppas i varje fall i grunden att jag kommer ha fel men det jag ser, och kan ta del av, ute i lokalsamhällena passar in i både Todds och Wilkinsons modeller lite för bra för att inte bli orolig...

Kalla mig gärna “Stormkråka” men det jag ser nu är ingenting som vi bör ta alltför lätt på. Det är alltid roligare att vara alla goda nyheters budbärare men det jag ser ske, i realtid, är alltför allvarligt om vi på sikt vill hålla ihop såväl stat som samhällskontrakt för att negligeras...

Samhällen som spricker, de spricker alltid n

edifrån och upp. Aldrig tvärtom...

Stater spricker alltid nedifrån och upp, aldrig tvärtom

Fortsättning