Tillägnas Flens pojkar och flickor...

Var snälla mot varann...

https://i.ytimg.com/vi/XQhXYJfI0S8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIZCGAE=&rs=AOn4CLANMMVnu2pYMviGE2LiUhishPzVWgAlabama Shakes - Boys and Girls

https://i.ytimg.com/vi/XSYQNVb0nQo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB3SxsOICoZAt9X56I-JYOsMeOgugTaskmörtar och fittstim

Försmådda och kränkta musklättrare finns det gott om... även taskklättrare förstås men dom klagar inte så högljutt...

mån 20 nov 2017

Vilka är de stora hoten mot överlevnad, miljö och en hållbar utveckling i dagens värld? Vi måste fråga oss i vad mån dagens politik och västvärldens astronomiska miljöpolitiska kostnader, gör utvecklingen mer eller mindre hållbar?

Den metabola pandemin är det största miljöproblemet...

Jag har i ett antal krönikor de senaste åren pekat på det jag kallar den metabola pandemin som den miljöfaktor som kostar flest förtida dödsfall och som ökar snabbast. De tre främsta förtida dödsorsakerna är hjärt-kärlsjukdomar, cancer och läkemedelsbiverkningar. Alla har direkt anknytning till det jag kallar metabol sjuklighet. En sjuklighet som är orsakad av dagens kosthållning baserad på industrimat bemängd av gifter och kemikalietillsatser och en skenande förskrivning av kemiska preparat mot sjukdomssymptomen, men utan bot...

Fattigdomen är det näst största miljöproblemet...

Den utbredda användningen av matlagning över öppen eld det näst allvarligaste globala miljöproblemet genom de luftföroreningar som det skapar. Enligt WHO lagar och värmer 3 miljarder människor runt om i världen sin mat över öppen eld och på primitiva spisar som bränner ved och kol samt torkad djurdynga och växtdelar. Över 4 miljoner människor dör årligen i förtid av sjukdomar orsakade av rökgaser från matlagningen och uppvärmningen med dessa bränslen och mångfalt fler får sin hälsa och livskvalitet skadad...

Spridningen av multiresistenta bakterier är det tredje största miljöproblemet...

Överanvändning och felaktig användning av antibiotika för såväl människor som djur har lett till en på senare år, snabbt utvecklad resistens mot nästan alla existerande antibiotika – MRB. Antibiotika finns fritt tillgängligt på många håll i världen och det överanvänds kraftigt, ofta mot virusinfektioner där det är verkningslöst. När människor använder antibiotika fritt utan läkares översyn finns ingen kontroll av att den behandlade infektionen läker ut helt. Ofta sätter man in fel preparat och inte sällan bryts behandlingen för tidigt vilket kraftigt gynnar uppkomsten av resistens...

Epilog

Jag har berört de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo eller skadas. Miljödebatten handlar sällan om detta, utan politiker väljer nästan alltid att rikta in sig på framtida befarade hot mot miljön, långt innan dessa ens orsakat att ett enda människoliv gått tillspillo. Debatten domineras av mer eller mindre välgrundade larm om förväntade miljökatastrofer och klimatförändringar. På så sätt kan man politiskt motivera en globaliseringspolitik som tjänar den styrande oligarkins intressen, men det befrämjar inte en hållbar värld mätt i människors liv och hälsa...

Hälsa och hållbar utveckling

Allt mer av BNP förvandlas till kapital som inte ”kommer ner” till den verkliga ekonomin, utan snurrar runt i en egen värld... till och från förvandlas Sh till kommunist...

Göra mera pengar på pengar...

Vi har räknat på utvecklingen sedan 1980. Då låg hela Sveriges BNP på 1 766 miljarder. De finansiella företagen hade då tillgångar på 2 796 miljarder.

2015 har BNP vuxit till 3 485 miljarder men de finansiella företagens tillgångar har åkt en rak resa uppåt och är över 25 256 miljarder kronor.

Det här är en otrolig utveckling. Bankerna och de andra finansbolagen har alltså samlat in sju gånger landets BNP och pengarna verkar ha svårt att flytta sig till investeringar eller andra nyttigheter eftersom investeringarnas andel av vår BNP faktiskt sjunker...

När man ser summan – över 25 000 miljarder – kan man blir fundersam över hur vi kan ha en debatt om huruvida vi ”har råd” med nya bostäder eller höghastighetsbanor eller andra omställningar i landet...

Men framför allt förstår man att ett rikt samhälle där finansföretagens tillgångar stiger så många gånger mer än BNP, helt enkelt inte klarar av att fördela värdet av vår produktion och våra tillgångar rättvist. För det är inte svenska folket som äger de finansiella bolagens tillgångar. Det är en mycket liten grupp, som också kallas landets rika...

Vart tog pengarna vägen?

Den vita feministen och kriget mot den vita maskulisten skenar vidare... Den vita feministen och 

ständiga inbjudan till den solbrända tokmaskulisten... Den vita feministen och 

barnkampen med Mena-fabrikanterna när Mena leder med 5-1... blir det nåra Svennar i framtiden...

Stig Bergman tycker...

Det är ju faktiskt kvinnorna som fött fram oss män och det är dessutom så att kvinnorna till största delen uppfostrat oss. Men när vi blir c:a 18 år så är alltså dessa kvinnoprodukter helt kass. Då är det fel på mannen – inte på den kvinnliga fabrikören...

Varför tar inte kvinnorna på sig ansvaret och säger som det egentligen är, nämligen att det är kvinnorna som från grunden får bättra sig genom att uppfostra oss bättre. Eller blir vi besatta av en ond ande när vi fyller 18?...

Mjölner tycker...

Problemets lösning kan vara att behålla handen i fickan och undvika vifta med stickkontakten alltför frimodigt. Då undvikes malören att honkontakten utlöser en säkring på grund av överbelastning. Dilemmat blir, om man tänker efter, ingen kontakt, ingen energi, inget blir gjort. Vet inte riktigt vad man skall säga om saken. De tekniska mekaniska sakerna verkar krångliga och elektricitet har jag aldrig förstått mig på. Det är synd om den vite mannen som måste ligga i stutabåset när den elektriskt laddade energiska kvinnan börjar se sig om efter andra kulörer. Alla måste få stanna så det finns lite att välja på...

Därför är jag inte feminist

I Sörmland har över 70 barn försvunnit... pyttsan... lögnen är landskapets främsta dygd...

Jävla osis... Larsson... han verkade sliten på TV... hela affärsidén går åt pipan... alla var ju överens om att satsa på invandring... kanske inte dom bruna men alla andra...

Särskilt om dom rymmer från den godhjärtade omsorgen... tanken var ju att vi skulle bli fler i Flen och samtidigt få betalt för det...

En perfekt storm

Psykoinfantilism innebär kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå. Det är väsentligt att försöka få grepp om hela den utveckling som har lett till att makteliten och delar av befolkningen nu tänker och handlar extremt barnsligt, trots sin vuxna gestalt och sitt vuxenspråk.

Omognaden hos de jättebebisar som har den politiska, mediala och akademiska makten är dels ett individuellt tillstånd, dels ett massfenomen. Den individuella sidan kan klassas som en narcissistisk personlighetsstörning med accentuerade kollektivistiska drag. Grupptrycket är så starkt att individerna oupphörligt avstämmer sig mot ett kollektivt medvetande, som blir tvingande likformigt och platt. Medvetandets politiska idéinnehåll är en infantil nysocialism, som även i sin barnsligaste skepnad rymmer socialismens totalitarism, verklighetsförnekelse och destruktivitet.

Vi kan alltså urskilja en växelverkande triad, vars delar nu är hårt sammanväxta och nivåsänkta: infantil personlighet + infantilt masspsyke (kollektivt medvetande) + infantil ideologi (PK-nysocialism). Vad har drivit utvecklingen? Går den att förstå ur ett psykologiskt perspektiv?

Jag bortser från utomstående krafter och inriktar mig på denna treenighet, som leder till samhällskollaps, om nivån inte höjs. Samhällets materiella bas – produktionsapparat, infrastruktur, teknik, naturvetenskap, kunskapshierarkier, normsystem – har länge fortsatt att fungera ”vuxet”. Makteliten har i stort sett bara bidragit med pladder, ändå skördat äran och vinsterna. Men stegvis har ideologiseringstrycket sänkt till exempel utbildningen, försvaret och rättsväsendet och nu börjar även vetenskapssamhället erodera.

SÅ BLEV MAKTELITEN

PSYKOINFANTIL

sön 19 nov 2017

Kraftsamla till Västerås... dom rädda poliserna i gurk-stan behöver sällskap från Sala...

Salberga är en kriminalvårdsanstalt i Sala med plats för 248 intagna, vilket gör den till en av Sveriges största. Anstalten är sluten och har säkerhetsklass 1. Totalt har den cirka 300 anställda, de flesta kriminalvårdare. På platsen fanns tidigare ett mentalsjukhus från 1930, senare specialsjukhus fram till 1997...

Salberga kriminalvårdsanstalt har totalt 343 platser, varav 107 är häktesplatser. Anstalten är sluten och av säkerhetsklass C (säkerhetsklasserna varierar från A – F, där F är en öppen anstalt). Området som har en yta motsvarande 28 fotbollsplaner omgärdas av tre olika staket och en sex meter hög mur. Säkerheten är hög och syftet är att förhindra in- och utbrytningar samt att vapen och droger kastas över muren till de intagna...

ROCKADER

Fängelset i Sala, f.d. sinnessjuk-huset från förr... konstruktionerna ritades 2006 i Helgesta... uj, uj va många nya hål i befintliga bärande tegel-väggar som behövde förstärkas...

Sh kan nog visa en ritning som visar anstalten... eftersom den även kan beskådas på Google-maps...

Bengtsson kommenterar det lönsamma inflödet...

Om jag vore migrant skulle jag tveklöst välja Sverige, såvida det inte finns ännu mer gynnsamma länder, vilket knappast är troligt...

Migrationen är ju också väldigt bra för Sverige och leder till att landet föryngras, speciellt om man litar på migranternas åldersuppgifter. På så vis undgår Sverige att bli ett ålderdomshem som förre statsministern Göran Persson i en nylig intervju i Kvartal ansåg att resten av Europa höll på att bli...

Ett annat sätt att minska ”ålderdomshemmets” storlek är att höja pensionsåldern vilket vidare har den fördelen att det förbättrar stats-ekonomin och bidrar till migrations-kostnaderna. Sverige är därför ett välsignat land och detta tack vare sina kloka och framsynta politiker! Att de kommer att bli omvalda i det förestående valet anser jag vara en självklarhet...

Två olika förhållningssätt till migranter

Björklund medger att hans parti har varit för flata, ett understatement att påstå att det inte gjort tillräckligt för att motverka utvecklingen. Liberalerna har tvärtom med lust och glädje bejakat den. Eldat på den...

Under Erik Ullenhags tid som integrationsminister drevs en hårdför linje för fortsatt hög asylinvandring och för att fula ut och misstänkliggöra varenda en som ifrågasatte denna heliga doktrin. Inget argument var egentligen för dumt... minns det berömda halloumiargumentet som exempel på hur Sverige berikades av invandring...

Integrationsminister Erik Ullenhag åkte land och rike runt och berättade hur Sverige tjänat på invandring i och med att vi äter pizza och halloumi – regeringen satte rent av upp en sajt för att bemöta ”myter om invandring”...

Månne är det bara ännu ett tecken i skyn i vår kappvändande samtid när de snorkiga folkpartisterna byter fot och plötsligt omfamnar sådant de brunmålade andra för att tycka så sent som 2014. Men särskilt trovärdigt är det knappast...

Flata liberaler

Tokliberalerna på Godhets-Kuriren kommer säkert att granska tokliberalerna i Flen... medborgarna i Flen vill förstås veta om dom tycker likadant som dom på landsmötet i det polisförstärkta Västerås...

Det kan tyckas motsägelse-fullt att klimatfrågan kommit så långt ifrån vardags-rapporteringen ju mer överhängande hoten blir, men vid närmare eftertanke är det inte så märkligt...

Det finns trots allt en gräns för hur upprörda människor orkar bli över sakernas tillstånd – så länge det inte finns någon förändring i sikte...

Nyckeln till att möta klimathotet ligger ju i kopplingen mellan grön och social politik. Hur vi talar om problemen styr hur vi kan komma fram till deras lösningar. När vi exempelvis talar om hotet från överbefolkning kan vi inte utan vidare ställa detta i relation till begränsningarna i odlingsbar landyta utan framförallt i hur odlingsmarken används idag...

Om grödor bränns och slängs för att bevara marknadsvärdet samtidigt som det rådet svält borde vi ju knappast tala om matbrist, utan om bristande resursfördelning. Men marknadsmekanismernas välde över världens matproduktion är emellertid inte möjlig att diskutera brett idag, så vad vi har att spela med i det offentliga samtalet är alarmism, moralism och floskler. En bra jordmån för apati och cynism, men inte för handling...

Detta är ingen slump. Stora intressen vill måla in oss i en föreställningsvärld där utrymmet att handla är minimalt. Man kan nog utan att sticka ut hakan kalla det för dagens politiska konsensus, delat av alla politiska partier från Socialdemokraterna och högerut och understött på alla vis av ett kapital som vill maximera sitt rörelseutrymme; all politisk förändring och alla politiska lösningar måste ske på marknadens och tillväxtens (läs storkapitalets) villkor...

Märkligt tyst kring klimatfrågan

Märkligt tyst kring befolk-ningsfrågan är det också... när en stor barnkull skall dela på den ärvda jordbruksmarken blir arealen per individ mindre för var generation. När ett land överbefolkas söker man till sist livsutrymme i andra länder. På hemmaplan utbryter konflikter som i sig får folk att lämna landet...

Den första lösningen går ut på att vi gör upp med ståndpunkten att araber, asiater och afrikaner är oförmögna till eget ansvarstagande och istället börjar kräva att de faktiskt tar sitt ansvar. Om detta skulle visa sig vara en omöjlighet hindras åtminstone överbefolkningen från att sprida sig ut över Europa och resten av världen... genom att sätta stopp för asylströmmen kan en eventuell katastrof begränsas till just dessa områden och en global katastrof som drabbar hela planeten kanske undvikas...

Den andra lösningen är neo-ny-kolonialistisk... Europa och Amerika måste gå in, ta över kommandot och stävja befolkningsökningen med tvångssteriliseringar av de befolkningar som växer ohämmat. Det handlar inte om att hindra någon från att fortplanta sig, utan att hindra individer från växande befolkningar från att fortplanta sig ohämmat. Tvångssteriliseringar tillämpades i Indien under Indira Ghandi, som förutom att ha varit landets premiärminister också var demokrat, multikulturförespråkare och ledare för det indiska Kongresspartiet...

Den tredje lösningen förespråkas av Hasse och Tage... pumpa upp kondomer till ballonger och låt dom flyga ut över världen...

https://i.ytimg.com/vi/qLhwh1Mt0CA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBAWmHuXiEaOQxCFYxqLVINVuwStwHasseåtage - Pumpa, pumpa

Att fortsätta med den rådande migrations-politiken kommer att resultera i att hela världen överbefolkas; till sist kommer som sagt även grödor och insekter att ta slut och vi kommer då att stå inför ett globalt inferno där människovärdet kommer att devalveras kraftigt. Eller, som det heter på nysvenska, att stå inför nya utmaningar...

Flyktingkris eller demografisk katastrof?

lör 18 nov 2017

Vi ska bli bättre... våra frågor gör ditt val lättare... vi har varit dåligt 

pålästa men det ska bli ändring på det i fort-sättningen... det ska bli mycket mer av samma... jävlar vad vi ska jaga trollen...

Till valrörelsen 2018 planerar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning därför att reportrarna ska bli ännu mer påslästa på de politiska partierna och deras budskap. Vi ska veta vilka frågor som står på dagordningen. Och, vi ska ta reda på hur de politiska partierna tänker finansiera sin politik.

Vår ledarsida tog upp ett lokalt exempel på röstfiske härom veckan. Det var Sverige-demokraterna som i ett debattinlägg i tidningen utlovade fler tjänster i vården i Sörmland. Det skulle vara ”betydande medel” för att förstärka sjukvården, rätt till heltid, fler anställda och ”resurstillskott för en starkare löneutveckling”. Vad Sverigedemokraterna däremot inte talade om i samma debattinlägg var att de vill finansiera sagda satsning med att plocka 95 miljarder innan 2020 från kommuner och landsting. Alltså från dem som bedriver sagda sjukvård...

Att det är frågan om röstfiske vet de som är pålästa...

Våra frågor ska göra dig bättre rustad inför valet 2018

 

Västvärldens undergång...

det är väl ändå att ta i, han Bern... en västvärld i total moralisk upplösning är väl mer lagomt uttryck...

Först leddes världen av det brittiska imperiet som sedan avlöstes av det amerikanska imperiet, båda byggda på en väpnad hegemoni över världshaven. Båda alltid beredda att med hänsynslös vapenmakt försvara sina intressen...

Makten i västvärlden har under denna period gått från de europeiska kungahusen till demokratiskt folkstyre, för att efter Andra Världskriget allt mer glida över till en hyperrik angloamerikansk oligarki. Demokratin har förvandlats till en potemkinkulis ägd av oligarkin...

Under det kalla kriget utmanades den västliga hegemonin främst militärt av det kommunistiska Sovjetunionen. Den kampen förlorade kommunisterna och västs oligarker hade några år känslan av att vara ensamma på täppan i en unipolär värld. Man trodde sig enkelt kunna inlemma de tidigare sovjetstaterna inklusive Ryssland i sin västliga sfär...

Det vi nu bevittnar är en ny och långt allvarligare utmanare. Under Sovjets sammanbrott insåg de kinesiska kommunisternas ledare Deng Xiaoping att man måste överge kommunistisk planekonomi för att kunna matcha den västliga hegemonin. Han och Kinas övriga styrande elit med sitt på pappret kommunistiska parti, släppte därför fram fri marknadsekonomi. Vi vet alla resultatet. Kina kommer de närmaste åren att på område efter område att gå förbi USA som världens största och mäktigaste ekonomi. Kina är även på väg att ta ledningen inom viktiga teknologier. Kinas snabbt ökande inflytande över världsekonomin har ganska abrupt satt stopp för den västliga unipolära världsordningen och ersatt den med en bipolär...

Bevittnar vi västvärldens undergång?

Den i socialliberala kretsar utbredda föreställningen att asocialt beteende är någonting man skall kunna ägna sig åt på skatte-betalarnas bekostnad saknar inte bara stöd i liberalismen, den utgör själva antitesen till en liberal grundsyn...

Rent praktiskt innebär detta att Sverige inte har någon rätt att påtvinga utländska medborgare någon assimilation, men däremot att vi är i vår fulla rätt att neka den som förkastar svenska värderingar uppehållstillstånd. Det innebär att Sverige å ena sidan inte har rätt att påtvinga någon som fått uppehållstillstånd svenska värderingar, men däremot att vi är i vår fulla rätt att neka denne skattefinansierad specialkost, religionsutövning och kulturellt eller religiöst anpassad utbildning...

Kort sagt, det står den enskilde fritt att förkasta det omgivande samhällets normer och kultur, så länge vederbörande själv bekostar konsekvenserna av detta. Det står den enskilde fritt att vägra ta kvinnor i hand, leva i polygyniska förhållanden, klä sig i burqa, isolera sig i enklaver, sätta sina barn i religiösa skolor och bada i könsseparerade bassänger, så länge detta finansieras med egna pengar. Det omgivande samhället har dock ingen som helst skyldighet att bekosta detta...

Att leva i kulturell isolering eller på annat sätt ägna sig åt asocialt beteende är en lyx, varken mer eller mindre. Lyx är en mänsklig rättighet så till vida att ingen äger rätten att hindra den som har råd med lyx från att hänge sig åt sådan. Att få sina luxuösa vanor betalda av andra är emellertid så långt från en liberal rättighet man kan komma...

Om integration och assimilation

Ett gästinlägg från siaren, den svenske Nostradamus... inte den gamle, han från 1500-talet och dom  pricksäkra profetiorna...

En Nostradamus som betraktar dagens Sverige ur ett perspektiv 30 år tillbaka i tiden. Året är 1987, och det är ett helt annat Sverige än idag...

Jag tänker mig tillbaka 30 år i tiden.
Till 1987. Året då ”Reagan löste tvisterna och Europe låg på listorna”.
Tänk. Om jag detta år hade hållit föredrag om Sverige 2017. Och jag då skulle ha påstått följande....

Om jag hade hållit det här talet 1987, hur många hade trott mig? Och hur länge hade jag fått sitta på mentalsjukhus?...

Gästinlägg: Vad har hänt med Sverige på 30 år?

Visst börjar det klarna i mellanöstern... lagupp-ställningarna är i stort sett bestämda... det självklara börjar bli självklart...

Det handlar om relationerna mellan det USA-dominerade sunni-blocket och det Rysslandsstöttade shia-blocket. Konfliktens huvudaktörer är för sunni nu högaktuella Saudiarabien och för shia Iran...

Kriget i Syrien är nu historia, Assad sitter kvar efter att ha vunnit kriget mot den USA-stödda sunnikoalitionen genom militärt bistånd från Ryssland, Irans shiamilis och kurderna.

USA har blamerat sig och får stå med skammen efter att ha avslöjats som sponsorer av ISIS och rebellgrupper som använt sig av gasbomber i syfte att kasta skulden på Assad. Ryssland/ Iran har förutom en militär seger vunnit en moralisk tribut som skakar Saudiarabien i grunden...

Saudiarabiens situation blir allt svårare. Oljetillgångarna är inte obegränsade och man måste planera för ett liv efter oljan...

Till skillnad från konkurrenten Iran med sin fyra gånger större befolkning och nogsamt upparbetade handelsrelationer med både Ryssland och Kina, framtidens ekonomiska huvudpoler, har Saudiarabien bara ett sviktande USA och ett opålitligt Israel att ty sig till. Iran kommer att få en nyckelposition i det framtida Eurasia, beläget strategiskt vid den nya Sidenväg som kommer att förbinda handelsvägarna mellan Asien och Europa...

Iranierna är inga araber, utan ser sig som perser – ett av världens äldsta kulturfolk, med smak för handel och personlig utveckling. I skarp kontrast står araberna i Saudiarabien, som istället ser sig som en ekonomisk överklass som bara kan klara sin överlevnad med hjälp av rättslösa gästarbetare och ett förtryckande samhällssystem. I sanning ett svårt utgångsläge inför framtiden...

Spänningarna ökar i Mellanöstern – kommer kampen mellan shia och sunni att gå mot en konfrontation?

fre 17 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... som hovnarrar är det förstås surt som ättika

att bli portade från makten...

Det är sunt och och välkommet om 

dom siamesiska tvillingarna blir skilda åt... Sh har emellertid inga såna förhoppningar... det ligger inte i gammedias natur att vara kritiska slavdrivare...

Kanske ska dom nöja sig med att jaga busringande troll...

 

Att låtsas, det är fint det...

Ytterst så handlar allting om makt. Det började redan i Edens lustgård när Eva tog en bit av kunskapsäpplet och blev den som förändrade världen men samtidigt bespottades...

Kvinnor har alltid fått skulden, kyrkan gick i täten - blev de våldtagna fick de skulden, blev de med barn sattes de vid skampålen och bespottades. De fördrevs som en skamfläck från samhället. Det levde kvar långt in på 1950-talet då unga tjejer som blev med barn relegerades från skolan för att de var dåliga exempel...

Vad händer nu? Kommer kvinnorna som vittnar om övergrepp att ”rädda sina branscher” när de äntligen stiger fram? De har talat och övergreppen kan läggas till handlingarna. Eller kommer de rådande manliga maktstrukturerna att rubbas? Jag är inte så säker på det. Kvinnor har inte alltid samma sammanhållning som män, inte samma makt. De slåss om de tunga jobben och måste ofta ta besvärliga vägar för att nå fram. De har vi många vittnesmål på. Alla de män som inte trakasserar kvinnor är också rädda om sina uppdrag och sin framtid... 

#maktenskorridorer är ett steg i rätt riktning. Precis som alla andra kvinnors vittnesmål. Men ska vi få någon förändring måste strukturerna förändras och makten delas...

Dubbelmoralen är slående och närmast äcklande ...

Det var bättre förr...

Det blir sämre för varje minut... det är klart att man undrar hur det blir till slut...
kan det någonsin bli lika bra
som det en gång var...
det blir sämre för varje sekund... ja det blir sju resor värre om en liten stund...

Att skapa en klimatren värld kommer ta tid, men det går. Det är faktiskt bara politiken och finansmarknaden som står i vägen för den här omställningen. De stöder fortfarande förstörelsen...

https://i.ytimg.com/vi/wFCBoeUFPTM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCfVBz4hvdXcDVmHTb57xpW-ZcidADet Var Bättre Förr - Michael B Tretow -

Men tar inte jorden slut? Nej, självklart inte. All energi vi behöver är ”evig” och kommer från solen (som också skapar vind och vågor och kyla/värme). Den tar aldrig slut (okej, om några miljarder år kanske).

Allt annat handlar om cirkulär ekonomi, om att återanvända mineraler och näring...

Men den ekonomin kommer aldrig skapas om vi fortsätter hålla på och debattera minskad BNP eller sämre levnadsstandard som en lösning på hotet...

Den lösningen skapar nämligen ingen utveckling. Bara ökad fattigdom och ökade motsättningar...

Måste vi bli fattigare för att rädda världen?

I vår tid kan alla tänkande människor misstänkliggöras om man tillvitar dem konspirationsteorier. Men finns det då inga konspirationer? Är det endast hjärnspöken hos några få viljesvaga individer?...

När en grupp som Romklubben öppet säger att de vill styra världen i en viss riktning, genom att otillbörligt påverka vilka beslut demokratiska församlingar fattar, då är väl det också en konspiration? Så har det varit i snart femtio år. Genom konferenser där vinklade ”forskningsresultat” presenterats har världen bringats uppfattningen att en räcka katastrofer står för dörren. Katastrofer som endast avskaffande av demokratin och införande ”expertstyre” kan avvärja...

Så har vi fått varslen om världssvälten, överbefolkningen, klimathoten (först en ny istid, sedan en katastrofal överhettning), den biologiska utarmningen, med mera. De ledande företrädarna för dessa scenarion, som numera ofta sitter som ledare för olika avdelningar inom FN, säger uttryckligen att målet med de åtgärder de vill genomföra inte i sig är motiverade av de hot som målats upp. Åtgärderna är främst motiverade för att avskaffa kapitalismen, införa ett totalitärt globalt styre och andra liknande övergrepp på fria nationer och folk...

När blir konspirationen bakom FN så tydlig att vi offentligt kan tala om den och hantera den som en konspiration?...

Vad är en konspiration?

Man kan mellan tummen och pekfingret säga att elmotorn är 3 gånger så effektiv som bensinmotorn och dubbelt så effektiv som diesel-motorn...

Nej faen... nån evighetsmaskin är ju inte bensinmotorn precis, som Tretows Den Makalösa Manicken... fast sanningen å säga är det ju Bernt Staf som är professorn...

https://i.ytimg.com/vi/Vtua8rqCNC0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBSwCSQt_J6tF5o6BPFGot_7iPZwAMichael B Tretow, Den Makalösa Manicken

Varje kolv rör sig fram och tillbaka i en cylinder när motoraxeln vrids runt. Det fungerar så att när kolven dras ut ur cylindern så öppnar kamaxeln en ventil via vilken en blandning av bensin och luft sugs in i cylindern (alt sprutas bränslet in i cylindern separat). När veven sedan vänder stängs ventilen och kolven rör sig åter in i cylindern och komprimerar därvid luft/bensinblandningen till ett högt tryck. När kolven åter vänder så antänder ett tändstift bränsleblandningen som exploderar och med stor kraft trycker ut cylindern igen tills veven vänder kolven som åter trycks upp i cylindern, samtidigt som en annan ventil öppnas och släpper ut avgaserna från explosionen...

Ett accelererande teknikskifte från fossilbilar till el

 

tors 16 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... inget talar för att dom är slavdrivare...

granskningen spårade ur och herrarna kan återgå till sina kåserier... men nån enstaka vet vad det är frågan om...

Vi ser att myndigheter har en tydlig agenda att uppfostra och påverka medborgare. Det är bekymmersamt och kan inte vara kommunikations-enheternas uppgift, säger nån...

Det kan inte heller vara en myndighets uppgift, det är både slöseri med skattemedel och riskerar att påverka demokratin genom att ge en motbild eller att anställda fungerar som något slags torpeder, säger nån...

Gjupdykningar av detta slaget slutar alltid med ett öronbedövande pladder... Maria Karlsson berättar att kommunikationsstabens uppdrag är att styra, leda, följa upp och stödja verksamheten. I arbetet ingår att sköta webbsidan, fotografera, uppdatera sociala medier och filma. En film gjordes om vikten att tvätta händerna för att undvika vinterkräk-sjukan, som sågs av 24 000, uppger hon...

Sveriges kommunikatörer slår tillbaka

Landstingets kommunikationsenhet medger fel

Krav om översyn av kommunikationsverksamheten

Chatta om granskningen – ställ dina frågor till våra reportrar ...

HAX, den blivande riksdags-mannen är putt för att han sitter i fängelse...

Man ser det hela tiden. Makt gör dåliga saker med människor. Även med annars rätt normala, hyggliga, rimliga och anständiga människor...

Politiken är i sammanhanget något extra farligt. Den drar till sig människor som vill bestämma över andra. Och den premierar dem med framgång som är beredda att trampa på andra och att armbåga sig fram. Det vill säga de mest olämpliga...

Politik är dessutom en verksamhet som ger människor makt att tvinga andra till det ena eller det andra. Även när det gäller sådant som folk rimligen bör kunna bestämma över bättre på egen hand, efter eget huvud, på eget ansvar...

Ofta utövar människor makt över andra utan synbar funktion eller allmän nytta. Helt enkelt för att de kan, för att vi låter dem göra det och för att de kommer undan med det.  Makt

tenderar att koncentreras, flyttas uppåt och centraliseras. Från vanligt folk till politiker och byråkrater. Från det lokala till det nationella och från det nationella till EU. Från det offentliga till slutna rum...

Störta den härskande politiska klassen! 

Brottsförebryggande rådet har släppt en ny delrapport av den årliga Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Det är ingen rolig läsning, och om landets regering och ansvariga ministrar inte saknat förmågan att skämmas hade de gjort det...

Det vi kan konstatera är att sexualbrotten har ökat med 138 procent på två år. Noteras ska att undersökningen gjordes innan #metoo-kampanjen drog över Sverige och västvärlden och att statistiken rymmer allt från enklare ofredanden till grova våldtäkter...

Är det nån mer som vill spy, kräkas, kasta upp, vomera, lägga en pizza, vräka ur sig, utkasta, spruta ut maginnehållet över statistikfolket...

Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att kartlägga orsaken till sexualbrotts-utvecklingen, men givet hur det tassas kring frågor som rör kultur, tradition och ursprung ska vi nog inte hoppas på att svaren kommer vara av särskilt stort värde. Kunskap är som tidigare konstaterat farligt...

I den feministiska staten ökar sexbrotten

Det fria skolvalet skulle ge högre kvalitet genom konkurrens. Men elevernas resultat har sjunkit, samtidigt som bra betyg används som ett lockbete av skolorna...

Skolans misslyckande har lett till att hela idén med vinstdriven verksamhet i välfärden kan ifrågasättas...

Men felet är snarare att elevernas prestationer inte utvärderas korrekt. En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet, något som förhindrar både utlärning och kunskapsmätning...

Är det nån mer som vill spy, kräkas, kasta upp, vomera, lägga en pizza, vräka ur sig, utkasta, spruta ut maginnehållet över skolfolket...

Det finns dock goda exempel på fungerande skolor även i Sverige. Gymnasieutbildningen International Baccalaureate Diploma Programme visar hur tydliga mål och externa examinatorer ger resultat i världsklass. Staten måste styra skolan ditåt om utvecklingen ska kunna vändas...

Därför har skolvalet blivit ett misslyckande

En formidabel optimist... med all rätt kanske... ty elbilens miljöpå-verkan flyttas från tätbebyggda megastäder till stora kraftverk, där de tekniska möjligheterna för en långtgående rening av avgaser är långt bättre än i avgasröret på en fossilbil...

Enligt den danske energiekonomen Björn Lomborg fördelas råvarorna för världens energiproduktion så att 32% är olja, 28% är kol, 22% är naturgas, 10% är träd- och andra biobränslen, 5% är kärnkraft, 2,5% är vattenkraft, 0,53% är vindel, 0,5% är geotermiskt, 0,3% solvärmt vatten och 0,13% solel. Världsekonomin är med andra ord fortfarande till 82% fossilberoende och oljan är den startegiskt mest betydelsefulla råvaran. Den rollen har oljan i princip haft sedan förrförra sekelskiftet...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn har börjat och utvecklingen kommer att gå betydligt fortare än många anar. För bilindustrin är detta en ödesstund som helt ändrar förutsättningarna för deras affärsmodeller. Flera bilföretag kommer inte att klara den omställningen och tyngdpunkten i världens bilindustri kommer att flytta från EU och USA till Asien...

För oss i Sverige kommer elektrifieringen av fordonsflottan att kraftigt minska vår sårbarhet för oroligheter i oljeländer och vår självförsörjningsgrad inom energiområdet blir högre. Samtidigt kommer våra politiker att kunna resa runt i världen och vara Bror Duktig när våra låga utsläpp av harmlös koldioxid blir ännu lägre och luften i våra städer renare. Så, inte bara Kina blir en vinnare utan även vårt lilla arktiska land...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 4

ons 15 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare...

ett grävförsök som ingenstans ledde... det blev ett sorgesamt bla ha, bla ha... synd på så rara ärtor... men än är nog inte sista ordet sagt...

Om ni läser Engellau här nedan kan ni kanske ana varför...

Varför alla problem ökar politikernas makt

Fast Sh tror sig se en helt annan dimension på skönandarnas inbördes relationer och cencurens ökande betydelse för ofantliga sektens kommunikatörer och MSMs repetitörer...

I knappt ett år har jag jobbat som kommunikatör i en kommun. Under den tiden har jag utan tvekan känt att jag gjort långt mer nytta för demokratin än jag gjorde under mina tidigare nitton år som journalist i tidnings- och tv-branschen.

Nä, lysande var jag kanske inte. Men i nitton år var jag i alla fall journalist. Redigerade tidningssidor, skrev om politik, arbetsledde, jagade kändisar på Stureplan, gjorde tv-inslag...

Men kommunikatör kunde hon vara... ni förstår va...

Kommunikatörer gör större nytta än reportrar”

Jag tror inte medborgarna efterlyser detta, kommunen är inte ett PR ...

Vad menade han med en stark stat iförrgår månne...

de flesta av oss har redan övergivit tron på att den nationella politiken kan bli stark igen...

Vi söker egentligen samma sak, ett återerövrande av känslan av kollektiv makt. Att det går att fatta politiska beslut, som inte överprövas av ekonomi, teknik, migrantrörelser, miljö eller andra stora, anonyma och ofta självgenererande krafter...

Det här är en av de stora – kanske den verkligt stora – politiska nöten att knäcka. Hur ska vi åter kunna känna att vi är våra egna herrar? Inte bara som individer, om vi har tur, utan även som kollektiv. Som folk...

Så märkvärdigt är det ju inte, egentligen...

men inget fungerar som det var tänkt, så staten har blivit allt annat än stark...

En demokrati där folkvalda representerar medborgarna...

Ett försvar som säkrar statens yttre gränser...

En polis som skyddar oss innanför statens

yttre gränser...

Domstolar som skipar rättvisa mellan människor...

Alla drömmer om en stark stat

Tänk att Sparreholmarn har blivit med ny granne, inte Borgarn utan Sh... najs...

Ny affär på gång...

Det är ju förstås mycket bättre än en affär jämte avloppsverket...

 

Habib Aissaiou, som driver Fabriken i Sparreholm, planerar nu att också starta livsmedelsbutik med fullsortiment.

Han räknar med att vara igång i början av april 2018.

 

Läs mer

Nåja, Sh tyckte att Habib Aissaiou blev lite väl positivt särbehandlad i korporativistisk kommunanda när det begav sig... något utanför Mammons out-letsfilosofi kunde näktergalningarna inte tänka sig... huruvida Aissaiou betalade hela köpeshillingen kommer att förbli obekant... 

Sparreholmarn hade ju tänkt sig ett kontorshotell i fabriken fullt med ingenjörer och arkitekter å såna men man kan ju inte få allt... det viktiga var att få bort den skitiga fabriken...

Politikerna... eller snarare

kommunikatörerna... lägger locket på. Mainstream-medierna är inte intresserade. När den tredje statsmakten beaktar eventuella politiska konsekvenser av sin rapportering, och därmed avstår, har den i praktiken lierat sig med den politiska makten. Politikern och journalisten vill samma sak...

Det finns saker som vi inte borde veta. Fakta som makthavarna anser är så besvärande att de skulle kunna orsaka besvikelse, ilska eller rent av främlingsfientlighet om de blev kända för den breda allmänheten. Därför är det bättre att vi inget vet, verkar de resonera...

Någon bättre förklaring är svår att finna till att regeringen säger nej till att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att undersöka närmare vilka grupper som är överrepresenterade i viss brottslighet...

Fram till 2005 förde Brå statistik över gärningsmäns ursprung. Sedan blev den antirasistiska rörelsens diskurs så stark i Sverige att ursprung inte ansågs intressant längre. ”Vi vet redan”, har exempelvis kriminologen Jerzy Sarnecki hävdat som skäl för att inte följa upp Brås arbete...

Nu föreslår Moderaterna plötsligt som en punkt i sitt nya rättspolitiska program att Brå ånyo ska ges i uppdrag att föra statistik över gärningsmäns ursprung. Tesen är att ju mer vi vet om vilka som begår exempelvis grova sexualbrott, desto större chans att förhindra dem. Det är en högst rimlig utgångspunkt...

Jag hävdar alltid att mycket kunskap är bättre än ingen kunskap, och det är just vad det är frågan om här. Kunskap. Statistik. Vad vi gör med den är upp till oss...

När kunskap blir något farligt

PR-konsulten från Ä-tuna... nä faen... det är inte fel-stavat... dom bryr sig inte om personalen längre utan mera strategiskt alltså,

bestämmer när locket ska

läggas på ungefär...

Det verkar vara härliga människor jag kommer att få äran att arbeta tillsammans med här i Flens kommun!...

Det ska bli otroligt spännande. Jag har pratat med politikerna om vilka utmaningar man står inför i Flen, en utmaning är till exempel att attrahera rätt kompetenser och få dem att stanna kvar i Flens kommun. Det är ett uppdrag som kommer att bli fantastiskt spännande att jobba med, säger hon...

Chefskarusell på Flens stadshus

Jag har haft en fantastisk tid i Flens kommun och det har varit roligt på jobbet varje dag! Jag vill särskilt lyfta fram mina medarbetare på HR-avdelningen som ska vara stolta över alla bra saker vi har åstadkommit tillsammans och som skapar bra förutsättningar för chefer och medarbetare i Flens kommun. Jag vill också tacka alla chefer och medarbetare i kommunen som varje dag året runt gör bra verksamhet för invånarna i Flen. Tack!

Ny HR-chef i Flens kommun

tis 14 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... mera av samma välkända skön-målning som beskrivits av alternativmedia sedan minst tio år tillbaka...

Under bilan tvingas dom ljuga... 

MSM alltså... vem som håller i bilan är oklart... den fria pressen som alternativmedia numera mera riktigare kallas och enskilda medborgare stötte på patrull redan på den tiden 

sekreterarna hade kommunika-törernas roll... samverkan mellan ofantliga sekten och MSM har vuxit sig stark på ett tio-tal år... sammanväxta som siamesiska tvillingar... två krisande branscher som desperat slåss för sina jobb... när samhället bryts sönder gäller det att ta för sig...

Hovnarrarna saknar förmåga att tänka utanför boxen... samma jävla frågande riktade till "experter" som antas ge dom riktiga svaren... frågorna förefaller dock vara viktigare än svaren...

Så angriper landsting och kommuner den fria pressen

Ni känner igen MSMs postmodernistiska

tokspråk...

Vad menade han med en stark stat igår månne... njaa, inte Nordkorea väl... man delar ju upp stater i antingen demokratier eller diktaturer och han menar nog det förstnämnda...

Sen är det ju förstås det här med stat, länder och nationaliteter... en stat kan ju bestå av flera länder... Danmark, Grönland och Färöarna... staten Kina består av 56 st nationaliteter...

Sedan senare delen av 1800-talet har praktiskt taget all beboelig landyta på jorden delats upp i nationalstater. Tidigare fanns det relativt stora områden som ingen gjorde anspråk på, som antingen var obebodda eller befolkade av nomadiserande folk som inte var organiserade i stater...

För närvarande finns mer än 200 politiska sammanslutningar som antingen är erkända som stater eller gör anspråk på att vara det. 193 stater är fullvärdiga medlemmar av Förenta nationerna, och antalet stater i världen brukar ofta anges till 194. Utöver de 193 medlemsstaterna räknar FN även Heliga stolen (Vatikanstaten) som en stat.​Vatikanstaten har valt att stå utanför FN, där man enbart har observatörstatus utan rösträtt.​Vatikanstatens självständighet är dock sedan 1929 internationellt erkänd...

Man brukar säga att det finns 246 länder i världen. Då räknar man även de stater som har begränsad självständighet och därför inte är internationella erkända. De två små östaterna Niue och Cook Island med associering till Nya Zeeland är två exempel på stater med begränsad självständighet. Till denna grupp räknas också de länder som blivit internationellt erkända av andra stater, men som inte kontrollerar sitt eget territorium, exempelvis Palestina...

Alla drömmer om en stark stat

Undanträngningseffekt av Brås undlåtenhet att göra jobbet... eller bara ett SD-troll som vilseleder... sånt händer förstås om fakta mörkas av SDs mot-ståndare... vi vanliga opolitiska medborgare vill ju bara veta hur det ligger till...

Privatpersonen Joakim P Jonasson har gjort jobbet som Brå och regeringen vägrar göra. I sin nya studie har han kartlagt våldtäkterna utifrån ursprung på både förövare och offer utifrån domar, vilket Samtiden tidigare skrivit om. Ett av de sammanfattande resultaten är att ju grövre sexuellt våld, ju större överrepresentation av utländska män...

Läs hela undersökningen här.

• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier. Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier. Somalier utgör den grupp som dömts för överlägset flest överfallsvåldtäkter.

• Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

Men också offrens bakgrund sticker ut:

• Offren är oftast svenska kvinnor.

#MeToo flyttar fokus från de importerade grova våldtäkterna

Svenska staten och ett antal kommersiella aktörer har gått samman för att utreda vilka möjligheter de har att fullständigt inskränka människors rörelsefrihet...

I första hand tänker man sig att i stadsmiljö införa ”geostaket”, en elektronisk avgränsning som ska kunna stoppa fordon eller styra dem vid behov...

Dagens bilar är perfekta redskap för regeringar och terrorister att ta över och fjärrstyra för att låta misshagliga personer ”köra ihjäl sig själva”.

För övrigt kan nämnas att Ny Teknik har haft en artikelserie om datorisering i vid mening. Fysikern Max Tegmark förutspår att vi inom 30 år har artificiell intelligens som gör människan överflödig. Nej, han säger inte exakt så, det är en tolkning...

Geostaket

Fossilmotorerna är ett gigantiskt miljöproblem... Mätt i människoliv och sjuklighet är luftföroreningar det utan jämförelse största och mest akuta miljö-problemet i världen...

Miljöföroreningar (inte klimatför-ändringar) orsakade nio miljoner dödsfall år 2015. Det är 16% av alla dödsfall i världen och femton gånger fler dödsfall än våld och krig enligt en rapport publicerad i The Lancet. I de värst drabbade länderna står dödsfall orsakade av föroreningar för mer än vart fjärde dödsfall. Mer än nio av tio dödsfall sker i låg- och medel-inkomstländer...

Miljöföroreningar bedöms orsaka 43 procent av alla dödsfall i lungcancer, 23 procent av alla dödsfall i stroke och 21 procent av alla dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar...

Av de nio miljoner miljörelaterade dödsfallen är 6,5 miljoner en direkt följd av luftföroreningar, 1,8 miljoner sker på grund av vattenföroreningar, 1 miljon på grund av kemikalier, tungmetaller och föroreningar i jord samt 0,8 miljoner av dödsfallen till följd av arbetslivsrelaterade föroreningar. Dödsfall från luftföroreningar fördelar sig ungefär 50/50 mellan utom- och inomhusluft. Förbränning av fossila bränslen och biomassa, bränder i naturen samt matlagning över öppen eld inomhus är de främsta orsakerna...

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 3

mån 13 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... kom igen pojkar... sätt slutklämmen nu, för helsefyr... prickar ni inte rätt så är ni hovnarrar... mer hjälp än så här får ni inte av experterna...

Det mesta äger väl sin riktighet men pudelns kärna finns där också...

Vad är det för grundläggande fel på det välfärdsindustriella komplexet... svaret antyds av experten...

Kommunikatörer ägnar sig åt propaganda ...

MSM uppvisar en illa dold desperation över konkurrensen i gebitet ”nyhetsförmedling”. Allt mer frekvent används uttryck som ”fake news”, oseriös och odemokratisk med syftet att förringa värdet av det ”fria ordet”, som i detta sammanhang möjliggörs av förekomsten av bloggar som denna...

MSM lyckas dåligt med strategin att i kraft av sin storlek ”enkelrikta” diskussionen i ”åsiktskorridoren”...

Överallt, som ”ogräs”, poppar de upp, de med möjlighet och lust därtill att synliggöra det som medvetet uteblir i medias rapportering. Detta förhållande skapar oro på redaktioner världen över, om inte av annan orsak, så i vilket fall som helst, risken att förlora sin egen inkomst från arbetet på denna redaktion...

Man anar en förändrad strategi hos MSM, där väl beprövad grävande journalistik skall föra redaktionen i ett bättre läge för sitt inflytande på samhället. Och därmed sälja större upplagor som skall fylla på i kistan hos MSM...

Morsorna Margot och Magdalena uttrycker sin avsky för det de just upptäckt via MSM nyhetsförmedling, att människor tafsar och försöker slippa skatt. För det måste väl vara ett nytt beteende, så har ju MSM skildrat det hela.

Fort, fort iväg med en remiss till lagrådet, så de kan visa att de är inte bara arga…..de kan handla också.

Alltså... journalisten gräver för sin existens, medans politikern menar att hans grävande, undergräver all tilltro...

Samtidigt förbereds en begravning, dock vet jag inte vem eller vad som skall begravas...

Är det MSM, eller en arg morsa, eller är det så illa att tilltron skall begravas?...

Gräva, undergräva, eller begravd

Det dröjde lite drygt 1600-1700 år innan man började gräva fram Pompeji, men när man gjorde det upptäckte man att männen som strök med då i Lindströms värld hade varit perversa, kladdande och tafsande...

Kvinnorna i staden var tydligen dubbla offer. Det var så mycket synd och snusk att man enligt krönikör Lindströms sätt att se på konst och kultur med kladd och tafs förmodligen skulle ha låtit Pompeji vila under lavan och askan...

Det var – och är – bilder på män som tog kvinnor framifrån, bakifrån, upp-och-ner, på brösten, i skrevet. Bilderna från Pompeji visade bilden av sexualiteten för ungefär 2000 år sedan. Vi kan konstatera att det kunde ha hänt mer på 2000 år...

Sanningen ligger i betraktarens ögon, och Lindströms ögon vilar nu på det kungliga slottets statyer. Statyerna är våldtäktsstatyer. Män av sten eller brons som håller hårt i en kvinna – också av sten eller brons. En man av sten som använder sin manliga urkraft till att tafsa, kladda och kränka en kvinna –  också av sten. Våldtäkt i sten, med ett ursprung ur mytologin. Det är statyer från en svunnen tid. Om några hundra år kommer statyerna av tafsande män sannolikt finnas utanför Aftonbladets redaktion, om tidningen finns kvar då. Om några hundra år kommer statyerna av vår tids mansbild föreställa män som dammsuger, diskar och sorterar strumpor medan kvinnan sitter nöjd i soffan och tittar på...

STATYERNA OCH SNUSKET

Nystartsjobb, instegsjobb, plusjobb – både röda och blågröna regeringar har haft många olika namn på i praktiken samma sorts åtgärd. Simsalabim. Nu kommer det en till...

Fack och arbetsgivare har nämligen enats om en ramöverenskommelse för en ny anställningsform. Den kallas etableringsanställning och omfattar nyanlända samt personer under 25 som varit arbetslösa i sex månader eller mer samt personer över 25 som varit det i minst ett år...

Anställningen ska vara tidsbegränsad till två år för den enskilde varefter den ska övergå i en vanlig fast anställning. Anställningsformen som sådan ska finnas på prov under fem år...

Enligt överenskommelsen ska den anställde få en lön som motsvarar lägstalönen inom kollektivavtalen, och kostnaden delas mellan arbetsgivaren och skattebetalarna. Sveriges Radio hävdar att lönen är på 8 000 kr, men det är bara arbetsgivarens del. Med statligt stöd handlar det om en månadslön på runt 18 000 kr...

Etableringsminister Ylva Johansson har redan uttryckt sig i positiva ordalag om parternas nya anställningsform, så det verkar bara återstå formaliteter...

Därmed kommer vi till det mest anmärkningsvärda: lönen blir skattefri...

Nyanlända och skattebefriade

Donald Trump har blivit en vattendelare i sanning... Vissa gläder sig åt att hysterin mattats lite. Andra varnar för att vi börjat vänja oss vid det oacceptabla och att den enda rimliga hållningen är att fortsätta vara hysterisk...

Ett skäl som kanske borde få mer uppmärksamhet är att Donald Trump ingav hopp om en stark stat. Det kan låta motsägelsefullt i ett land där misstron mot staten och varje beslut som fattas i Washington – »träsket« – är stor. Men den misstron bygger till stor del på att politiken upplevs som maktlös över sådant som faktiskt rör väljarna, från invandring till jobbexport...

Medborgare i västerlandet har övergivit tron på att den nationella politiken kan bli stark igen. Och de söker egentligen samma sak, ett återerövrande av känslan av kollektiv makt. Att det går att fatta politiska beslut, som inte överprövas av ekonomi, teknik, migrantrörelser, miljö eller andra stora, anonyma och ofta självgenererande krafter...

Det här är en av de stora – kanske den verkligt stora – politiska nöten att knäcka. Hur ska vi åter kunna känna att vi är våra egna herrar? Inte bara som individer, om vi har tur, utan även som kollektiv. Som folk...

Veckans avslöjande om skatteplanering på Malta och andra ställen är ännu en aspekt av samma problem. För problem med den svaga och resignerade staten råder det ingen brist på. Det är lösningarna som fortfarande saknas...

Alla drömmer om en stark stat

sön 12 nov 2017

Inget nytt under solen... men visst är det en poäng med att just han berättar vad som hänt...

Sverigedemokraternas påståenden om flyktinginvandringens kostnader avvisades antingen som osanna eller betydelselösa, eftersom Sverige var ett rikt land...

Jag vill tro att man i ledningarna för alla riksdagspartier är medveten om att situationen i de så kallade utsatta områdena är en tickande politisk bomb, oberoende av vilka som lever där...

Ett fattigare och farligare land

Kulturvärlden och de stora mediernas redaktioner befolkas av högfärdiga feminister och världsförbättrare, både kvinnor och män, som anser sig ha den moraliska plattformen att reda ut rätt och fel med oss vanliga dödliga. De har pekat finger, skränat och mobbat och kallat meningsmotståndare för rasister och sexister...

Medie- och kulturvärlden befolkas av högfärdiga feminister och världsförbättrare, både kvinnor och män, som anser sig ha den moraliska plattformen att reda ut rätt och fel med oss vanliga dödliga. De har pekat finger, skränat och mobbat och kallat meningsmotståndare för rasister och sexister...

Man hade väl på känn att lite dubbelmoral spökade i bakgrunden, jag har aldrig trott att varken journalister eller kulturfolk varit några moraliska föredömen, men jag är faktiskt förvånad över hur genomruttet det hela var. Nu är jag helt övertygad om att problem med trakasserier och allmänt dåligt uppförande finns i hela samhället, men omfattningen stämmer till eftertanke...

Nu är ju skådespeleri till sin natur ofta utmanande för den personliga integriteten, vilket inte kan sägas om arbetet på en tidningsredaktion. Därför funderar jag över mekanismen som eventuellt gör kulturvänstern värre än andra miljöer. Dras cyniska män just dit? Har kvinnorna där sämre självförtroende?...

Hyckleriets bumerang träffar medie- och kulturvärlden

Sverige är ett märkligt land, pinat under konsensuskultur och hög moralisk svans-föring men med plötsliga tvärvändningar och lappkast som går på kollisionskurs med de lidelsefulla bedyrandena dagen före. Det som var oacceptabelt i går kan vara nödvändigt i dag. Det som var fascism förra veckan kan vara ansvarstagande i nästa...

När migrationspolitiken lades om i november 2015 skedde det officiellt mot bakgrund av att det, plötsligt och lustigt, hade kommit över 100 000 asylsökande bara sedan sommaren. Kapacitetstaket, som fram tills dess inte funnits, var nått. Asylsökande bussades runt i landet i väntan på att det skulle dyka upp ett boende längs vägen. De sov i Migrationsverkets reception.

Det torde vara få politikområden som hanterats så bipolärt som migrationspolitiken. Sett över tid har givetvis synen på exempelvis sexköp och pornografi förändrats radikalt. Men det har ändå varit fråga om stegvisa processer, och inte en tvärvändning på en presskonferens...

Månne kan det tyckas uttjatat att fortsätta älta migrationspolitiken nu när alltfler anser att vi borde prata integration, enkla jobb, lönenivåer, assimilering. Men allt påverkas av hur inflödet ser ut fortsättningsvis...

Hur avgrundsdjup bostadsproblematiken blir avgörs av hur många som fortsätter att komma till Sverige för att söka asyl. Hur kriminaliteten i de så kallade utanförskapsområdena eskalerar påverkas delvis av om dessa områden fortsätter att fyllas på med fler lågutbildade människor som befinner sig långt från majoritetssamhället...

Den bipolära migrationspolitiken

Det är utmärkt att fokus har satts på kvinnor som utsatts för kränkande behandling av män. Svineri och övergrepp ska givetvis beivras. Bilden är emellertid ofullständig. En viktig bit saknas...

Jag tänker på de kvinnor som utrustade med vad jag kallar ”klättermus” bjuder ut sig till män som de tror ska kunna hjälpa dem i karriären på ett eller annat sätt. Det här är särskilt vanligt i artist- och teatervärlden. Som man är det inte så lätt att avgöra om kvinnan verkligen är attraherad eller om hon är ute efter något annat...

En groupie är en person, ofta ung kvinna, som är beundrare av en artist och som ingår i en grupp beundrare som ofta är eller försöker bli artistens älskarinna... dom är fler än någonsin...

Det är inte lätt att vara man… heller.

Om klättermöss

Mycket kan sägas om över-gången till eldrift... men det behövs ju egentligen inte...

När det gäller stationära motordrifter i industrin väljer man nästan alltid elmotorer, med ett undantag och det är om man saknar el eller vill ha backup för elavbrott. M.a.o. förekommer nästan bara stationära förbränningsmotorer för drift av elverk inom industri, sjukhus och liknande...

Nog för att eldistributionen är finmaskig... men det hjälper ju inte när det blåser på landsbygden eller när sabotörerna härjar... elproduktionen må vara lokal... måhända kan 

"varje bonde" åläggas att ansvara för reservel... 

Utfasningen av den fossila energin från transportsektorn – del 2

lör 11 nov 2017

Är dom hov-narrar eller slavdrivare... förbannade

PK-SKL-kolportörer...

ni är och förblir hovnarrar i all tid och evighet...

Man blir inte en gravedigger om man låter prästen förätta begravningen... "här ligger en hund begraven" betyder ju inte att den är gömd under en lövhög... om nåt verkar misstänkt måste spaden fram och att riskera bryta ryggen av ansträngningen...

Kanske tänker dom börja gräva på riktigt... men det är inte sannolikt...

Att låta prästerskapet bedyra att inget misstänkt är begravet är inte särskilt tillförlitligt... som historien upprepade gånger visat...

Det går inte att ge någon glättad och ensidig bild

Kommunikatörer 2

En fars eller en tragedi? Nomineringar och utnämningar av journalister som görs genom belöningssystem som "Stora Journalistpriset",

"Guldspaden", "Teskeds-orden"och "Advokatsam-fundets journalistpris"

kvalar in i båda kategorierna...

Eftersom merparten av den journalistik som bedrivs i Sverige bedrivs ur ett vänsterperspektiv är det inte konstigt att det påfallande ofta är en medial vänsterelit som belönas. Priserna regnar över politiskt korrekt, vänsterideologiskt styrd och ibland rent ohederlig, lögnaktig och samhällsskadlig journalistik. Ju mer allmänheten genomskådar, kritiserar och tar avstånd från förljugen och politiskt korrekt journalistik, desto mer sluter sig journalisterna samman i sina isolerade bubblor där de bara umgås med människor som tycker lika som de själva...

Belöningarna delas ut i ett syrefattigt och incestuöst klimat av samförstånd i journalisternas Ryggdunkarklubb för inbördes beundran. Den som belönas ena året sitter i juryn nästa år, och ibland byter de plats med varandra. Men det är hela tiden samma lilla klick som dunkar varandra i ryggen och slickar lite längre ner...

Den journalistik som anses värd att belöna bör ha en inneboende vänsterliberal agenda: FÖR mångkultur, massinvandring, EU, FN, genusteorier, könskvotering, HBTQ och radikalfeminism och MOT invandringskritik, svenskhet, nationalism, feminismkritik, sunt ifrågasättande och vanliga svenskars verklighet och värderingar...

Bland årets nominerade till Stora Journalistpriset  finns några duktiga journalister som Magda Gad, Dan Josefsson, Joel Dahlberg och Mikael Holmström. Men politiskt korrekt agendajournalistik som slickar makten medhårs och kraftigt kan ifrågasättas på både journalistiska och etiska grunder belönas lite för ofta för att det ska vara en slump, och årets nominerade utgör inget undantag...

Prisregn över ohederlig PK-journalistik

 

 Det har talats så mycket om behovet av vuxna på sistone, att till och med Godmorgon Världen i P1 gjorde ett inslag om det förra helgen. Lösningen på våra problem, om jag förstått saken rätt, är att vi äntligen ska bli vuxna...

Men det är någonting med det där begreppet. Eller snarare med det där begreppet när det landar hos oss...

Ett exempel: det pågår en rättsprocess om jakträtten på renskötselområdet som hör till Girjas sameby. Är den samebyns eller statens? Tvisten nådde i måndags hovrätten...

Allt vi fick höra från första dagens överläggningar var att statens advokat använder begreppet "lapp". Det gör samerna förbannade. Advokaten hänvisar till att "lapp" inte är synonymt med "same", utan att "lappar" länge var det formella samlingsnamnet på den nomadiserande befolkningen. Fallet bygger på historia, så de historiska termerna är svåra att undvika...

Samernas företrädare hävdar att advokaten uttrycker sig "rasistiskt"... 

Domaren försökte kompromissa och sade åt advokaten att han varje gång han använde begreppet "lapp", också måste förklara det. Det gjorde han inte.

Vuxna, var det...

Utan att välja sida, är det inte så här: antingen retas advokaten med samerna. Det är i så fall inte särskilt vuxet. Eller så fjantar sig samerna över en term som måste användas för att lösa fallet. Det är i så fall inte vuxet. Domaren försöker under alla omständigheter låta bli att tala om vad som gäller. Det är verkligen inte vuxet...

Jag vet inte vad jag ska tro. Det vuxna är vår nya heliga gåva från Gud. Men den påminner om en Coca-Colaflaska mitt i Kalahariöknen. Eller tyska billighetstryck i etiopiska kloster. Vi vet att vuxenhet måste vara något fint, vi vördar vuxenheten, men vi vet inte riktigt vad den är för något, eller hur den används. 

Gud hjälpe oss...

Det viktiga blir vilket ord som används

Vi får nu fundera över vad Trump respektive Putin sagt till kung Salman under deras möten de senaste månaderna, världens tre största oljeproducenter med gemensamt ansvar för allas vår framtid. Svaret lär vi inte behöva vänta så länge på. Det är säsong för krig i Mellanöstern...

Kanske förvånar det någon att nu se Saudiarabien och Israel gå hand i hand.

I själva verket anser sig huset Saud ha gamla judiska rötter, eller som kung Faisal Al-Saud konstaterade i en intervju med Washington Post 1969: We, the Saudi family, are cousins of the Jews – we entirely disagree with any Arab or Muslem Authority which show any antagonism to the Jews, but we must live together with them in peace. Our country is the Fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants spread out all over the world.”  Detta är viktigt att förstå vid analyser av Mellanöstern.

Brage Norin tror ju inte på krig...

Men ack så farligt kronprinsen lever. Han måste ta hjälp av Erdogan – för han har lärt sig mycket om hur CIA:s femtekolonn ska stoppas. Universiteten måste rensas. Hela statsapparaten måste rensas. Militären och säkerhetstjänsterna måste rensas grundligt. Först när detta är klart kan MbS slappna av. Det är bara att hålla tummarna. Vad som än händer blir landet aldrig mera sig likt. CIA har förlorat sin viktigaste vasallstat i Mellanöstern – därom råder ingen tvekan. Det finns ingen väg tillbaka.

Ett viktigt genidrag vore att den åldrande kungen nu överlämnar tronen till sin älskade son. Detta skulle få CIA att tänka sig för noga. Ett lönnmord är tänkbart idag – men knappast efter ett tronskifte. Hoppas att MbS inser detta. Det är dags – överlämna tronen till din son!

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Slaget om Mellanöstern – eller ouvertyren till ett nytt världskrig… 

För egen del har jag förstått att jag försvurit mig åt djävulen genom att skriva i den som högerextrem skällda lilla pappers-tidningen Nya Tider, där för övrigt också Jan Myrdal skrivit. Han följde sin egen anvisning om att ”gå till läggen” och konstaterade att Dagens Nyheter är mer propagandistisk...

Den i min värld avgörande frågan är vad texter innehåller. Var de offentliggörs är av underordnat intresse. För min del spelar det inte så stor roll om det jag skriver hamnar på bloggen, i en bok, i Nya Tider eller någon annanstans. Jag hade gärna skrivit i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller någon annan stor drake. Jag vet att jag kan skriva och att jag har både kunskaper och åsikter som står pall för en kvalitetsgranskning. Men ett sådant skriftställeri kan jag – liksom många andra PK-kritiska – titta i månen efter...

Jag tar inte ansvar för Nya Tider. Däremot gör jag givetvis det för mina texter. Jag hade därför gärna mött lite intellektuellt motstånd, precis som jag opponerar mot PK-ideologin. Men det är det ingen som gör. Även om det aldrig uttalas, vet alla som rör sig i offentligheten att skriva i Nya Tider är detsamma som att straffa ut sig. Där får man absolut inte skriva! Det är inte ens tillåtet att läsa vad som står där. Synd, för där står mycket som de PK-frälsta skulle behöva läsa...

Är Nya Tider det som erbjuds, skriver jag i Nya Tider. Är Swebbtv alternativet till SVT, blir det Swebbtv. Är en eller annan podd alternativet till Sveriges Radio, OK, då vet jag villkoren och anpassar mig. Det är inte detsamma som att gilla läget. ”This is bad, this is not good!”, som en av mina youtubefavoriter, Jordan Peterson, med emfas skulle ha konstaterat...

I ett totalitärt samhälle är det inte bara farligt utan också en skam att opponera sig. Så har det blivit i Sverige men vilkas skam är det egentligen? Ni som anser att vi kättare bör skämmas, ge mig argumenten tack. Men kom inte dragandes med era dogmer och ideologiska positioneringar utan visa att ni har förstått det jag, som en av alltfler ”dissidenter”, vill ha sagt. Ideologi är i min värld att ignorera kontexten och ge ett standardsvar, det vill säga intellektuellt fusk. Det blir som att kalla sig för pianist, trots att skalor är det enda man kan spela. Skickligt och fingerfärdigt kanske, men onjutbart...

Vännerna?

Fortsättning